Normal dokumentmall

advertisement
EXECUTIVE SUMMARY
Hållbarhet i svenska företag
Demoskop
En sammanfattning av resultat
från undersökning om svenska
bolag och hållbarhet
2015-10-27
Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Sweden
Tel 08-506 455 00, fax 08-506 455 10
www.demoskop.se, [email protected]
Org.nr: SE556355-0275
Tack för att du har svarat på
undersökningen!
Stort tack för att du deltagit i Demoskops undersökning om hållbarhet i
svenska bolag.
Det är roligt att konstatera att svenska företag, oavsett storlek, i stort är
mycket positiva till hållbarhet. Hållbarhet uppfattas som viktigt för
kunder, försäljning och lönsamhet.
Nedan återfinns resultaten för de mest övergripande frågorna i
undersökningen. En mer utförlig presentation av resultaten om
hållbarhetsredovisning finns i Demoskops och Hallvarsson & Halvarssons
Guide till hållbarhetsredovisning. Där presenteras resultaten på samtliga
frågor och branschmässiga skillnader lyfts fram. I guiden ges även mer
handgripliga tips och råd för arbetet med hållbarhetsrapportering.
Kostnaden för guiden är 9 500 kr.
Trevlig läsning!
2
Svenska bolag satsar på hållbarhet
Hållbarhet är viktigt för svenska företag
85 procent anser att hållbarhet är viktigt för
den egna organisationen. För företag med fler
än 500 anställda tycker hela 94 procent att det
är viktigt. Också bolag med färre än 500
anställda tycker att hållbarhet är viktigt (85
procent av bolagen med färre än 250 anställda
och 78 procent av bolagen med 250 till 500
anställda).
Hållbarhet
är viktigt
för oss
Fråga: Hur ställer du dig till vart och ett av följande
påståenden?
Hållbarhet är viktigt för oss
9 av 10 bolag satsar på hållbarhet
På frågan ”Hur ser ni på er själva jämfört med andra organisationer i er
bransch när det gäller hållbarhet?” svarar 92 procent att de satsar på
hållbarhet. 46 procent satsar men ligger inte i framkant, 39 procent
satsar och ligger i framkant, och 7 procent ligger längst fram i sin
bransch när det gäller hållbarhet.
Företag med fler än 500 anställda satsar mer på hållbarhet och har
kommit något längre. I den här gruppen finns fler som har svarat att de
ligger i framkant och ligger längst fram i sin bransch. Men också företag
med färre anställda satsar på hållbarhet. Branschmässigt är det företag
inom transport och handel som i störst utsträckning satsar på hållbarhet.
3
2 av 3 har en hållbarhetspolicy
Många bolag har en policy för hållbarhetsfrågor
65 procent har en policy för hållbarhetsfrågor. En av fem har inte eller
känner inte till någon policy.
Inte särskilt överraskande är att fler av företagen med över 500 anställda
har en hållbarhetspolicy. Att ha en policy för hållbarhetsfrågor är
vanligast bland företag inom information/IT och handel.
Fråga: Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden?
Vi har en policy för hållbarhetsfrågor
4
Viktigt för kunder
7 av 10 anser att hållbarhet är viktigt för kunden
73 procent har kunder som tycker
att hållbarhet är viktigt. Ytterst få
(2 procent) tycker inte alls det är
viktigt för kunderna.
Hållbarhet är
viktigt för kunden
Storleksmässigt är hållbarhet
viktigt för både större och mindre
företags kunder.
Fråga: Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden?
Hållbarhet är viktigt för våra kunder
Hållbarhet viktigast för kunder inom transport, energi och bygg
Branschmässigt är hållbarhet viktigast för kunder till bolag inom
transport (viktigt för kunderna hos 85 procent av bolagen inom
transport), energi (där 84 procent av bolagen har kunder som tycker att
hållbarhet är viktigt) och bygg (hållbarhet är viktigt för kunderna hos 83
procent av bolagen inom bygg).
5
Hållbarhet leder till ökad lönsamhet
7 av 10 tror att bolaget kommer att bli mer lönsamt om man
satsar på hållbarhet
70 procent av bolagen tror att de
kommer att bli mer lönsamma om
de satsar på hållbarhet. Ytterst få
(3 procent) tror inte att en
satsning på hållbarhet leder tilll
ökad lönsamhet.
Fråga: Hur ställer du dig till vart och ett
av följande påståenden?
Vi tror att vi kommer att bli mer
lönsamma om vi satsar på hållbarhet
Bolag inom energibranschen tror mest på koppling mellan
satsning på hållbarhet och ökad lönsamhet
Branschmässigt tror flest bolag inom energi att en satsning på hållbarhet
kommer att leda till ökad lönsamhet (88 procent). Bolag inom
fastighetsbranschen är de som i minst utsträckning tror på koppling
mellan hållbarhet och ökad lönsamhet (56 procent).
6
För 4 av 10 har hållbarhetsarbetet bidragit till ökad lönsamhet
För 43 procent har hållbarhetsarbetet redan bidragit till ökad lönsamhet.
Två av tio är osäkra på kopplingen mellan hållbarhetsarbete och bolagets
lönsamhet. För en av tio har hållbarhetsarbetet inte bidragit till ökad
lönsamhet.
Det är något fler företag bland de som har 500 anställda eller mer som
ser en koppling mellan hållbarhetsarbetet och ökad lönsamhet (50
procent) jämfört med bolag med mellan 250 till 500 anställda (36
procent) och bolag med färre än 250 anställda (43 procent).
Fråga: Hur ställer du dig till vart och ett av följande påståenden?
Hållbarhetsarbetet har bidragit till ökad lönsamhet
7
Företag är positiva till det svenska
lagförslaget om hållbarhetsredovisning
Svenska företag är i stort positiva till lagförslaget
På frågan ”Vad tycker du om det nya lagförslaget?” har 73 procent svarat
6 eller högre på en skala mellan 1 och 10 där 1 står för mycket dåligt och
10 står för mycket bra. Få (6 procent) är uttalat kritiska (svar mellan 1
och 3) medan 48 procent är tydligt positiva (svar mellan 8 och 10).
Andel som är tydligt
positiva till lagförslaget
Intressant är att också företag med färre än 250 anställda, det vill säga
företag som sällan har gjort hållbarhetsredovisningar tidigare, överlag är
positiva till det nya lagkravet. 62 procent av dessa företag har i
undersökningen ställt sig positiva till lagförslaget. Även här är få uttalat
kritiska (7 procent har angett svar mellan 1 och 3) medan 45 procent är
tydligt positiva (svar mellan 8 och 10).
Hållbarhetsarbetet kommer att utvecklas vid ett lagstadgat
krav
8 av 10 tror att den egna organisationens
hållbarhetsarbete kommer att utvecklas vid
ett lagstadgat krav på att upprätta en
hållbarhetsredovisning. Byggbranschen är
den bransch som tror mest på utveckling.
95 procent av bolagen inom bygg tror att
hållbarhetsarbetet kommer att utvecklas med
ett lagkrav på hållbarhetsredovisning.
Ett nytt EU-direktiv
kommer att göra
hållbarhetsrapportering
obligatorisk för flertalet
större företag inom EU.
På svensk nivå föreslås
det att omfatta alla
stora företag.
8
Många redovisar redan idag
7 av 10 redovisar sitt
hållbarhetsarbete
På frågan ”Hur redovisar ni ert
hållbarhetsarbete externt idag?”
svarar 34 procent att de
redovisar som del av
årsredovisningen. 22 procent
redovisar i en separat
hållbarhetsrapport och 15
procent redovisar på annat sätt.
30 procent redovisar inte.
Fler än hälften använder sig av extern hjälp
6 av 10 använder sig av extern hjälp i någon utsträckning. 63 procent
använder sig av extern hjälp när de redovisar sitt hållbarhetsarbete. Av
dem så använder 23 procent hjälp i stor utsträckning och 40 procent i
mindre utsträckning. Bolag med fler än 500 anställda använder extern
hjälp i störst utsträckning (72 procent).
Fråga: I vilken utsträckning använder sig ditt företag av extern hjälp för att rapportera
om ert hållbarhetsarbete?
9
De flesta företag har en uppförandekod
78 procent har en uppförandekod
för den egna organisationen
Företag med fler än 500 anställda har
en uppförandekod i större utsträckning
jämfört företag med färre anställda. De
branscher där flest företag har en
uppförandekod är information/IT (95
procent), tjänsteföretag (90 procent)
och handel (87 procent). I
fastighetsbranschen finns flest företag
som inte har en uppförandekod för den
egna organisationen (37 procent
saknar uppförandekod).
6 av 10 följer upp i stor utsträckning
65 procent följer i stor utsträckning upp att den egna uppförandekoden
efterlevs. Det är ytterst få (3 procent) av de som har en uppförandekod
för sina leverantörer som inte följer upp alls. Företag med fler än 500
anställda följer upp något mer jämfört med mindre bolag. Företag med
250 till 500 anställda är de som följer upp i minst utsträckning.
Fråga: I vilken utsträckning följer ni upp att koden efterlevs?
10
Uppförandekod för leverantörer
5 av 10 har en uppförandekod för leverantörer
53 procent av bolagen har en uppförandekod för sina leverantörer. 19
procent vet inte om de har en kod eller inte och 28 procent saknar
uppförandekod för leverantörer. Att ha en uppförandekod för sina
leverantörer är vanligast bland företag med fler än 500 anställda. I den
gruppen har 71 procent en uppförandekod jämfört med 40 procent av
bolagen med 250 till 500 anställda. Bland företag med färre än 250
anställda har 45 procent en uppförandekod för leverantörer.
Fråga: Har din organisation en uppförandekod för leverantörer?
Den bransch där flest bolag har en uppförandekod för sina leverantörer
är handel. Inom energibranschen och byggbranschen finns flest bolag
som saknar en uppförandekod för sina leverantörer. Inom energi svarar
42 procent att de inte har någon kod för sina leverantörer. Inom bygg är
motsvarande siffra 38 procent.
Av de bolag som har en uppförandekod för
leverantörer följer hälften upp i stor utsträckning.
38 procent följer upp i liten utsträckning.
11
Audits med egen utbildad personal är det vanligaste sättet att följa upp
att företagets leverantörer efterlever koden .
46 procent av de som följer upp använder sig av audits med egen
utbildad personal. Näst vanligast att använda som metod för uppföljning
är självuppskattning av leverantörer genom ifyllande av eget skapat
formulär, 37 procent använder sig av den metoden.
12
Största utmaningen framöver
Vad är er främsta hållbarhetsutmaning framöver?
De tre största hållbarhetsutmaningarna framöver är 1) att organisationen
ska genomsyras av hållbarhet, 2) att få fram hållbara produkter och
tjänster som kunderna är villiga att betala för och 3) att förändra
konsumenters beteende till att i ökad utsträckning välja hållbara
produkter och tjänster.
När det gäller den främsta hållbarhetsutmaningen, att organisationen ska
genomsyras av hållbarhet, är det många bolag inom bygg, fastigheter
och energi som ser det som sin främsta hållbarhetsutmaning. (58 procent
av byggbolagen, 52 procent av fastighetsbolagen och 50 procent av
energibolagen.)
13
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes via en webbenkät 18 augusti –
8 september 2015.
Målgruppen var ansvariga för hållbarhetsfrågor i företag med en
årsomsättning över 350 mkr, det vill säga företag som högst troligen
kommer att beröras av det lagförslag som föreslås träda ikraft den 1 juli
2016 gällande krav på att upprätta en hållbarhetrapport.
Totalt genomfördes 467 intervjuer.
14
Målgruppens sammansättning
Kontaktperson
Bransch
15
Information och kontakt
Katarina Arbin Senior Consultant, PhD
Ansvarig för hållbarhet, samhällsbyggande och upphandling
e-mail: [email protected]
mobil: 0735 22 55 25
Team hållbarhet Demoskop
16
Om Demoskop
Demoskop är ett av Sveriges ledande analysföretag. Vår uppgift är att erbjuda
kvalificerad information och underlag för opinionsbildning, förbättrad
marknadskommunikation, affärs- och verksamhetsutveckling.
Vår analys baseras på skräddarsydda kvalitativa och kvantitativa
undersökningar, egna tidsserier, värderingsstudier och paneler, men även på
etablerade nationella och internationella källor.
Demoskop grundades 1989 och ingår i samma företagsgrupp som Kreab,
Kunskapsskolan och Silver Life.
17
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards