Kvalitetshandbok Bilaga 1 Upprättande av dokument för

advertisement
Nationell donationsdokumentation
Version
1.0
Datum
2014-09-04
Sida
1 (3)
Dokumentnamn
Upprättande av dokument för donationsfrämjande åtgärder och om DAL och DAS
Kontakt
[email protected]
Fastställd av
Nationella rådet för organ, vävnad, celler och blod
Nationell donationsdokumentation
Upprättande av dokument för
donationsfrämjande åtgärder
och om DAL och DAS
OBS! Kontrollera alltid att du har aktuell version av dokumentet! Aktuella dokument finns att ladda
ner på www.vavnad.se.
Nationell donationsdokumentation
Upprättande av dokument för donationsfrämjande
åtgärder och om DAL och DAS
Version
1.0
Revisionshistorik
Versionsnummer
Datum
Ansvarig
1.0
2014-09-04
Nationella rådet för
organ, vävnader,
celler och blod
Ändringar mot tidigare version
OBS! Kontrollera alltid att du har aktuell version av dokumentet! Aktuella dokument finns att ladda
ner på www.vavnad.se.
Sida
2 (3)
Nationell donationsdokumentation
Upprättande av dokument för donationsfrämjande
åtgärder och om DAL och DAS
Landstinget i xxx län
Datum
Version
1.0
Diarienummer
Beslut nr:
Föredragande:
Beslutande:
Ärende och beslut:
Donationsfrämjande åtgärder och om
donationsansvarig läkare och donationsansvarig
sjuksköterska
_________________________________________________________________________
Landstingsdirektörens beslut
Bakgrund
Med stöd av 13 § 2 i lagen (1995:831) om transplantation m.m. föreskriver Socialstyrelsen
att vårdgivaren ska ansvara för att sjukvårdsinrättningar och andra enheter, där biologiskt
material tillvaratas från avlidna donatorer, ska ha tillgång till donationsansvarig läkare och
donationsansvarig sjuksköterska (Socialstyrelsens föreskrifter (2012:14) 6, 7 §§ om
hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation
www.socialstyrelsen.se/sosfs/2012-14 samt 2§ 3 (2009:30) om donation och tillvaratagande
av vävnader och celler www.socialstyrelsen.se/sosfs/2009-30 ).
Den vårdgivare som ansvarar för donationsverksamhet ska främja donation av organ från
avlidna och verka för att möjliga donatorer kan uppmärksammas. En uppföljning av denna
del av verksamheten ska göras åtskilt från uppföljning av andra delar av verksamheten.
Vårdgivaren ska säkerställa att det i donationsverksamheten finns tillgång till
donationsansvarig läkare (DAL) och donationsansvarig sjuksköterska (DAS).
DAL och DAS ska ha det övergripande ansvaret för att samordna donationsverksamheten,
främja samarbetet mellan olika vårdgivare och stödja kvalitetssäkringen i den verksamhet
som omfattar donation från avlidna personer.
Föreskrifterna innebär att rutinerna för främjande av donation behöver ses över och att
uppdragen till DAL och DAS behöver förtydligas.
Landstingsdirektören beslutar att
Ledningen för xxx-sjukhus/landsting ska:
-
Organisera verksamheten vid xxx så att möjliga donatorer uppmärksammas och att
donation främjas
Uppdra till särskilt utsedda personer att verka som DAL och DAS i enlighet med
ovanstående föreskrifter
Tillse att det inom varje verksamhet där donation från avlidna sker finns skriftligt
dokumenterade rutiner för samverkan med DAL och DAS
Följa upp verksamhet för donation från avlidna och avge en särskild årlig rapport
om verksamheten
Ort
Datum
Underskrift
______________________________________________________
Sida
3 (3)
Download