Utskriftskopia

advertisement
Dokumentnamn: Rutin för förhindrande av återinläggning vid sluten
vården. Gäller 1 sept-30 sept 2012
Skapad av: Bodil Evertsson, Barbro
Toutin, Susanne Isaxon
Beslutad av: Lars
Liljedahl
Sida: 1 (1)
Reviderad den: 2012-08-29
Förhindra återinläggning på sjukhus
Personer som vistats inom slutenvården ska erbjudas ett hembesök av någon från hemteamet
inom aktuellt område (at/sg/dsk ) efter utskrivning från slutenvården.Brukare som avses är
brukare med hemtjänst (ej de med endast serviceinsatser) och/eller hemsjukvård.

Uppgifter avseende vilka brukare som är aktuella fås genom Meddix.

Någon inom hemteamet kontaktar brukaren och erbjuder ett hembesök.

Hembesök ska ske inom en vecka om brukaren tackar ja.

Vid hembesöket sker dialog om följande områden:
- allmäntillstånd
- har brukaren insikt/förstått ev. ordinationer från slutenvården, ev. återbesök
- förflyttningar
- läkemedel
- mat
- sömn
- övrigt

Dialogen ska föras utifrån varje enskilds brukares behov och utifrån den enskildes
behov av integritet.

Dokumentation sker enligt gällande rutiner i journal.

Särskild registrering sker på separat blankett.
Download