Kunskapstest vid delegering av läkemedel

Kunskapstest vid delegering av läkemedel
Bilaga 2
Eva Lejman/MAS-151228 version 2
Kunskapstestet kan användas som diskussionsunderlag i grupp. Läs igenom och kryssa i rätt
svar. Lämna in färdigställt och namngivet kunskapstest till sjuksköterska efter avslutad
delegeringsutbildning.
Det finns läkemedel som inte får krossas, därför måste jag alltid rådgöra med
sjuksköterska ifall någon har svårt att svälja.
Klockan 12 när jag skall administrera läkemedel upptäcker jag att någon av mina kollegor
har glömt att signera administrering av läkemedel klockan 8 eftersom dessa läkemedel
inte finns kvar i brukarens medicinskåp. För att underlätta passar jag på att signera
eftersom jag vet att brukaren fått sina läkemedel klockan 8.
En brukare vill inte ta sina morgonmediciner så jag försöker igen efter en halvtimme. Vid
det tillfället avstår brukaren åter igen från att inta sina läkemedel. Då krossar jag
tabletterna och blandar ut det med blåbärssoppa eftersom jag vet att brukaren tycker om
blåbär.
När jag upptäcker en avvikelse meddelar jag sjuksköterskan så att han/hon kan skriva
avvikelserapporten.
Jag måste alltid se till att vårdtagaren svalt sina tabletter innan jag skriver min signatur på
signeringslistan för läkemedel.
Jag upptäcker att antal läkemedel inte stämmer när jag jämför vad som står skrivet på
apodos-påsen och mot ordinationshandling. Jag kontaktar sjuksköterskan direkt.
Vid delegeringsförfarandet känner jag mig osäker på det praktiska utförandet av
administrering av läkemedel. Eftersom jag har ett personligt ansvar för mina
arbetsuppgifter ber jag sjuksköterskan om mer handledning.
Vid administrering av läkemedel behöver jag inte kontrollera identitet, datum, tidpunkt
och antal tabletter/mängd volym eftersom sjuksköterskan redan har gjort detta.
När jag öppnar en ny förpackning med flytande läkemedel skriver jag dagens datum och
signatur på förpackningens etikett eller direkt på flaskans-, tubens- eller burkens etikett.
Hälso- och sjukvårdslagen säger att brukarens självbestämmande ska respekteras. Det
innebär att jag alltid måste informera brukaren om vad som skall ske så att han/hon kan
samtycke till behandling och vård.
En av våra vikarier har sin ordinarie tjänst på en annan avdelning i huset (SÄBO) men
arbetar idag på vår avdelning eftersom vi har sjukdomsfrånvaro av ordinarie personal.
Vikarien har delegering för läkemedel. Eftersom hon bara arbetar extra på vår avdelning
idag kan hon inte administrera läkemedel.
Om en brukare vill ha extra läkemedel och det finns inlåst i hans/hennes medicinskåp så
kan jag ge det utan att kontakta sjuksköterska, bara jag är noggrann att dokumentera i vid
behovslistan att läkemedel är administrerat.
Kunskapstest vid delegering av läkemedel
Bilaga 2
Eva Lejman/MAS-151228 version 2
Om en brukare får ett förändrat hälsotillstånd på kvällen dokumenterar jag i SoLjournalen och delar mina anteckningar med sjuksköterskan. När han/hon kommer nästa
dag fattas beslut om eventuella hälso- och sjukvårdsåtgärder.
Syftet med avvikelseråd är att förändra och förbättra arbetsmetoder och arbetssätt och
därmed förhindra vårdskador.
Läkemedel i form av puder skall alltid användas tillsammans med kräm.
När en brukare har ögondroppar har sjuksköterskan skrivit identitet, brukarens högra eller
vänstra öga, brytpunktsdatum och signatur på flaskans etikett.
Vid inhalation av läkemedel är det viktigt att brukaren enbart får skölja munnen före
administrering. Annars finns risk för nedsatt mun- och tandhälsa.
Brukare med svår och långvarig smärta har ofta depottabletter ordinerade. Dessa
läkemedel skall alltid krossas för att få långverkande effekt.
Då brukare har hjärtproblem med kärlkramp har de alltid kärlvidgande läkemedel
ordinerat. Snabbverkande kärlvidgande läkemedel skall antingen läggas under tungan,
under överläppen eller sprayas i munnen.
Det är viktigt att följa ordinerade tider för läkemedel. Annars kan effekten av
administrerad dos bli försvagad eller för kraftfull vilket kan påverka brukaren på ett
negativt sätt. Ett tidsintervall på maximalt + - 30 minuter är acceptabelt. Därutöver skall
sjuksköterska kontaktas.
Idag blev det ett fel när jag administrerade läkemedelsdoser klockan 16 så jag bör
kontakta sjuksköterskan inom ett par timmar innan jag avslutar mitt pass ikväll.
Lex Maria innebär att jag enbart ska rapporera avvikelser i datasystemet Siebel.
Om en brukare har svårt att svälja kan jag fråga om han/hon vill svälja ner sina läkemedel
med någon mer trögflytande vätska utan att kontakta sjuksköterskan.
Läkemedlet Movicol och/eller Forlax skall alltid blandas ut med vätska annars kan
läkemedlet få motsatt effekt.
Vid hanteringen av läkemedel behöver jag inte ta hänsyn till basala hygienrutiner. Dessa
ska endast appliceras vid kroppsnära kontakt.
Namn
Pers. nr
Datum