FS-ärenden - Fackförbundet ST

advertisement
Till Presidiet Datum
Punkt Fylls av Sekretariatet
Till Förbundsstyrelsens sammanträde
2017-02-14-15
Datum
Punkt
2017-02-07
Fylls av
Sekretariatet
Handläggare/Ombudsman
Anette Brogren
Yrkande Lernia Utbildning och Lernia AB Avtal 2017
Förhandlingsdelegationen inom Lernia Utbildning och Lernia AB har arbetat fram ett yrkande som
Förbundsstyrelsen föreslås besluta om. Yrkandet är indelat i fyra delar; avtalsinriktning, löneavtal,
allmänna anställningsvillkor samt övrigt. Ärendet har inte behandlats i FS tidigare.
Insamlingsprocess:
Samarbete med delegationen, Olle Eriksson och Malin Carlbom vad gäller prioriteringar och
formuleringar.
Enkät till samtliga medlemmar, under perioden 2017-01-13—01-30.
Svarsfrekvens, endast 30,9 %, föregående år var den mer än dubbelt så hög.
Fyra viktigaste frågorna enligt medlemmarna, i rangordning:
-
Anställningstrygghet
Inflytande
Höjda löner
Arbetsmiljö
Fakta om avdelningen:
2017-02-01 har avdelningen 97 aktiva medlemmar, flera av dessa befinner sig i en
omställningsprocess. Lernia har under flera år tappat andelar på utbildningsmarknaden, de delar som
är lönsamma inom koncernen är Lernia Bemanning AB, vilket faller under Bransch Bemanning,
Unionen/Almega.
Lernia AB och Lernia Utbildning befinner sig i ständigt pågående process av upphandlingar och
omställningar vilket oftast resulterar i kortsiktiga lösningar och övertaligheter.
Yrkandet:
Yrkandet följer i stort sätt föregående års yrkande. Tillägg har gjorts för att tillmötes gå behov av
inflytande. Yrkande har även kompletterats vad gäller krav på Flexpension.
Frågor som inte aktualiserats inför kommande avtalsrörelse är frågor som rörde meddelarfrihet
eftersom företaget tillsammans med lokala parter utvecklat en policy under avtalsperioden, vidare
har skrivning angående lönerevision för föräldralediga och sjukskrivna förts in i nuvarande avtal. I
övrigt är yrkandena nästan identiska.
Återkom gärna om ni har frågor eller vill ta del av sammanställningen av medlemsenkäten.
Förslag till beslut
att godkänna förslaget/rapporten…
Yrkande Lernia Avtal 2017
Avtalsinriktning
Fackförbundet ST vill verka för en fortsatt utveckling av de löne- och villkorsavtal förbundet
tecknar med Almega, med utgångspunkt i att hitta gemensamma lösningar som underlättar
tillämpningen för de medlemmar som omfattas av avtalen.
ST vill se en utveckling av löneprocessen, med inriktning på att förtydligande av inflytandet för
medlemmar och lokala parter genom tydliga regleringar av löneprocessens olika moment.
Löneutvecklingen ska vara i paritet med andra likvärdiga branscher och arbetsmarknaden i övrigt.
Utrymmet ska vara ett lägstutrymme som beräknas med i procent.
Kompetensutveckling är en strategisk fråga och det är ur ett samhällsperspektiv nödvändigt med
kompetensutveckling och en förutsättning för ökad tillväxt – för samhället som helhet och företagen.
Det systematiska arbetssättet för att göra kompetensinventering måste bli bättre på företagen för att
kunna förbereda och åtgärda ett framtida kompetensbehov. Kompetensutveckling av chef- och
ledare är en förutsättning för utveckling av så väl företag och medarbetare.
I strävan mot en förbättrad arbetsmiljö behöver tillämpningen av arbetstidsregleringarna belysas
med fokus på återhämtning och möjligheterna att kombinera arbetsliv och fritid. Den dolda
övertiden måste motverkas, all arbetstid registreras oavsett om ersättning utgår eller ej. Vid
planering av arbetstidens förläggning bör även kringliggande aspekter beaktas som kan ha betydelse
för god arbetsmiljö som till exempel restid.
Avtalsperiod 1 april 2017 till och med 31 mars 2018.
Löneavtalet
Löneprocess
De centrala parterna ska aktivt bidra till att utveckla löneprocessen för att därigenom underlätta för
företagen att nå målen för verksamheten samt säkerställa konkurrenskraftiga löner för de anställda.
Centrala parter ska gemensamt ta fram en lönebildningsprocess där de lokala parterna har ett
inledande arbete i fråga om lönesättningskriterier, lönesamtal och förhandlingsmoment ska
beskrivas och definieras.
Ett villkor för en väl fungerande lokal lönebildningsprocess är lönesättande chefers förutsättningar
och mandat att lönesätta medarbetare.
Varje medarbetare skall genomföra måldialog med sin närmaste chef samt i god tid informeras om
på vilka grunder lönen sätts. Varje medarbetare ska vara väl förtrogen med de tillämpade
lönekriterierna på företaget såväl de centrala som de lokala. Varje medarbetare ska tillförsäkras ett
inflytande i lönesättningen.
Utöver lönerevision genomförs en löneöversyn i syfte att bibehålla eller uppnå en gemensam önskad
struktur.
Lokalt fackligt arbete inom Lerniakoncernen kan också ge värdefull erfarenhet som på ett positivt
sätt bidrar till den enskildes resultat och skicklighet i förhållande till verksamhetsmålen vilket skall
uppmärksammas i samband med lönesättning samt att de sakliga grunderna för lönesättningen ska
tillämpas likartad oberoende av facklig organisationstillhörighet.
Fackförbundet ST
Sidan 2 (4)
Kompetensutveckling
Ett systematiskt arbetssätt med årlig kompetensinventering införs på företagen där individuella
kompetensplaner ska göras årligen för att säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens för
företagets nuvarande och framtida behov. Även chef- och ledare ska omfattas av
kompetensinventering och årliga utvecklingsplaner, vars syfte är att öka den enskildes
anställningsbarhet i en mycket flexibel verksamhet vilken till stor del påverkas av externa aktörer.
Statistikavtal
Ett lönestatistikavtal tecknas för området som förutsättning för centrala parters uppföljning och
säkerställande av en väl fungerande löneprocess.
Inflytandeprocessen
STs medlemmar upplever att inflytandet starkt inskränkts och begränsats under senare år.
Omorganisationer och besparingar har bidragit till att lokala fackliga företrädare saknas på många
arbetsställen. Nu varande samverkansformer är inte anpassat efter partsförhållandena då lokala
motparter saknas och personalrörligheten har accelererat. ST yrkar på att inflytande- och
förhandlingsprocess ses över i syfte att säkerställa medarbetarnas inflytande och det lokala
partsarbetet inom företaget.
Lernias ständiga förändringsprocess bidrar till att medarbetare upplever stor otrygghet och osäkerhet
i anställningen. Otryggheten påverkar förmågan att leverera både kvalitativt och resultatmässigt. Det
bidrar även till en försämrad arbetsmiljö psykosocialt bland kollegor och fysiskt till följd av växande
upptagningsområden, utökade pendlingsavstånd och distansarbete. Parterna ska därför bidra till
tydligare rutiner vad gäller information och hantering av övertalighetsprocesser inom företaget.
Anställningsformer- och villkor
Anställningsform
Möjligheterna att tillämpa olika, på varandra efterföljande tidsbegränsade anställningsformer ska
begränsas till max 2 år. Samtliga anställda inom Lernia AB ska ha rätt att arbeta heltid.
I § 3:1 Tidsbegränsad anställning, bör punkterna 1, 2, 3, 4, 6 och 7 utmönstras till förmån för de
tidsbegränsningar som är stipulerade i § 5, LAS.
Vid beräkning av anställningstid där intjänande krävs för att en förmån eller rättighet ska gälla ska
dessa beräknas utifrån sammanlagd anställningstid, oberoende av anställningsform eller
organisationshemvist inom koncernen.
Arbetstid
All arbetstid ska registreras oavsett om det utgår ersättning eller ej. Vid planering av arbetstid bör
även tjänsteresor beaktas så att den ordinarie arbetstiden icke överskrids inom begränsningsperioden.
Restid
Restidsersättning ska utges med, månadslönen/175 (månadslön/134 för tid under röd dag) per
timme.
All restid ska i första hand förläggas så att den ryms inom den ordinarie arbetstiden. Restid som
beordrats eller i efterhand godkänts att ske utanför den ordinarie arbetstidens förläggning ska ur
vilosynpunkt likställas med arbetstid.
Fackförbundet ST
Sidan 3 (4)
Föräldralön
Antalet dagar med ersättning vid föräldraledighet utökas till 210 dagar.
Ersättningar
Tillägg och andra förekommande ersättningar ökas procentuellt i förhållande till löneutrymmet.
Övertidsarbete
Vid övertidsarbete ska hänsyn tas till såväl verksamhetens behov som till tjänstemannens behov och
önskemål. Vid beordrat övertidsarbete ska arbetsgivaren beakta tjänstemannens möjligheter att
förena arbete med familjeliv och socialt liv i övrigt.
Övrigt
Arbetsmiljö
Överenskommelse ska träffas om att inleda ett partsgemensamt arbete i arbetsmiljöfrågor. Arbete
ska fokusera på implementering av arbetsmiljöverkets föreskrifter om Organisatorisk- och social
arbetsmiljö samt förbättrad rehabiliteringsprocess. Parterna ska under avtalsperioden ta fram
gemensamma tillämpningsanvisningar kring föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö
och tillse att dessa implementeras på arbetsplatserna.
Om lokal part begär ska tillgänglighetspolicy fastställas av arbetsgivare för att skydda
tjänstemannens ostörda fritid och förebygga risker i arbetsmiljö kring förväntningar på
tjänstemannens tillgänglighet utöver ordinarie arbetstid. Centrala parter ska ta fram vägledning till
sådan policy. När part begärt att framtagande av policy ska ske ska sådan utarbetas i samverkan
mellan parterna och ingå samt följas upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Flex-/Delpension
Inom övriga avtalsområden har det sedan ett antal år satts av extra pensionsavgifter, Flexpension.
Målet är att på sikt sätta av 2 % som ska betalas in i kompletterande pensionspremier.
Uppbyggandet av flexpension ska ske successivt. Nu är det aktuellt att göra samma sak för de som
arbetar inom tjänstesektorn dvs. inom de områden där Almega företräder arbetsgivarna.
ST yrkar att avtal träffas om ett system för flexpension. Överenskommelsen ska innehålla
kompletterande pensionsavsättningar i paritet med övriga sektorer och med rätt till deltidsanställning
i pensionssyfte.
Fackförbundet ST förbehåller sig rätten att inkomma med ytterligare yrkanden, tillägg och
kompletteringar.
Stockholm den 10 feb 2017
Fackförbundet ST
Anette Brogren
Fackförbundet ST
Sidan 4 (4)
Download