Patientvägledning

advertisement
2% CHONDROITIN SULFATE
Patientvägledning
Information om behandling
med Uracyst® vid Interstitiell
Cystit / Painful Bladder
Syndrome (IC/PBS)
Förord
Denna guide är för dig som ska behandlas
med Uracyst®. Guiden är tänkt som ett komplement till den information du får från din
läkare eller sjuksköterska.
Om detta har pågått under längre tid, blir
blåsan efterhand mer oelastisk. Blåsans
volym minskar också efterhand. Det blir då
nödvändigt att tömma blåsan oftare.
På baksidan av denna folder kan du anteckna kontaktuppgifterna till medicinsk
kontaktpersonal samt notera avtalade
tidpunkter för behandling och rådgivning.
Interstitiell Cystit /Painful
Bladder Syndrome (IC/PBS)
Mer information
Fråga din läkare eller sjuksköterska om det
är något du är osäker. Du kan även söka
mer information på;
www.sjukvardsradgivningen.se
Blåsans funktion
Blåsans funktion är att samla urin. Urinen
innehåller avfallsprodukter som kan orsaka
irritation på blåsans vägg. För att skydda
blåsans vägg mot dessa irriterande ämne
finns naturligt ett skyddande lager på ytan
av blåsväggen. Detta lager skyddar även
mot att bakterier fäster på blåsans vägg och
orsaka urinvägsinfektion. Om detta skyddande lager är förstört kan de irriterande
ämne som finns i urinen, komma i kontakt
med djupare liggande lager i blåsan vägg.
Detta orsakar starka smärtor, sammandragningar samt sjukdomstillstånd i blåsan.
Muskel
Man känner inte till orsaken till sjukdomen
men det är sannolikt att det skyddande
lagret i blåsans slemhinna är defekt vilket
gör att gifterna irriterar urinblåsans väggar
Urinblåsan blir sedan inflammerad och
lagrar urinen bristfälligt. Det finns inte en
ensam behandling som kan ge symptombefrielse för alla IC/PBS patienter.
IC/PBS drabbar oftast kvinnor och debuterar i medelåldern. Förekomsten varierar
med ålder och kön men också geografiskt,
vilket dock kan bero på att olika kriterier
för diag-nosen använts. Diagnosen fastställs
i regel efter en cystoskopisk undersökning.
GAG
Urinblåsans
hålighet
Inflammerat
Interstitiellt lager
IC/PBS är en kronisk inflammation i blåsans vägg, som inte orsakas av bakterier.
Det finns tre typiska symptom - smärtor i
underlivsområdet, kraftiga urinträngningar
och täta tömningar både dag och natt.
Dessutom ses en ökad tendens till blåsinflammation och infektion.
Det antas att över 70% av IC/PBS patientena har
skador i blåsans Glycosaminoglycan lager. Glycosaminoglycan (GAG) är en mucosa som fodrar blåsan
och agerar som en skyddande barriär mot irriterande
ämnen och toxiner i urinen. GAG är en viktigt försvarsmekanism som förhindrar att bakterier fäster (adherar)
på blåsans yta. GAG produceras av heparan sulfat,
kondroitin sulfat och dermatan sulfate som binds av
ett inre protein till en hyaluronate syra som är fäst mot
cellytan.
Uracyst® återskapar det
förstörda skyddande
lagret i blåsan
Uracyst innehåller natrium-kondroitinsulfat, ett ämne som kan ersätta det
skadade skyddande lagret i blåsan.
Hur används Uracyst®?
Uracyst® är en vätska som införs i blåsan
med hälp av en kateter. För bästa möjliga
effekt skall vätskan hållas kvar i minst 30
minuter. De första 4-6 veckorna används
Uracyst en gång i veckan, därefter en gång
per månad. Lindring av symptomen betyder att behandlingen är lyckad och bör
fortsätta. Behandlingen anpassas efter hur
symptomen utvecklas.
Få biverkningar
Uracyst® har inga kända biverkningar. Kortvarigt obehag kan förekomma på grund
av i samband med kateterisering. Några
patienter kan uppleva obehag kopplat till
känslighet mot kateterns smörjande medel.
lagret på slemhinnan är förstörd. Det betyder att bakterier kan fästa på blåsans vägg
och orsaka infektioner. Akut infektion
behandlas med antibiotika.
Uracyst® är en möjlig behandling i kombination med antibiotika eller som behandling under en symptomfri period.
Överaktiv blåsa
Symptomen på detta liknar IC/PBS. Sjukdomen karaktäriseras av täta toalettbesök
ofta med kraftig urinträngning. Behandlingen riktas mot orsakerna och är ofta
en kombination av behandligsmöjligheter.
De viktigaste orsakerna är ofrivillig sammandragning av blåsans muskulatur samt
förstört skyddande lager på blåsan vägg.
Uracyst® Kondroitinsulfat 2,0 %
Andra sjukdomar som kan
behandlas med Uracyst®
Strålningscystit
Är en kronisk inflammation i blåsan som
orsakats av strålbehandling av cancer i
underlivet, t.ex livmodercancer, livmoderhalscancer, prostatacancer samt ändtarmscancer. Hos några patienter utvecklas
inflammation i blåsan först flera månader
till flera år efter strålterapi.
Återkommande bakterieinfektioner
i blåsan
Detta orsakas av bakterier och detta drabbar
främst kvinnor, som har kortare urinrör
som gör det möjligt för bakterier att nå
blåsan. Återkommande urinvägsinfektioner
ses ofta i samband med att det skyddande
DOSERING & BEHANDLING
20 ml införs i urinblåsan efter att den tömts på
urin. För ett optimalt resultat, skall Uracyst användas outspädd och kvarstanna i blåsan så länge
som möjligt (minst 30 minuter). Upprepa behandlingen med 20 ml per vecka i 4 till 6 veckor,
därefter månatligen till symtomen upphört. De
flesta patienter har effekt efter 6 veckors behandling, därefter månatlig instillation beroende på det
symptomatiska svaret.
Uracyst®
Dina kontaktpersoner
Namn:
Telefon:
E-post:
Namn:
Telefon:
E-post:
Ditt schema
1. Datum:
Tid:
6. Datum:
Tid:
2. Datum:
Tid:
7. Datum:
Tid:
3. Datum:
Tid:
8. Datum:
Tid:
4. Datum:
Tid:
9. Datum:
Tid:
5. Datum:
Tid:
10. Datum:
Tid:
Navamedic AB
Krokslätts Parkgata 4, Box 24032
400 22 Göteborg
Telefon 031- 335 11 90
Fax 031- 335 11 99
E-post [email protected]
www.navamedic.com
Download