Specialyrkesexamen för guldsmedsmästare (SV

advertisement
BILAGA TILL EXAMENSBETYG (*)
NAMNET PÅ EXAMEN
Specialyrkesexamen för guldsmedsmästare (SV)
Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto (FI)
DEN YRKESSKICKLIGHET SOM PÅVISATS I EXAMEN
Uppbyggnaden av examen
Examensdelarna är kulturkännedom, kommunikation och dokumentation samt ett specialområde och dessutom åtminstone
den ena av de valfria modulerna design och företagsverksamhet och marknadsföring.
Den som avlagt examen
- har de kunskaper och färdigheter som krävs för yrkesexamen i branschen
- känner till guldsmedsarbetets historia och nuläge i Finland
- kan i sitt arbete tillämpa olika kulturers och epokers stilar och stilhistoria samt guldsmidets kopplingar till bildkonsten,
modet och kulturen i övrigt
- behärskar ritning, fotografering och annan kommunikation så att han/hon kan dokumentera och presentera sitt eget arbete
- kan visa hurdana produkter han/hon planerar med hjälp av bilder, modellutkast och prototyper
- kan planera och genomföra utställningar och produktdemonstrationer t.ex. vid varumässor
- klarar inom sitt specialområde de uppgifter som kräver gott praktiskt handlag och behärskar processerna och
produktionsmedlen
- är i stånd att planera och vidareutveckla arbetsmetoderna inom specialområdet
- har de kunskaper och färdigheter som de valda modulerna kräver
UPPGIFTER FÖR VILKA EXAMEN GER KOMPETENS
De som avlagt denna examen kan verka som företagare, industriguldsmeder, ädelstensinfattare, ateljéguldsmeder eller som
guldsmeder som specialiserat sig på mallar eller reparationer samt som arbetsledare på dessa områden. Enligt förordning
292/77 får bara de som beviljats stämpelrätt självständigt bedriva tillverkning av guldsmedsprodukter.
(*)
En förtydligande kommentar
Syftet med denna bilaga är att ge tilläggsinformation om avlagd examen. Den är inte som sådan ett examensbetyg. Bilagans utformning grundar sig på
följande texter: Europarådets resolution 93/C 49/01 av den 3 december 1992 om klarhet och tydlighet i examina, Europeiska rådets resolution 96/C 224/04 av
den 15 juli 1996 om klarhet och tydlighet när det gäller examensbetyg, samt Europaparlamentets och Europeiska rådets rekommendation 2001/613/EY av
den 10 juli 2001 om rörlighet inom gemenskapen för studerande, personer som genomgår yrkesinriktad utbildning, unga volontärer, lärare och utbildare.
Ytterligare information om jämförelse mellan examina finns på webbadressen www.cedefop.eu.int/transparency
© Europeiska unionen 2002
EXAMENS OFFICIELLA STÄLLNING
Beviljaren av examensbetyg, namn och titel
Nationell/regional myndighet som beslutar om examen
Examensbetyget utfärdas av en examenskommission som
Utbildningsstyrelsen utsett.
Undervisnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsen, ett centralt ämbetsverk som är
underställt undervisnings- och kulturministeriet
Examensnivå (nationell eller internationell)
Vitsordsskala/krav på godkända prestationer
ISCED 4
Godkänd/underkänd
Behörighet för fortsatta studier
Examen ger tillträde till högskolestudier.
Internationella avtal
Rättslig grund
Lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, förordningen om yrkesinriktad vuxenutbildning 812/1998
EXAMENSBETYG KAN ENLIGT LAGSTIFTNINGEN ERHÅLLAS PÅ FÖLJANDE SÄTT
Examen avläggs vid examenstillfällen, där examinanden visar sin yrkesskicklighet. De nationella examensfordringarna har
definierats i examensgrunderna som fastställts av Utbildningsstyrelsen. Vid behov anordnas utbildning som förbereder för
examen. Utbildningsanordnaren sörjer för individualiseringen när det gäller ansökan till fristående examen och till
utbildning som förbereder för examen, avläggande av examen och förvärvande av behövlig yrkesskicklighet.
Krav på grundutbildning
Examen kan avläggas oavsett hur den påvisade yrkesskickligheten har förvärvats. På dem som deltar i examen ställs inga
formella utbildningskrav.
Ytterligare information
Examenskommissionerna svarar för anordnande och övervakning av de fristående examina. Examenskommissionerna
representerar arbetsgivare, arbetstagare, lärare och vid behov självständiga yrkesutövare.
Utbildningsstyrelsen
PB 380
00531 Helsingfors
Ytterligare information (bl.a. beskrivning av yrkesutbildningen och examenssystemet i Finland): www.oph.fi/recognition
Download