LSTsynpunkter_iterat 3 beskrivning_2015-11-xx

advertisement
Synpunkter på iteratbeskrivningen för iterat #3,
Detta gäller för version 0.7, daterad 2015-11-15
Länsstyrelsernas Informationsförsörjning IED
Sammanställt av Elisabet Dimming, 2015-11-xx (Arbetsmaterial)
Länsstyrelsernas projektgrupp har granskat iteratbeskrivningen för iterat #3, version 0.7 och
har följande synpunkter:
Omformulerade aktiviteter
De omformulerade aktiviteterna är tydligare i den nya versionen.
Bilden över mål, nyttor och leveranser (v 0.6 daterat 2015-11-16)
Vi, som är insatta i arbetet, tycker att det är svårt att förstå bilden och det är sannolikt ännu
svårare för någon som inte är lika insatt i projektet att förstå den. Detta är inte bra då det finns
risk för missuppfattningar och otydligheter som kan feltolkas. Bilden skulle kunna förtydligas
genom att koppla leveranserna till de aktiviteter som beskrivs i dokumentet. Numret på
aktiviteterna som ingår i iteratet bör anges i bilden.
(Vi har räknat rutorna från vänster till höger när vi lämnar synpunkterna nedan.)




Generellt behöver kopplingarna mellan rutorna i bilden ses över, speciellt för den 4:e
lila leveransen.
Den 4:e lila leveransen ”Samlad nationell e-tjänst för årlig inhämtning av
strutkuterade uppgifter från VU (avser t ex utsläpp, produktionsuppgifter, genomförda
åtgärder)” behöver ses över. Vi tolkar den som en leverans som bör vara
gråmarkerad, dvs en implementering. I annat fall bör den omformuleras och inledas
med ”Förslag till samlad nationell e-tjänst…”.
Kopplingarna till/från den 4:e lila leveransen (ovan) bör ses över. Om den leveransen
ska vara lila så bör den ha en koppling till den 3:e grå leveransen ”Implementerade
tekniska lösningar avseende metadata och strukturerad information”. Bör inte etjänsten gälla även de andra IED-anläggningarna (koppling till nytta 6)?
Vi föreslår att nyttorna 3 och 6 slås ihop då dessa är samma sak, fast omfattar mer
uppgifter för WI-anläggningar.
Vi hänvisar även till de synpuntker vi tidigare (2015-10-26) har lämnat på mål, nyttor och
leveranserna för iterat #3 (v 0.5). Se bilaga 1 (i detta dokument).
1
Bilaga 1
Kommentarer på mål/nytta/leveranser iterat #3
Detta gäller för version 0.5, 2015-09-14
Sammanfattning av synpunkter till samverkansprogrammet,
Länsstyrelsens projektgrupp 2015-10-26







Det skulle förenkla och förtydliga arbetet om alla nyttor/leveranser/mål i modellen
förses med siffror. (Vi har gått igenom bilden från vänster till höger, ang. våra
nummer på nyttor/leveranser nedan)
Täcker leveransen ”Förändringar i IUF, FMH och NV miljörapportsföreskrift” in alla
författningsändringar som krävs?
Nytta 2 ”Informationsförsörjning för strukturerad del av IED-rapportering 2017-09-30
(samt 2018-03-18)”. Detta omfattar mer än vad som är överenskommet inom
samverkansprogrammet som handlar om rapporteringen 30/9 2017. Behöver
motiveras/förklaras.
Leverans 2 ”Strukturerad hantering av juridiska villkor ….”. Vi tolkar ”juridiska
villkor” som att det omfattar både tillståndsvillkor och BAT-slutsatser mm lagar och
förordningar som gäller för verksamheten.
Varför är det en uppdelning mellan ”nytta 3” och ”nytta 6” ”Myndigheterna får
tillgång till strukturerad utsläpps- och driftdata för WI-anläggningar” respektive
”Samlad information om utsläpp från IED-anläggningar”? Målen som är kopplade till
”nytta 3” bör även kopplas till ”nytta 6” i så fall.
Bör det inte vara fler nyttor som kopplar till de fyra mål som är kopplade till ”nytta 3”
”Myndigheterna får tillgång till strukturerad utsläpps- och driftdata för WIanläggningar”?
Leveransen ”Samlad nationell e-tjänst för årlig inhämtning av strukturerade uppgifter
från VU (avser t ex utsläpp, produktionsuppgifter, genomförda åtgärder)” bör också ha
en koppling till nytta 3 ”Myndigheterna får tillgång till strukturerad utsläpps- och
driftdata för WI-anläggningar”.
2
Download