Protokoll fört vid möte med styrelsen för Nora kommuns

advertisement
1
Protokoll fört vid möte med styrelsen för Nora kommuns personalförening,
tisdagen den 24 februari 2004, kl 18.15, Karlsängskolan.
Närvarande: Annika Carlsson, ordförande
Linnéa Hedkvist
Ingegerd Gustavsson
Karin Östberg
Margareta Rosén
Margareta Lindkvist
Håkan Gibson
§1
Mötets öppnande
Annika Carlsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2
Årsmötet
Vinster dragning Håll-i-gångkort
Inför kvällens årsmöte beslutar styrelsen att följande priser skall lottas ut som
vinster för inlämnade Håll-i-gångkort under 2003:
- Fem st presentkort á 500 kronor, Nora Köpmannaförening
- Tio st T-shirts, personalföreningen
Medlemskap i föreningen, anställda vid Bergslagens miljö- och byggförvaltning
(BMB)
Styrelsen diskuterar frågan om stadgeändring för att möjliggöra att den
personal som tillhört Nora kommun och som nu är anställda av BMB,
Lindesbergs kommun, fortsättningsvis ska kunna tillhöra personalföreningen.
Styrelsen enas om att föreslå årsmötet att i dagsläget inte ändra stadgarna utan
att styrelsen istället får årsmötets uppdrag att fatta beslut om medlemskap från
fall till fall.
§3
Kommande verksamhet
Ett nytt programblad har tagits fram. Med anledning av detta beslutar styrelsen
att föreningen skall betala kostnaderna för bildvisningskväll med Åke Mossberg
den 5 maj med ca 950 kronor, ersättning Åke Mossberg och ca 500 kronor,
lokalhyra Församlingshemmet.
§4
Övriga frågor
Inga övriga frågor tas upp.
§5
Mötets avslutning
Annika Carlsson tackar alla för visat intresse och förklarar mötet avslutat.
Linnéa Hedkvist
Sekreterare
Annika Carlsson
Ordförande
Download