Flens kommun

advertisement
BILAGA 2 BESKRIVNING
AV KOMMUNERNA
2013-05-20
Beskrivning av kommunerna Flen, Katrineholm och Vingåker
Kommunernas organisation för avfallshantering
De renhållningsansvariga nämnderna har verksamhetsansvar för hanteringen av hushållsavfall inom
Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner. Kommunerna har ansvar för att hushållsavfall samt
hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunernas ansvar utförs av den eller de som
kommunerna anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. Tillsynen över avfallshanteringen enligt
15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av
tillsynsmyndigheten i respektive kommun.
Sedan något år samverkar Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner inom avfallsområdet.
Samarbetet har inneburit att bilda ett gemensamt VA- och avfallsbolag, Sörmland Vatten och Avfall AB
(nedan nämnd Sörmland Vatten) i vilket beställarfunktionen utförs.
Hämtning av slam sker idag med konventionell slambil.
Kommunerna är genom Sörmland Vatten medlemar i Avfall Sverige, def. waste Ekonomisk förening
och Användarrådet för Avfall Web.
FLEN
Befolkning och bebyggelse
Flens kommun ligger strategiskt mitt i Södermanland.
Natursköna Flens kommun är stor till ytan med en totalareal på 826 km2 varav 719 km2 är landareal
och 107 km2 består av vatten. Staden växte fram som en järnvägsknut utmed västra stambanan och
har idag ett mycket strategiskt läge med närhet till flera större städer.
I kommunen finns flera tätorter utspridda på den stora ytan. Orterna i Flens kommun är Bettna, Flen,
Hälleforsnäs, Malmköping, Mellösa, Skebokvarn, Sparreholm och Vadsbro. Centralorten Flen har ca
6 200 invånare. Tätorternas sammanlagda invånarantal motsvarar drygt 70 % av kommunens totala
befolkning. Största avstånd fågelvägen öster-väster är ca 29 km och söder-norr ca 37 km.
Befolkningen bor utspridd i hela kommunen. Under sommarhalvåret ökar befolkningen kraftigt då det
finns många fritidsområden i kommunen. Antal områden med fritidsbebyggelse är 21 st.
Ytterligare information finns på kommunens webbplats www.flen.se
Flens kommuns organisation för avfallshanteringen
Med den renhållningsansvariga nämnden avses Flens kommun.
Med renhållaren avses Flen Vatten och Avfall AB.
Med tillsynsmyndigheten avses den nämnd som handlägger miljöärenden inom Flens kommun.
Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag
som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner
Adress: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100. Fax: 0150-800 199
Org.nr 556742-9302, Regnr för moms SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis, Styrelsens säte Katrineholm
E-post: [email protected] Webb: www.sormlandvatten.se
BILAGA 2 BESKRIVNING
AV KOMMUNERNA
2013-05-20
KATRINEHOLM
Befolkning och bebyggelse
Katrineholm - Läge för liv & lust i Sveriges Lustgård
I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och
företagsamhet. Katrineholm är en av nio kommuner i Sörmland. Placerat där västra och södra
stambanorna möts, endast en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Kommunens läge vid järnvägen och kopplingen till riksvägnätet är perfekt ur transport- och
pendlingssynpunkt.
Kommunen gränsar i väster till Vingåkers kommun, i sydväst till Finspångs kommun, i norr till
Eskilstuna kommun, i öster till Flens och Nyköpings kommuner och i söder till Norrköpings kommun.
Katrineholms kommun har en totalareal på 1 190 km2 varav 1 020 km2 är landareal och 169 km2 består
av vatten Där Största avstånd fågelvägen öster-väster är ca 31 km och söder-norr ca 47 km.
Centralorten Katrineholm har ca 22 000 invånare. De mindre tätorterna är Bie, Björkvik, Forssjö,
Sköldinge, Strångsjö, Valla och Julita/Äsköping. Antal områden med fritidsbebyggelse är 14 st.
Flerfamiljshus förekommer företrädesvis i centralorten och i Valla.
Ytterligare information finns på kommunens webbplats www.katrineholm.se
Katrineholms kommuns organisation för avfallshanteringen
Med den renhållningsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen.
Med renhållaren avses Katrineholm Vatten och Avfall AB.
Med tillsynsmyndigheten avses miljö- och hälsoskyddsnämnden inom Katrineholms kommun.
VINGÅKER
Befolkning och bebyggelse
Vingåker är Södermanlands västligaste kommun och gränsar i väster till Örebro kommun, i söder till
Finspångs kommun och i öster till Katrineholms kommun. totalareal på 439 km2 varav 370 km2 är
landareal och 69 km2 består av vatten Största avstånd fågelvägen öster-väster är ca 31 km och södernorr ca 23 km. Största tätorten är Vingåker med ca 4 300 invånare. Övriga tätorter är Högsjö, Läppe,
Österåker, Marmorbyn och Baggetorp. Några av de mindre orterna är Viala och Forsby. Antal
områden med fritidsbebyggelsde är 6 st.
Ytterligare information finns på kommunens webbplats www.vingaker.se
Vingåkers kommuns organisation för avfallshanteringen
Med den renhållningsansvariga nämnden avses kommunstyrelsen.
Med renhållaren avses Vingåker Vatten och Avfall AB.
Med tillsynsmyndigheten avses Bygg- och Miljönämnden i Vingåkers kommun.
Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag
som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner
Adress: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100. Fax: 0150-800 199
Org.nr 556742-9302, Regnr för moms SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis, Styrelsens säte Katrineholm
E-post: [email protected] Webb: www.sormlandvatten.se
BILAGA 2 BESKRIVNING
AV KOMMUNERNA
2013-05-20
Folkmängden i större tätorter 2000-2010
Tätort
Kommun
Flen
Hälleforsnäs
Katrineholm
Malmköping
Valla
Vingåker
Flen
Flen
Katrineholm
Flen
Katrineholm
Vingåker
2000
2010
6 159
1 741
21 329
2 049
1 644
4 352
6 229
1 585
21 993
1 977
1 517
4 282
Källa: Statistiska Centralbyrån
Kommun
Hushåll i enInvånare och
(st)
tvåfamiljshus
(st)
Hushåll i
Enskilda
FettavFritidshus
flerbostadshus
avloppsanlägg- skiljare
(st)
(st)
ningar (st)
(st)
Flen
16 019
4 719
3 388
2 338
4 100
25
Katrineholm
32 549
7 295
8 720
1 858
3 119
46
8 775
2 878
1 400
1 031
1 463
13
Vingåker
Källa: Avfall Web 2012
Kommun
Flen
Antal
tömningar
Antal
Slam från
av slam
installerade
enskilda
Fettavskiljarslam
från
minireningsverk anläggningar (ton)
enskilda
(st)
(ton)
anläggningar (st)
46
11 385
44
4 332
Katrineholm
Vingåker
Flen
20
58
7 480
299
2 802
122
5
3 443
98
1 282
31
Källa: Avfall Web 2012
Kommun/
Region
Antal
tömningar av
fettavskiljare
(st)
Fritidshusens
Summa andel av
Helårsbostäder Fritidsbostäder
småhus summa
småhus
3 691
2 228
5 919
37,6
Katrineholm
5 891
1 594
7 485
21,3
Vingåker
2 381
906
3 287
27,6
Källa: Statistiska Centralbyrån. Senast uppdaterad: 2011-06-30
Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag
som ägs av Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner
Adress: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100. Fax: 0150-800 199
Org.nr 556742-9302, Regnr för moms SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis, Styrelsens säte Katrineholm
E-post: [email protected] Webb: www.sormlandvatten.se
Download