Delegering - Fagersta kommun

advertisement
KVALITETSSYSTEM
Socialförvaltningen
Dokumentnamn
Delegering; kunskapstest
Fastställt av
Petra Ludvigson
Regelverk Verksamhet
HSL
Särskilt boende
Utarbetad av
Petra Ludvigson
Skapat datum Gäller fr.o.m.
130214
130214
Version
3
Innan Du som anställd i kommunen kan få sjuksköterskeuppgifter, t ex
läkemedelsadministration och sårvård, delegerade till Dig måste den delegerande
sjuksköterskan förvissa sig om Din reella kompetens i frågan enligt Socialstyrelsens allmänna
råd (SOSFS 1997:14)
När du har tagit emot en delegering av sjuksköterske-, arbetsterapeut- eller
sjukgymnastuppgifter tillhör du till hälso- och sjukvårdspersonal enligt Patientsäkerhetslagen
(2010:659)
Patientsäkerhetslag (2010:659) 6 kap. 2 § säger att ”Den som tillhör hälso- och
sjukvårdspersonal bär själv ansvaret för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter.”
Den som tillhör hälso-och sjukvårdpersonal får delegera en arbetsuppgift till någon annan
endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård samt att den som delegerar en
arbetsuppgift till någon annan, ansvara för att denne har förutsättningar för att fullgöra
uppgiften enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) 6 kap. 3§.
Kunskapstestet utgör en del av delegeringsrutinen. Det är tänkt som en trygghet för Dig,
sjuksköterskan och patienten.
När Du har gjort testet kontaktar Du sjuksköterskan eller skickar testet med internposten.
Innan delegeringen skrivs går Du och sjuksköterskan tillsammans igenom testet. Du har en
vecka på Dig att fylla i testet. Du behöver bara svara på frågor som gäller de arbetsuppgifter
som Du skall få delegerade till Dig.
LYCKA TILL!
Namn: _____________________________________________
Godkänt test, datum: _________________________________
Sjuksköterska: _______________________________________
Sidan 1 av 3
KVALITETSSYSTEM
KUNSKAPSTEST FÖR VÅRDPERSONAL
INFÖR DELEGERING
1. När du har fått en arbetsuppgift delegerad till dig ansvarar sjuksköterskan för att hon har
gett dig instruktioner. Vad är då ditt ansvar?
2. Din ordinarie arbetskamrat är sjuk. Vikarien som kommer arbetar på ett annat boende där
hon har delegering att överlämna läkemedel och att ge insulin. Varför kan du inte
automatiskt överlåta dessa arbetsuppgifter till henne?
3. Vad måste du kontrollera vid överlämnande av läkemedel ur apodospåse, bubbla, dosett
eller flaska? Ange 5 saker.
4. Vad måste du tänka på när du ger ögondroppar/salva utöver sakerna i föregående fråga?
Ange 5 saker.
5. Vilken lag omfattas du av när det gäller läkemedelshantering?
6. I vilka 2 två journalblad antecknar du när du ger läkemedel vid behov?
7. Vad skall anteckningarna innehålla?
8. Vad behöver du tänka på när du överlämnar T. Waran?
9. Vad gör du om någon glömt att ge en dos? Om patienten vägrar ta sin medicin?
10. Nämn några egna tankar om varför det är så noggranna rutiner kring läkemedelshantering
och delegering.
11. Vad måste du kontrollera innan du ger insulin? Ange 5 saker.
12. Ange symtomen vid högt respektive lågt blodsocker.
13. Vad gör du om du misstänker för lågt eller högt blodsocker?
Sidan 2 av 3
KVALITETSSYSTEM
KUNSKAPSTEST
BILAGA 1
Symtom på
högt blodsocker:
lågt blodsocker:
kraftigt ökad törst
ökade urinmängder
aptitförlust
magsmärtor, illamående, kräkningar
djupandning
varm, torr hud, röd ansiktsfärg
lågt blodtryck
slöhet
hungerkänslor
huvudvärk, yrsel
hjärtklappning
blek, fuktig hud
normalt eller högt blodtryck
aggressivitet, ångest
Orsaker
för lite insulin
felaktig kost
infektion, feber
för mycket insulin
för lite mat, försenad måltid
för mycket motion
Åtgärder
Ring sjuksköterska
Om möjligt, ta B-glukos
Ge söt dryck, smörgås eller liknande.
Sidan 3 av 3
Download