Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område Mölndal, Psykiatri

advertisement
Psykiatri bortom
rubrikerna – vilken
hjälp finns att få?
Allmänheten hälsas
välkommen till
Drop-in-dag
Lördagen den 20 oktober 2007
kl 10.00-15.00 i
V-huset, Mölndals sjukhus
 Posterutställning
 Miniföreläsningar
 Brukarmedverkan
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område Mölndal,
DetaljeratPsykiatri
program kommer
Mölndals Stad, Vård och Omsorg
Moderator: Monica Hartwig-Ericson enhetschef
10.00 – 10.10 Välkommen till Psykiatri Mölndal och Mölndals stad
Charlotte Kollind verksamhetschef psykiatri
Beatrice Toll sektionschef funktionshinder
10.10 – 10.50 Psykisk ohälsa
Sårbarhet, stress- och krisreaktioner Curt Nyström överläkare
Depression en folksjukdom Finn Larsson överläkare
Suicidprevention Annika Blom sjuksköterska
Paus med bildspel från slutenvårdsmiljön
11.00 – 11.45 Pedagogiska metoder
Anhörigutbildning Curt Nyström, Viveka Fjällbrant sjuksköterska
Patientutbildning i slutenvården Finn Larsson, Renée Rosén sjuksköt.
Bli en påläst patient och hälsokonsument Pia Ram samordnare IT/IS
Paus med bildspel från slutenvårdsmiljön
12.00 – 12.45 Brukarinflytande och optimal brukarstyrning
Kioskverksamhet – brukarstyrd arbetsgrupp Maud Romlin, Carina
Axelsson, Ing-Gull Enqvist, Anette Samuelsson och Dalia Augustsson
brukare
BISAM - brukarinflytandesamordnare och brukargrupp, Birgit
Christensen brukare och Wanja Jorge Blanchot, Catrin Redenkvist
boendestödjare
Personliga reflektioner av psykiatrin, Kåre Andersson brukare
13.00 RSMH-kören
13.30 - 14.00 Vård och stöd hemma
Mobila teamet Nina Martinsson Grbic, sjuksköterska, Birgitta Hollner
skötare
Erfarenheter av boendestöd, Catrine Ryberg brukare
14.15-15.00
Unga vuxna Ljiljana Kaleb psykolog
Samtalsbehandling Ljiljana Kaleb
Neuropsykiatrisk utredning vid ADHD/autismspektrumstillstånd Fredrik
Wagnström psykolog
11.15 och 13.15 Vad får vi för Milton-pengarna?
KOSAM – Kommuner och sjukvård i samverkan Charlotte Kollind och
Beatrice Toll
Nya arbetssätt inom psykiatriområdet Ingegerd Winqvist, Gillis
Andersson och Mats Agerforz projektledare
Socialpsykiatrisk modell i Öckerö kommun
Samverkansavtal
Resursgruppsmodell med två samordnare
Högskoleutbildning till vård- och stödsamordnare
Psykiatrisk sjukgymnastik – prova på Gunvor Hansson sjukgymnast,
Ingrid Lindfeldt sjukgymnast
Barn i vuxenpsykiatrin
Unga vuxna med psykisk ohälsa
Patientutbildning i slutenvården
Psykiatrisk sjukgymnastik
IFS/RSMH
IBIS
Bli en påläst patient och hälsokonsument
Omhändertagande av suicidnära patienter
AMPS - arbetsterapeututredning
Neuropsykiatrisk utredning
Personligt ombud
Mölndals Stad: Brukarinflytandesamordnare, rätt till bistånd och
stödinsatser
Fotogruppen Aktivitetshuset
Utredning vid neuropsykiatriska tillstånd
Mobila teamet
Affektiva tillstånd
Download