project>

advertisement
Upplägg för utvärderingsmöte för personalen
[datum/tid/plats etc]
Möteslängd: 3 timmar
Mål med mötet:
 Ge feedback på och bekräfta de erfarenheter som personalen har
 Komma överens om vad som ska tas upp tillsammans med
patienterna/brukarna

Komma överens om nästa steg för det som tas upp på det gemensamma mötet
för patienter/brukare och personal
Tid
Ämne
Ansvarig
[20 min]
Presentation av dagen
[Infoga namn]

Dagordningen med eventuella
justeringar

Presentation av de närvarande

Översikt av arbetet hittills
[20 min]
Sammanfattning av resultat från
observationer av personalen och intervjuer
[20 min]
Diskussion och bekräftelse av resultaten
[15 min]
Paus
[30 min]
Uppdelning av det som kommit fram i
interna problem och problem som kan tas
upp i co-design-grupperna
[30 min]
Fastställning av personalens prioriteringar
för arbetet i co-design-grupperna
[30 min]
Planerna för kommande möte
[15 min]
Utvärdering
Mötet avslutas
Kommande möten
Möte
Datum
Tid
Plats
Gemensamt möte för
[datum]
patienter/brukare och
personal
[tid]
[plats]
Co-design-grupper
[tid]
[plats]
[datum]
Download