Inför avtalsrörelsen 2017

advertisement
Inför avtalsrörelsen 2017
Institutionella förutsättningar
● I Sverige styr lagstiftningen mycket starkt mot
kollektivavtal (t.ex. arbetstidslagen och LAS
turordningsregler)
● Sverige har den mest vidsträckta konflikträtten i
världen
● Facken har rätt att genom stridsåtgärder och sympatiåtgärder stänga hela produktionskedjor, som
transporter, lager och hamnar
● Nuvarande kollektivavtalssystem kommer att bestå till
dess lagstiftningen ändras på väsentliga punkter
● Arbetsgivarna behöver centrala kollektivavtal med
stark fredsplikt
Teknikföretagens förberedelser inför
Avtal 17
● Regionstyrelsemöten
● Annan kommunikation med medlemmarna för att
samla in synpunkter
● Kommunikation i syfte att påverka motparten
● IER:s rapport i oktober
● Partsekonomerna inom industrin lämnar rapport i
december
● Samverkan inom industrin
Gemensamma förberedelser på
arbetsgivarsidan (Industrin och SN)
● Opinionsbildning
● Slutföra diskussioner i syfte att bestämma/identifiera:
● Övergripande mål för AVTAL 17
● Lönepolitiska mål
● Fackliga krav som kan inskränka arbetsledningsrätten
● Fackliga krav om att avtalsreglera tvingande lagstiftning
● Krav från arbetsgivarförbunden
● Fackens krav - gemensamma och förbundsspecifika
Stora frågor Avtal 17
● Flexpension/deltidspension
● LO-samordningen?
● Stor risk för konflikt i form av sympatiåtgärder
● Krav på relativlöneförändringar
● Industriavtalet – förhandling eller diktat?
LO:s huvudbudskap:
● Det finns ett nationellt
löneutrymme”
● Riksbankens inflationsmål om
2 % är inte förhandlingsbart.
● Relativlöneförändringar en
förutsättning
● Löneskillnaderna mellan
arbetare och tjänstemän måste
minska.
● Medlingsinstitutet saknar
fördelningspolitisk legitimitet
och försvårar LO-förbundens
fördelningsambitioner.
Vad säger våra motparter?
● Unionen och SI har invändningar mot LOs
lönepolitiska målsättningar men vill inte ta strid
● Samtliga är benhårt inställda på RBs inflationsmål
● IF Metall är mycket hårt engagerat i frågor om
omställning, kompetensutveckling och LAS
Viktiga frågor för IF Metall
● Höjda reallöner (låst till
RBs mål)
● Siffersatt utrymme för
årliga löneökningar
● Siffersatt individgaranti
● Lönesystem
● Arbetstider, t.ex. övertid
● Inhyrning
Viktiga frågor för Unionen
● Flexpension på alla
avtalsområden.
● Höjda reallöner (låst till
RBs mål)
● Stärkta möjligheter till
återhämtning och tydlighet
kring tillgänglighet.
● Regler för distansarbete
● Systematiska åtgärder för
att minska löneskillnader
mellan kvinnor och män
Viktiga frågor för Sveriges Ingenjörer
● Flexpension på alla
avtalsområden
● Systematiskt
jämställdhetsarbete
● Varför nyutexaminerade
kvinnor lägre lön
● Avtalet ska gälla utomlands
Avtalsförhandlingar 2017
Slutförhandling –
därefter kan OpO
lägga slutlig
hemställan
Industrin-kravöverlämning
Parterna framställer krav,
därefter kan nya krav i
princip inte framföras
Parterna förhandlar
under två månader
jan
LO? + FI - Allmänna villkor
LO? + FI – Lönekrav offentliggörs
Rapporter från bl.a. Industrins
ekonomiska råd (IER) och
Konjunkturinstitutet (KI)
febr
Parterna biträds av
OpO under den
sista månaden
mars
31/3 löper avtalen för
stora delar av privata
arbetsmarknaden ut.
Nya avtal ska träffas
innan det förra avtalet
löper ut.
Teknikföretagens ståndpunkter
● Låga löneökningar
● Helt dispositiva avtal särskilt
löneavtalen
● Inga eller låga
individgarantier.
● Grundläggande och
allmängiltiga bestämmelser
● Flexibla arbetstidsregler
● Slå vakt om möjligheter att
använda bemanningsföretag
och visstidsanställningar.
● Motverka krav på
låglönesatsningar och
sammanpressade relativlöner
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards