Turné för länets nätverk

advertisement
Länsträff 160205
Närvarande:
Jenny Liljeberg (Kumla)
Lars Hilmerson (Örebro)
Sofia Luthman (Degerfors), värd
Per Sjöberg (Karlskoga)
Erik Lundqvist (Lindesberg)
Elin Sörman (Nora)
Ida Blomqvist, Ljusnarsberg
Välkommen
Sofia Luthman, Degerfors, hälsade alla välkomna.
Genomgång av föregående minnesanteckningar
Godkändes med tillägget om förslag på stående punkter:
Samverkan mellan verksamheter och ämneslärarna
Elevinflytande
Ledarrollen
Oskrivna regler
Elevregistret
Bidragsansökan, regional Kulturskola
Gruppen gick igenom utkastet till ansökan till kulturrådet och gjorde
gemensamma förändringar. Lars skriver snarast rent och skickar på mejl. De
som är på Kulturskolerådets rikskonferens färdigställer.
Regionala kulturskolan-ett levande dokument
Vi använder kulturskolerådets plattform för "ett levande dokument" och
protokoll. Viktigt att alla har inlogg. Ta kontakt med Anna Henriksen om
det inte fungerar.
Turné för länets nätverk
Turné för länets nätverk: Finns det intresse från några ämnen att göra en
lärarturné på skolor? Tydliga förutsättningar krävs - t.ex repetitionstid och
turnétid. Fortbildning, länsnätverket stärks, marknadsföra ämnet. Föreslå
stråk och kolla intresset hos övriga. Sprid repetitionerna!
Kultur- och fritid, Kulturskolan, Örebro kommun
Box 32520
Vasagatan 9
019-21 10 00 Servicecenter
701 35 Örebro
Örebro
019-21 17 95 fax
[email protected]
www.orebro.se
Kammarmusikkurs i Nora
Nora: Bra att det är spetsnivå.
Vi tar kontakt med tänkbara lärare. Testar upplägget, kolla intresset. På
vilket sätt kan vi få ner kostnaderna?
Lars bjuder in Beryl till Länsgruppen 15 april. Be kammarmusikföreningen
att skicka det ekonomiska upplägget med budget.
Övriga frågor
Kontaktlistan uppdateras. Lars lägger in på smok.se och skickar ut.
Nästa mötesdatum
Nästa träff. 11 mars, om det behövs. Lars bjuder in. Annars 15 april.
Avslutning
Mötet avslutas.
Vid pennan
Lars Hilmersson
Download