Charlotte Gustafsson - Regionförbundet i Kalmar län

advertisement
Kunskapsdag kring
våldsbejakande
extremism
Välkomna!
Oskarshamn 8 april
Program
09.30 Inledning
09.45 Hur arbetar trossamfund mot extremism?
Örjan Wallin, Nämnden för Statligt stöd till Trossamfund
10.30 Islam - historia och nutid
Frederic Brusi, Stockholms Universitet och Södertörns högskola
11.30 Lunch
12.30 Hur kan vi motverka våldsbejakande extremism?
Daniel Norlander, Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
14.15 Hur kan vi stötta personer som vill lämna extrema miljöer?
Robert Örell, Fryshuset
15.00 Avslutning
Sidan 2
Framtidskommissionens
uppdrag 2013
Identifierade olika framtida utmaningar som Sverige står inför,
med sikte på 2020 och 2050
Fyra prioriterade områden:
• Den demografiska utvecklingen
• Hållbar utveckling och tillväxt
• Integration, jämställdhet och demokrati
• Den sociala sammanhållningen
Slutrapport: Svenska Framtidsutmaningar (DS 2013:19)
Sidan 3
Den svårfångade sociala
sammanhållningen
Vad är social sammanhållning?
• Den objektiva sociala sammanhållningen
• Den subjektiva sociala sammanhållningen
• Social sammanhållning som det kitt som håller ihop ett samhälle
och främjar en känsla av gemenskap.
Sidan 4
Social sammanhållning:
definition
”Ett samhälle som präglas av social sammanhållning är ett
samhälle där människor känner gemenskap och tillit till varandra,
där de upplevda avstånden och konflikterna mellan grupperna är
små, där toleransen för olikheter är stor, och där det finns en stark
känsla av tillhörighet, delad identitet och att man delar ett
gemensamt öde.”
Källa: Svenska framtidsutmaningar
Sidan 5
Den sociala
sammanhållningens gränser
• All social sammanhållning inte lika viktig och av godo.
• För mycket och för stark social sammanhållning kan bli
kvävande och likriktande.
• Den typ av social sammanhållning som behövs är den ”tunna”
snarare än den ”täta” sociala sammanhållningen.
• Den sociala tillit som främst behövs är den överbryggande,
generaliserade tilliten snarare än den partikulära tilliten.
• Den sociala sammanhållning som behövs, nu och i framtiden,
behöver ta sin utgångspunkt i den svenska erfarenheten och
statsindividualismen.
Sidan 6
Slutsatser
• Den sociala sammanhållningen i Sverige idag är överlag stark –
och starkare än vad debatten kan ge sken av.
• Samtidigt väntar stora utmaningar.
• Den sociala sammanhållningen är av avgörande betydelse för hur
samhället fungerar – men kan aldrig tas för given.
Sidan 7
”Om man vägrar se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp”
Tage Danielsson
Sidan 8
Charlotte Gustafsson
Områdesansvar Befolkning och välfärd,
Regionförbundet Kalmar län
[email protected]
070-6474683
Sidan 9
Download