Medarbetarkontrakt vaktmästare

1
Medarbetarkontrakt
Namn
Befattning
Vaktmästare
Förvaltning, arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen
Personnummer
Som medarbetare i Region Gotland är det viktigt att ha en helhetssyn och förstå hur kommunens olika
verksamheter hänger ihop och samverkar. Som medarbetare har du ett ansvar för att bidra till
regionens utveckling i den riktning som politikerna har bestämt. Regionens gemensamma värderingar
förtroende, omtanke och delaktighet vägleder medarbetaren i arbetet och genomsyrar de tjänster som
brukare och kunder får.
Styrande för medarbetaruppdraget är nedanstående dokument och uppdraget tydliggörs i ett
medarbetarkontrakt. Uppföljning, analys och utvärdering av genomfört uppdrag görs årligen i
medarbetarsamtal och lönesamtal. Vid bedömning av utfört uppdrag inför löneöversynen används
speciell blankett, ”Lönesamtal”, som finns i PA-handboken.
Styrdokument
Följande styrdokument är vägledande för arbetet:




Vision 2025
Region Gotlands gemensamma mål och strategier
Styrkortet för Barn- och utbildningsnämnden
Detta kontrakt
Medarbetarens uppdrag
I medarbetarens uppdrag ingår att bidra till att verksamhetens mål uppfylls. Medarbetarens
uppdrag är att genomföra de aktiviteter som tilldelats och som finns tydliggjorda nedan.
I uppdraget betonas speciellt det unika mötet med brukare och kunder.
* Framgångsfaktorer: vad måste vi lyckas med för att nå målen?
SAMHÄLLSUTVECKLING
Mål
Framgångsfaktorer
Aktivitet
Gotland utvecklas i linje med
visionsmålen och har ett starkt
varumärke
Stärka medborgarnas möjlighet till dialog
och inflytande.
Där det är möjligt inom mitt ansvarsområde
- främja dialog och inflytande från elever,
brukare och personal.
Främja hälsa och förebygga ohälsa och
sjukdomar.
Tänka på och verka för att inom mitt
ansvarsområde minska risker i den fysiska
miljön samt aktivt verka för att förebygga
tillbud och skador. Vara observant och på
ett stödjande sätt förhålla mig till
tobaksbruk och snusning för att det ska
minska. Vara en god vuxen förebild.
Främja trygghet och säkerhet
2
Främja hållbar tillväxt och sysselsättning
med särskilda satsningar på kvinnor och
ungdomar Satsa på kultur och idrott som
viktiga utvecklingsfaktorer
Inom mitt ansvarsområde medverka till att
kultur och idrott kan utvecklas.
Öka takten för att ställa om till förnybar
energi och effektivisera energianvändning
Säkerställa tillgång till och kvalitet på
grund och ytvatten
Inom mitt ansvarsområde verka för minskad
energianvändning där det är möjligt. Göra
felanmälan vid brister och avvikelser. Delta i
skolans miljögrupp där sådan finns.
Stärka varumärket för att bo och leva på
Gotland och aktivt använda
etableringsstöd för att öka nyinflyttning
I all kontakt med verksamheterna skall man
uppleva att man möter professionella
medarbetare som genom sitt bemötande är
goda ”ambassadörer” för Gotland
Mål
Framgångsfaktorer
Aktivitet
Brukarna/kunderna upplever att
de får av god kvalitet, är
informerade, delaktiga och
respektfullt bemötta
Väl fungerande kommunikation och
samarbete med barn, elever och föräldrar
Värna om en öppen god kommunikation
med lyssnande och lärande.
Med utgångspunkt från varje barns behov,
önskemål och förutsättningar forma skolan
så att barn och elever kan använda sin fulla
potential och nå sina mål.
Inom mitt ansvarsområde möta barn och
elever så de känner sig sedda och
respekterade.
Ett aktivt och prioriterat värdegrundsarbete
skall genomsyra verksamheterna.
Inom mitt ansvarsområde följa och främja
gällande ordningsregler, motverka all from
av kränkande särbehandling oavsett var den
förekommer så att barn och elever trivs,
känner trygghet och delaktighet och att
därigenom bidra till att föräldrarna känner
sig trygga med barnens skolgång.
Mål
Framgångsfaktorer
Aktivitet
Processer ger resultat av god
kvalitet till kostnader i nivå med
jämförbara kommuner och
landsting
Stark resultatorientering präglad av höga
förväntningar
I möjligaste mån ge snabb service i
efterfrågade arbetsuppgifter.
Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.
Inom mitt ansvarsområde hantera
felanmälan samt rapportering om riskertillbud- och skada enligt riktlinjer och rutiner
samt vid behov utveckla dessa.
Fördjupa kunskapen om och ge barn och
elever i behov av anpassning och stöd
bättre förutsättningar att klara skolan
-
Alla elever utvecklar läsförmågan och
lämnar skolan med god läsförmåga
-
Det entreprenöriella lärandet är ett
fokusområde i verksamheten
-
Aktivt arbeta för jämlik skola
Bemöta alla jämlikt oavsett kön,
könsidentitet, etnicitet, funktionshinder eller
sexuell läggning.
BRUKARE/KUNDER
PROCESSER
3
MEDARBETARE & LEDARE
Mål
Framgångsfaktorer
Aktivitet
Medarbetare/ledare trivs, är
engagerade, tar ansvar och
utvecklas för att möta framtidens
utmaningar
Rekrytera och behålla kompetenta och
engagerade medarbetare/ledare som kan
skapa en god lärmiljö
Medverka till att kompetenta och
engagerade medarbetare och ledare trivs
och känner arbetsglädje och därmed kan ta
ansvar för sina uppdrag genom att vara en
serviceinriktad vaktmästare.
Skapa förutsättningar för
rektorer/förskolechefer att vara pedagogiska
ledare
Har en kultur som präglas av öppenhet och
dialog
Att jag inom mitt ansvarsområde strävar
efter öppen, ärlig och tillmötesgående
dialog.
Möjliggöra en god löneutveckling och
karriärmöjlighet
Att jag har satt mig in i och förstår hur
Regionens lönepolitik och prioriteringar
fungerar.
Mål
Framgångsfaktorer
Aktivitet
Ekonomin är uthållig och i balans
ur ett generationsperspektiv
God hushållning av resurser på alla nivåer.
Inom mitt ansvarsområde vara tydlig och
måttfull med resursbehov och
resursutnyttjande
EKONOMI
Väl fungerande ekonomistöd och ett bra
uppföljningssystem som ger förutsättningar
för cheferna att ta ansvar för sin budget
Inom mitt ansvarsområde följa den budget
som är tilldelad mot utfall.
Resursfördelningsmodellen och relevanta
jämförelsetal skall vara kända av alla
medarbetare
Följa ramar, regler och riklinjer för
beställning/inköp.
Vaktmästares uppdrag
Vaktmästare huvudsakliga uppdrag är att handha/utföra.







Nycklar till personal och elever
Enklare reparationer av inventarier
Se till att kopieringsapparater är i fullgott skick
Angående fastigheter ha kontakt med felanmälan
Inköp av visst förbrukningsmaterial
Distribution av post internt i skolan
Vara personal behjälplig med praktiska frågor
4
Tilläggsuppdrag (ex arbetsuppgifter inom arbetsmiljöarbetet)
-
Individuell kompetensutvecklingsplan
Blankett för en individuell kompetensutvecklingsplan bifogas.
Övrigt
I medarbetaruppdraget ligger också att följa lagar och förordningar inom det specifika
verksamhetsområdet, kommunallag, arbetsrättsliga lagar, styrdokument, reglementen,
policydokument och riktlinjer.
Uppföljning och utvärdering
Uppföljning och utvärdering av genomfört uppdrag görs årligen i medarbetarsamtal och lönesamtal.
Vid lönesamtalet används blanketten ”Lönesamtal”.
Medarbetarkontraktet godkännes:
20…..-…..-….
20…..-…..-….
------------------------------------------------Medarbetare
-------------------------------------------------Chef