I 27 § har man missat slam

advertisement
Handläggning av slamärenden
Falkenberg 2012-06-15
Kalkstabiliserat slam
Ewa Björnberg
miljöförvaltningen i Lund
Lagstiftning
• Miljöbalken – hänsynsreglerna
• SNFS 1994:2 - bestämmelser om avloppsslam
(Ny förordning var på gång – NV fått nytt uppdrag om
fosforåterföring)
• SJVFS 2004:62
21 § i SJVFS 2004:62 hänvisar till SNFS 1994:2
(”Ytterligare bestämmelser om spridning av avloppsslam..”)
SNFS 1994:2
• Gränsvärden anges för sju tungmetaller – resten
har vi ingen kontroll på.
• ”Utgångspunkten för reglerna är att det inte ska
finnas någon negativ påverkan på mark,
växtlighet eller människa via metaller i 1000-års
perspektivet”.
(ur Rapport 4418 från Naturvårdsverket, LRF, VAV 1995)
SJVFS 2004:62 reglerar stallgödsel
och andra organiska gödselmedel
• Tillförd mängd – max 22 kg P/ha (8§)
• Dokumentationsskyldighet (13§)
• Fördelning över spridningsarealen (17§)
• I 27 § har man missat slam (andra
organiska gödselmedel) avseende
nedbrukning inom 4 timmar
Rutiner för slamspridning
• Rutiner för slamspridning i Lunds kommun
antogs av miljönämnden september 2007
• Enhetlig hantering av slamärenden
• Spridning av slam är miljöfarlig verksamhet
• Miljönämnden har tillsynsansvar
• Föreläggande vid all slamspridning
Förbud i Lunds kommun fr.o.m. 2010
Kontroll av information om slammet
• Reningsverk / slamentreprenör skall informera
miljöförvaltningen om planerad slamspridning
• Varifrån kommer slammet? Vilket ARV?
• Spårbarhet är viktig!
• Analyser av metallhalter i slammet
• Uppfyller slammet gällande gränsvärden?
• Analysintyg om att salmonella ej påvisats
forts.
• Slammets näringsvärde skall redovisas (N,P)
• Max en 5-årsgiva får spridas - max 22 kg P/ha
• Hur många kg N resp. P /ha innebär spridningen
• Vilket fält – karta med fastighetsbeteckning
• Analys av jord från fältet (Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn)
• Markanalys – rätt metod måste användas !
forts.
• Markens fosforklass skall anges
• Nedbrukning snarast, dock senast inom 4
timmar (gäller inom känsligt område)
• Efterföljande gröda? Areal?
• 100 m skyddsavstånd till permanentboende
• Upplag av slam får inte förekomma inom eller
i anslutning till spridningsområdet
forts.
• Vägar får inte förorenas vid transporter
• Kopia på transportförsäkran och spridningsförsäkran skickas till miljöförvaltningen
• ARV skall redovisa ett kontrollprogram
• Revaq-slam likställs med annat slam vid
handläggning
• Alla handläggningskostnader debiteras
slamentreprenören
Problem
• Fel analysmetod vid markanalys t ex att man
använt 2M salpetersyra i st f den föreskrivna
metoden (SS 02 83 11) där 7M skall
användas. Detta innebär att man bara
redovisat hälften av kadmiuminnehållet
• Krav på spårbarhet följs inte alltid
• Information till miljöförvaltningar bör
omfatta allt slam oavsett utspädningsgrad
Ny kunskap
debatteras
Nr 9, 2010
Ny kunskap bör beaktas i besluten
• Vid handläggning av slamärenden är målet
att miljön/åkermarken/hälsan inte skall ta
skada i ett långsiktigt perspektiv (1000 år)
• Slam är farligt för miljö- och hälsa ur flera
aspekter
• Brist på kunskap har gjort att dessa risker
inte uppmärksammats
• Ny kunskap ger bättre beslutsunderlag
Vad är slam?
• ett gödselmedel eller ett riskabelt kemiskt avfall som man
sprider på åkrar för att bli kvitt ett besvärligt avfall?
• Ur brev från KEMI daterat 2011-05-26
”Naturvårdsverket har vid förfrågan uppgett följande: Vi
anser att slam är ett avfall. Det uppstår i en reningsprocess
och det finns ett kvittblivningsintresse. Att man sedan
återvinner det genom att sprida det på åkrar förändrar inte
den bedömningen. Det uppfyller inte kraven för att vara en
biprodukt eftersom det bland annat inte uppstår som en
restprodukt i en industriprocess och inte är färdigt att
användas. Bland annat krävs hygienisering innan
användning”.
Slam är ett avfall!
• Eftersom slam är ett avfall kan vilka miljöoch hälsofarliga ämnen som helst få
förekomma i slammet utan att de behöver
deklareras
• Därmed är det omöjligt att överblicka vilka
ämnen som kan hamna i miljön, tas upp av
växter eller återfinnas i livsmedel
• Slam skall behandlas som avfall och inte
försöka avyttras som en gödselprodukt
Varför är det olämpligt att tillåta att
slam sprids på åkermark?
• Slam är det som blir över på reningsverken
efter rening av avloppsvatten
• Slam innehåller de föroreningar man inte vill
ska nå recipienten
• Slam innehåller nästan hela periodiska
systemet m.fl. föroreningar
• Endast i undantagsfall undersöks förekomst
och halt av föroreningar och det är ännu
ovanligare att effekter på miljö- och hälsa
undersöks
Kadmium
• Kadmiumhalten i livsmedel måste minska
för folkhälsans skull
• För att uthålligt få minskning av Cd-halten i
jordar måste Cd-halten i gödsel vara lägre
än 12 mg Cd/kg P
• Dagens Revaq-slam innehåller i snitt ca 30
mg Cd/kg P
• Revaq har som mål att Cd/P kvoten ska
minska till 17 mg Cd/kg P fram till år 2025
• All slamspridning innebär ackumulering av
kadmium i jorden !
Mineralgödsel
• NPK-gödsel från Yara innehåller max 12 mg
Cd/kg P (i genomsnitt 7 mg Cd/kg P under 2011)
• Yara står för 60% mineralgödselförsäljningen i
Sverige (160 000 ton)
• Gödsel från Uralchem (70’ ton) <5 mg Cd/kg P
• Gödsel från Fertiva (20’ ton) 10-20 mg Cd /kg P
Produktvalsprincipen, MB 2 kap 4§
• En rättsregel som man är skyldig att följa
• Varken verksamhetsutövare eller
tillsynsmyndighet kan välja bort regeln
• Mineralgödsel och stallgödsel är bättre än
slam som ”fosforgödselmedel”
• Fosfor i mineralgödsel och stallgödsel är
lättillgängligt för växter
Fosfor – ett grundämne
• Fosfor tar inte slut men kan hamna på fel
ställe (ex Loussajärvis botten)
• Fosfor i slam är hårt bunden till fällningskemikalier och svårtillgängligt för växterna
• Slam är inget värdefullt ”fosforgödselmedel” men den fosfor som hamnar i
slammet bör tas tillvara
• Det finns redan idag metoder som gör det
möjligt att utvinna fosfor ur slam
Mullbildande ämnen
• Slam innehåller lite mullbildande ämnen
som mineralgödsel inte gör men väl
stallgödsel
• Det finns inga undersökningar med
avseende på metallernas hämmande effekt
på mykorrhizasvamparnas tillväxt
Ej essentiella spårelement
• Revaq anger att anrikningen får uppgå
till högst 0,2 % per år
• 0,2 % innebär en fördubbling i ett 500-års
perspektiv
• Högst anrikning av guld, vismut och
silver
• Enligt reglerna ska det inte finnas någon negativ
påverkan på mark, växtlighet eller människa via
metaller i 1000-års perspektivet”.
Slutligen …
• Varför sprids slam
huvudsakligen på arrendemark?
Download