GånG- och cykelväG länGs med väG

advertisement
M ittsund –A rvidsvik
Kulturhistorisk förstudie
Marstrands socken, Kungälvs kommun
Rapport 2007:49
sträckan
Oscar Ortman
G ång - och cykelväg längs med väg 168
G ång - och cykelväg
längs med väg 168
Oscar Ortman
Rapport 2007:49
G ån g 168
o c h c y k e lväg län g s med väg
S t r ä c k a n M itt sund –A r vids vik
Kulturhistorisk förstudie
Marstrands socken, Kungälvs kommun
B ohusläns museum
R appor t 2007:49
ISSN 1650-3368
Författare Oscar Ortman
Layout, grafisk form och teknisk redigering Gabriella Kalmar
Omslagsbild Foto Bohusläns museums arkiv. Bilden är ett utsnitt ur ett vykort som visar Marstrandsvägen med
Instöfärjan
Tryck TH tryck, Uddevalla 2007
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket medgivande 90.8012
Kartor godkända från sekretessynpunkt för spridning Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 601-2007/1448
BOHUSLÄNS MUSEUM
Museigatan 1, Box 403, 451 19 Uddevalla
tel 0522-656500, fax 0522-656505
www.bohusmus.se
I n n e hå l l
S a m m a n f attn i ng . ......................................................................... 5
B a kgr u n d ........................................................................................ 5
M e to d .............................................................................................. 5
R e d ovis ni n g av k ultur histor i sk a vä rd e n . ........................... 7
L a n d s k a p sbi ld ............................................................................... 7
Naturlandskap.. .......................................................................
Kulturlandskap.. ......................................................................
Fornlämningsmiljö.................................................................
Konsekvensbeskrivning.. .......................................................
7
8
9
9
R e fe re n s e r .................................................................................... 11
Litteratur................................................................................ 11
Otr yckta källor...................................................................... 11
Te k nis k a och adm in istrat i va upp gi f te r . ............................. 12
F igu r fö r teck n i n g ....................................................................... 13
Bohusläns museum 2007:49
Figur 1. Utsnitt ur GSD-Röda kartan/Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 601-2007/1448.
Gång- och cykelväg längs med väg 168
S ammanfattning
Som ett led i projekteringen av nya gång- och cykelvägar i Kungälvs kommun har FB engenering givit Bohusläns museum i uppdrag att utföra en
kulturhistorisk förstudie. Förstudien utfördes i juni 2007. Förstudien omfattar en byråmässig värdering av kultur och naturmiljöerna längs med väg
168 på sträckan Mittsund–Arvidsvik, på Koön, Marstrands socken, Kungälvs kommun.
Avsikten med förstudien är att redovisa de kultur- och naturvärden
som berörs av det tänkta projektet, samt att påpeka när hänsyn bör tas till
dessa värden för att minska de planerade vägsträckningarnas inverkan på
kulturmiljön.
Avsikten med förstudien var också att klarlägga hur kulturmiljön påverkades vid en placering norr, respektive söder om, befintlig väg 168.
Efter den utförda förstudien bedömer Bohusläns museum att det inte föreligger några direkta hinder för anläggande av en gång- och cykelväg, men
att en placering norr om den befintliga vägen är att föredra.
Läggs gång- och cykelvägen längs med vägens norra sida berörs inga
kända fornlämningar. Läggs gång och cykelvägen längs med vägens södra sida berörs Marstrand 56, en äldre kajanläggning, som ligger där vägen
angör Koön på Mittsunds västra strand. Bohusläns museum förordar det
norra alternativet. Oavsett vilket alternativ som väljs bör en arkeologisk
utredning utföras.
B akgrund
Som ett led i projekteringen av nya gång- och cykelvägar i Kungälvs kommun har FB Engineering gett Bohusläns museum i uppdrag att utföra en
kulturhistorisk förstudie. Förstudien utfördes under juni månad 2007 av
Oscar Ortman, antikvarie på Bohusläns museum.
Av väg 168 berördes en 1,8 km lång sträcka av den planerade gång- och
cykelvägen.
M etod
Förstudien är upplagd på följande sätt. Först presenteras en översiktlig
historik om den aktuella vägsträckningen. Därefter redovisas de enskilda
fornlämningar som dels kan knytas till vägen, dels berörs av den planerade gång- och cykelvägen.
I en tredje del beskrivs de miljöer som är uttagna som värdefulla med
hänsyn till odlingslandskap, fornlämningmiljöer och de områden som är
uttagna i Kungälvs kulturmiljövårdsprogram samt riksintresseområden
för kulturmiljövården.
Bohusläns museum 2007:49
Figur 2. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad. Skala 1:50 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 601-2007/1448.
Gång- och cykelväg längs med väg 168
Figur 3. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 7150, med platsen för undersökningen markerad.
Skala 1:20 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 6012007/1448.
R edovisning
av k ultur histor isk a värden
Sträckningen av väg 168 över Nordön, Instön och Koön är anlagd i slutet av
1930-talet (Nilson 1978:296). Eftersom vägsträckan är relativt ung saknar den
äldre väghållningsstenar och milstenar.
Spår av äldre färjelägen finns förstås kvar: på Koöns ostsida mot Mittsund,
på Instöns ostsida vid Brattholmen och på Vrångsholmen vid Instö-rännans östra sida. Här ingår även kajlämningarna på Koöns östra sida, Marstrand 56.
Hedvigsholmen och Arvidsvik ingår i Marstrands riksintresseområde
(KO14) och den kommunala kulturmiljön som är uttagen runt Marstrand
(Kungälv nr 26). Den del av riksintresseområdet som ligger vid Arvidsvik på
Koön har dock förändrats kraftigt sedan början på 1990-talet.
L a n d s k apsbi ld
Naturlandsk ap
Koön är relativt kuperade och väg 168 löper genom trånga uppodlade lerdalgångar och flackare strandängar.
Bohusläns museum 2007:49
Figur 4. Översikt över undersökningsområdet med närliggande fornlämningar markerade. Skala 1:10
000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 601-2007/1448.
Kulturlandsk ap
Koön präglas av ett småskaligt kustjordbruk. Koön har också varit starkt
präglad av närheten till Marstrand. Instön och Nordön har som jämförelse
i större utsträckning påverkats av modern fritidshusbebyggelse.
Kommunikationernas betydelse är påfallande. Av tradition har Marstrand och kustsocknarna haft relativt goda sjöförbindelser med Göteborg
och inför 1971 års kommunsammanslagning tyckte företrädare för Hermanby kommun och Marstrands stad att en sammanslagning med Göteborg vore att föredra (Axelsson 1999:31). På Koön var det länge ointressant
med förbindelser tvärs över ön.
På generalstabskartan finns dock två sådana vägar markerade, nämligen
den från Arvidsvik över Långedalen via gården Mittsund till Mittsund och
från Arvidsvik över bergen rakt österut mot Mittsund.
Det historiska kartmaterialet från Koön är begränsat. Det äldre kartmaterialet inskränker sig till generalstabskartan från 1899 och 1935 års ekonomiska karta.
Gång- och cykelväg längs med väg 168
Fornlämningsmiljö
Koön är med sina 30 registrerade förhistoriska boplatser en förhållandevis
fornlämningstät ö. Redan 1928 publicerade August Atterström en studie
över stenåldersboplatserna på Marstrandsöarna. Atterström redovisade ett
40-tal boplatsindikationer. Dessa sammanförde han till ett västligt, ett centralt och ett östligt boplatsområde. De äldsta lämningarna gick att finna i
det centrala boplatsområdet vid Mittsund (Atterström 1928).
De förhistoriska boplatserna ligger liksom den äldre bebyggelsen i öns
dalgångar och klåvor, vid Långedalen, Smörsund, Mittsund och mellan
Björnängen och Ödegärdet. I dessa dalgångar fanns förutsättningarna för
att hitta förhistoriska boplatser; uppodlade åkrar, grustag och äldre körvägar. De förhistoriska boplatser som finns på Koön och intilliggande öar
finns huvudsakligen i trånga gipar och dalgångar, som exempel på detta
kan följande nämnas: Marstrand 19, 27 samt 34.
Förutom de förhistoriska boplatserna finns även rösen, stensättningar
och trankokerilämningar representerade i fornlämningsmiljön.
1992 undersökte Riksantikvarieämbetet UV Väst en av boplatserna i det
västra boplatsområdet. Det rörde sig om en senmesolitisk boplats vid Myren, Marstrand 13 (Hernek 1994:10 ff).
Inom den sträcka som berördes vid denna kulturhistoriska förstudien
av väg 168, finns ett objekt upptaget i fornminnesregistret, Marstrand 56,
en kajanläggning på Mittsunds västra sida.
Konsek vensbesk rivning
Koön saknade länge genomfartsväg. Det var först på 1930-talet som en allmänväg mellan Mittsund och Arvidsvik byggdes. Följden av detta blir att
vägens placering bryter med det äldre kulturlandskapet.
Som framgått av kulturlandskapsbeskrivningen är förändringen av kulturlandskapet redan genomförd i och med etableringen av väg 168. Kompletteringen med en gång- och cykelväg är ett begränsat ingrepp som inte
påverkar kulturlandskapet i någon större omfattning.
Vad beträffar den berörda delen av riksintresseområdet vid Arvidsvik
bedömer Bohusläns museum att en gång- och cykelväg inte påverkar miljön nämnvärt.
Den kulturhistoriska lämning som finns längs sträckan är kajanläggningen på Koön vid Mittsund, Marstrand 56. För att undvika en konflikt
med den registrerade fornlämningen bör gång- och cykelvägen löpa på den
norra sidan av väg 168.
Anläggs gång- och cykelvägen längs med vägens norra sida berörs inga
kända fornlämningar. Placeras den längs med vägens södra sida berörs
Marstrand 56.
10
Bohusläns museum 2007:49
Bohusläns museum förordar det norra alternativet. En arkeologisk utredning för att bedöma om okända fornlämningar berörs av exploateringen
bör dock genomföras oavsett vilket alternativ som väljs.
Gång- och cykelväg längs med väg 168
R eferenser
Litteratur
Atterström, August. 1928. Stenåldersboplatser å Marstrandsöarna
– Bidrag till kännedom om öarnas Fornhistoria. Jönköping.
Axelsson, Kurt. 1999. Det fanns en intressegemenskap för kommunen, som ofta kunde stå över partinitet. I: När sex blev en –
En bok om när de sex kommunerna Hermansby, Kode, Kungälvs stad,
Marstrands stad, Romelanda och Ytterby blev Kungälvs kommun på
1970-talet. Kungälv
Hernek. Robert. 1994. Myren – en femtusen år gammal stenåldersboplats på Marstrand. Arkeologiska undersökningar av fornlämning 13a
på Koön, Marstrands sn, Kungälvs kommun, Bohuslän. Arkeologiska resultat UV Väst 1994:28. Kungsbacka.
Kulturminnesvårdsprogram. Kungälvs kommun, 1990, Kungälv.
Nilson, Allan. 1978. Öar och Öbor. I: Mellan älv och fjord. Torsby,
Harestad och Lycke hembygdsförening. Göteborg.
O tr yckta k ällor
Lantmäteriets arkiv. Göteborg J234-32-1. 1899 års Generalstabskarta över Göteborg.
11
12
Bohusläns museum 2007:49
Tek nisk a
och administrativa uppgif ter
BM dnr:
BM pnr:
NOK 411-2007
B228
Län:
Kommun:
Socken:
Västra Götalands län
Kungälv
Marstrand
Ek. karta:
Läge:
Koordinatsystem:
Höjdsystem:
7150
X 6425965 Y 1250740
RT90 2,5 gon Väst
RH70
Uppdragsgivare:
Ansvarig institution:
Projektledare:
Johan Pihlgren, Samhällsbyggnad, Nämndhuset, 442 81 KUNGÄLV
Bohusläns museum
Oscar Ortman
Arbetstid:
Arkeologtimmar:
11–13 juni 2007
8 timmar
Arkiv:
Fynd:
Bohusläns museums arkiv
Inga fynd omhändertogs
Gång- och cykelväg längs med väg 168
F igur för teck ning
Figur 1. Utsnitt ur GSD-Röda kartan/Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 601-2007/1448.
Figur 2. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan med platsen för undersökningen markerad. Skala 1:50 000.
Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 601-2007/1448.
Figur 3. Utsnitt ur GSD-Fastighetskartan, blad 7150, med platsen för undersökningen markerad.
Skala 1:20 000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 6012007/1448.
Figur 4. Översikt över undersökningsområdet med närliggande fornlämningar markerade. Skala 1:10
000. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2007-08-23. Dnr 601-2007/1448.
13
Rapport 2007:49
Oscar Ortman
G ång - och cykelväg längs med väg 168
Download