ansökan / meritförteckning

advertisement
ANSÖKAN / MERITFÖRTECKNING
Fyll i denna ansökan och meritförteckning och skicka den till [email protected] eller
per post till:
Systemteknik Ab
Att: Charles Kiviö
Marbyvägen 156
AX-22270 Eckerö
Åland
Jag ansöker härmed till tjänten som Systemutvecklare med placeringsort i Mariehamn, Åland.
Uppgifter om sökanden
Efternamn:
Förnamn:
Födelsedatum:
Ålder:
Civilstånd:
Medborgarskap:
Adress:
Mobiltelefon nummer:
Tider vilka man kan kontakta mig:
E-postadress:
Språkkunskaper
Språk
Svenska
Engelska
Nöjaktiga
Goda
Flytande
Utbildning
Tidpunkt
Läroanstalt / fakultet
Poäng /
studieveckor
Examen
Studerar förnärvarande vid:
Fakultet / inriktning:
Examen:
Examen beräknas:
Övriga kurser och certifieringar
Tidpunkt
Utbildningsföretag/läroanstalt/
självsudier
Kursens kod
och namn
Antal dagar /
sv / poäng
Examen /
certifiering
Arbetslivserfarenhet
Tidpunkt
Branch
Arbetsgivare
Arbetat med
Varit ansvarig
Egen kompetensbedömning
Allmänna relevanta kompetenser
Kompetens
Studerat
Arbetat med
Erfaren
Studerat
Arbetat med
Erfaren
Arbeta i projekt
Kravanalys, förstudier, utarbeta specifikationer
Touch Typing / maskinskrivning
Databasutformning
Normalisering av datastrukturer
Formulärdesign / programmering
Rapportutformning / programmering
Integration till andra system
EDI
Webtjänster
Webdesign
Datasäkerhet / kryptering av information
Entitetsmodellering
Datamodellering
Change Management
Objektorienterad utveckling
Extreme Programming
Agile Development Process
CMM
Datakommunikation
Interaktion människa / maskin, användargränssnitt
Andra relevanta kompetenser, nämn vilka du är
erfaren i
Specifika kompetenser
Kompetens
SQL
Lagrade procedurer
Transaktionshantering
.NET ramverk
.J2EE ramverk
Visual Studio
Annat IDE / utvecklingsverktyg, nämn vilket
Visual Basic 6 eller tidigare
Visual Basic .NET
C++
C#
Windows Forms
Java
Annat objektorienterat språk
Procedurellt språk PL/SQL, Pascal, ADA etc
Linux
MONO
Xcase/Oracle Designer eller annat CASE verktyg
UML
XML
EDIFACT
ASP.NET
HTTP
HTML
FTP
POP
MIME
Andra specifika kompetenser, nämn vilka du är erfaren
i
Jag läser regelbundet följande facktidskrifter / webplatser
Tidskrift eller webplats
Webadress
Referenser
Företag / organisation
Namn
Titel
Telefon
Ort och datum
Underskrift, eller om du sänder per e-post kryssa i här [ ]
Undertecknad bestyrker att ovanstående uppgifter är riktiga.
Systemtekniks sekretesspolicy innebär att den information som delges oss på detta sätt ej
kommer att användas på annat sätt än i den interna rekryteringsprocessen. Uppgifterna
kommer att raderas från digitalt media när tjänsten är tillsatt. Systemteknik förbehåller sig
rätten att behålla en utskriven arkivkopia av denna meritförteckning.
Download