styrkort

advertisement
Balanced scorecard
Visioner
erbjuda bästa omsorg
Strategier fokusera
på personer i behov av hjälp
Perspektiv
Perspektiv
Finansiellt
Kritiska
lönsamhet
framgångs- kostnadsfaktorer
effektivitet
Mått
lönsamhet
Person med
behov
Process
leveransrätt
precision
metod
nöjd person processorientering
precision
kvalitetsservicegrad bristkostnader
ledtid
Utveckling
nya
metoder
initiativsrikedom
antal nya
idéer
Medarbetare
kompetens
trivsel
andel
högskoleutbildade
attityder
Handlings- Ansvariga och tidsplaner för att nå uppsatta mål
planer
BS
• Vision; övergripande mål för verksamheten –
vad vill vi uppnå
• Strategi; beskriver hur vi kommer dit och hur vi
utnyttjar resurserna
• Perspektiv; på vilka områden ska vi fokusera på
• Kritiska framgångsfaktorer; vad som är
avgörande att vi gör bra saker
• Mått; vad bör vi mäta för att säkerställa de
kritiska framgångsfaktorerna
• Handlingsplaner; vilka åtgärder behövs för att
kunna uppnå våra mål
Vision
• Vem är organisationen till för?
• Inom vilket område ska organisationen
verka?
• I vilken riktning ska organisationen
utvecklas?
• Andra viktiga principer?
Strategier
Konsten att utnyttja tillgängliga resurser för
att uppnå visionen
- Vem har glädje av det vi gör?
- Vem konkurrerar vi med?
- Nya lösningar?
- Hur kommer vi dit?
- Vägvalen; behålla, utveckla, avveckla?
SWOT(Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats)
• Vad bör vi? (hot och möjligheter)
• Vad kan vi? (styrkor och svagheter)
• Vad vill vi?( vilka ekonomiska mål, vilka
kvalitets mål?)
Kritiska framgångsfaktorer och
perspektiv
•
-
Vad är viktigt för oss att göra bra?
servicegrad
tillgänglighet
kontinuitet
bemötande
pålitlighet och trygghet
kompetens
Bra med 6-8 kritiska faktorer
Mått
Hur mäter vi att det går bra?
Utifrån målen?
Synliga, mätbara, accepterade, realistiska
och tidsatta
Utvärdering
• Sambandsanalys
• Värdering av sambanden
Tex. budget i balans – nöjd personal och
nöjda pensionärer
Handlingsplan
• Exempelvis
- kartlägg ärendets gång
- skapa förståelse
- riv reviren
- tänk på alternativa processer
- minimera antalet inblandade
- skapa flexibilitet
- rätt kompetens på rätt plats
Uppföljning
Analysera
Agera
Prova
Planera
Download