Information om inventering av enskilda avlopp

Information om inventering av
enskilda avlopp
Caroline Ahlrén 0581-817 09
[email protected]
Therese Bekk 0581-817 46
[email protected]
Kort om enskilda avlopp
• I Sverige finns ca 1 miljon små avlopp
• I BMB:s kommuner finns uppskattat mellan
7500 och 12000 anläggningar
• Runt 60 % är troligtvis underkända
Varför tillsyn på enskilda avlopp?
•
Naturvårdsverkets kampanj ”Små avlopp – ingen skitsak”. Sedan 1 juli
2011 är det HaV som är central tillsynsmyndighet gällande enskilda
avlopp.
•
Utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett räknas som miljöfarlig
verksamhet.
•
Miljönämnden ska utöva tillsyn på miljöfarliga verksamheter och då även
på enskilda avloppsanläggningar.
•
Hög belastning av näringsämnen, samt risk för förorening av vattentäkter
och ytvatten.
•
Inventering i BMB:s kommuner startades 2010.
•
Ska resultera i att de dåliga avloppen åtgärdas.
Vad säger lagen?
Det är förbjudet att på ett avlopp med WC endast ha
slamavskiljare och sedan släppa ut avloppsvattnet i ett
vattenområde, och det bedöms nästan alltid som
otillräckligt om avloppsvattnet släpps ut i marken efter
enbart slamavskiljning.
• Det räcker inte med bara trekammarbrunn.
• Generellt gäller att avloppsanläggningen ska bestå av
slamavskiljare och ett efterföljande reningssteg.
Inspektion
BMB kontrollerar vilken sorts avloppsanläggning som finns och hur den
fungerar. Detta görs bland annat genom kontroll av :
• Slamavskiljarens utformning/funktion
• T-rör
• Eventuella efterföljande brunnar
• Luftningsrör
• Utsläppspunkten om det finns någon sådan
Slamavskiljare
Min slamavskiljare är OK :
•
•
•
OK
•
•
•
•
•
Den har minst tre kamrar och rymmer minst 2 kbm om den tar hand om
vatten från en vattentoalett.
Den har minst två kamrar och rymmer minst 1,1 kbm om den tar hand om
vatten från bad, disk och tvätt.
Om slamavskiljaren inte uppfyller kraven ovan så finns det dokumentation
som visar att slamavskiljaren är godkänd för sitt ändamål, t ex ett
typgodkännande.
Den har hela mellanväggar och brunnen är tät mellan ringarna.
T-rör eller skärm finns kring utloppet.
Avskiljningen i kamrarna fungerar fint. Det finns en slamkaka eller samling
av slam i första kammaren och det finns inget eller lite slam i sista
kammaren.
Vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utloppsrörets underkant.
Den tar bara emot avloppsvatten, t ex inget takvatten eller dränvatten.
Så kan det se ut i slamavskiljaren
OK
T-rör och hela mellanväggar.
Förbättra
Rötter växer in mellan ringarna.
Förbättra
Mellanväggarna är dåliga.
Fördelningsbrunn
Min fördelningsbrunn är OK :
•
•
•
•
OK
Det finns inte något slam eller påväxt i fördelningsbrunnen.
Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med underkant på
utloppen.
Vattennivån är jämn ut i alla utlopp.
Den är i övrigt hel och tät.
Så kan det se ut i fördelningsbrunnen
OK
Klart vatten i underkant med utloppen.
Förbättra
Slam i fördelningsbrunnen =
slamavskiljningen fungerar inte.
Förbättra
Vattennivån är över in- och utlopp =
efterföljande reningssteg kan ha tätnat.
Infiltration eller markbädd
Min infiltration eller markbädd är OK :
•
•
•
•
OK
•
•
•
Spridningsledningarna har luftningsrör som sticker upp cirka 50 cm
ovanför marken. (Vid pumpning finns inte alltid luftningsrör.)
Uppsamlingsledningarna har också luftningsrör, om min anläggning är
en markbädd.
Det är torrt och slamfritt i botten på luftningsrören.
Det är torrt kring anläggningen och det växer inte träd eller växter
med djupgående rötter ovanpå eller kring anläggningen.
Det luktar inte skarpt av avlopp.
Vattnet är klart, ofärgat och luktfritt i uppsamlingsbrunnen efter
markbädden.
Grundvattenytan ligger drygt 1m under spridningsledningarna.
Så kan markbädd och infiltration se ut
OK
Luftningsrör med ventilerade lock.
OK
Inget vatten eller slam står i botten
av rören.
Förbättra
Stora träd växer nära.
Åtgärda
Markbädden har havererat.
Tillvägagångssätt
1.
Val av område
2.
Informationsbrev och enkät
3.
Genomgång av enkäter – bedömning
- Rött avlopp  kommunicering av föreläggande
- Gult avlopp  inspektion
- Grönt avlopp  inspektion
4.
Inspektion på plats – boka gärna tid.
5.
Inspektionsrapport
6.
Eventuellt föreläggande/förbud
Föreläggande/förbud då avloppet
är underkänt
1.
2.
3.
4.
5.
Förslag till beslut – går att yttra sig över
Delegationsbeslut – delgivningskvitto
(ev. överklagande)
Anteckning i inskrivningsregistret
Åtgärdstiden då?
Status på sjöar och vattendrag med
avseende på fosfor
Femgradig skala
Hög
God
Måttlig
Otillfredsställande
Dålig
Fosforutsläpp från enskilda avlopp
Hög skyddsnivå
Högfors
Ställberg
Ställdalen
Kopparberg
Hällefors
Ramsberg
Hammarn
Stråssa
Grythyttan
Storå
Nyhyttan
Gusselby
Lindesberg
Striberg
Ås
Nora
Vedevåg
Rockhammar
Gyttorp
Frövi
Fellingsbro
Källor till fosforutsläpp
Inventeringsområde
Frågor?!
• Vad kostar det?
• Vad ska jag bygga för avlopp?
• Jordbruken då?