Stillingsbeskrivelse
www.nordvu.org
Befattningsbeskrivningar
Det finns flera goda skäl till att ha befattningsbeskrivningar i företaget.
Befattningsbeskrivningar är för det första ett bra sätt att synliggöra fördelningen av
ansvar och kompetens i verksamheten. Alla vet vem de ska vända sig till med vilka
saker, och vem som fattar vilka beslut.
Samtidigt är det ur arbetsgivarens synvinkel viktigt att tydliggöra vad man har tänkt sig att
medarbetarna ska utföra, med vilka tillgängliga resurser och med vilket ansvar. Ur
medarbetarens synvinkel är det viktigt att veta vad arbetsgivaren förväntar sig samt vilket
ansvarsområde som tillhör arbetsuppgifterna. En arbetsbeskrivning behöver inte vara
särskilt avancerad. Nedan har vi först lagt in ett exempel på en arbetsbeskrivning och
härefter en tom mall, som ni kan använda.
I samband med medarbetarsamtal och organisationsändringar är det viktigt att
arbetsbeskrivningarna uppdateras så att de hela tiden speglar verkligheten.
Side 1
Stillingsbeskrivelse
www.nordvu.org
Befattning: Trädgårdsmästarförman
Befattningsinnehavarens namn: Jens Jensen
ORGANISATORISK PLACERING: Gruppförman
Direkt referens till: Lars Aarup
ANSVARSOMRÅDE: (Huvudområde och ledningsmässigt ansvar)
1. Att leda, fördela och tillrättalägga arbetet för medarbetarna i ditt ansvarsområde.
2. Att se till att det ekonomiska utbytet bli optimalt och hålls samman med firmans
övergripande målsättning.
3. Att upprätthålla och säkra en dynamisk och effektiv insats från dina medarbetare.
4. Att säkra att firmans kvalitetspolitik följs.
5. Att göra en målinriktad insats för firmans potentiella kunder.
6. Att leva upp till firmans miljöpolitik och miljömålsättning.
7. Att styra tilldelade uppgifter från början till slut.
8. Att säkra att ingångna avtal följs.
BEFOGENHETER: (Inköp, kundkontakt, lägga anbud, underentreprenörer mm.)
1. Att köpa in material och materiel i överensstämmelse med budgeten.
2. Att ingå avtal med eventuella underentreprenörer mm.
3. Att lägga anbud och ingå avtal med kunder och underentreprenörer i så stor
utsträckning som du anser försvarlig/nödvändig.
4. Att kontakta våra existerande kunder för att uppbygga en personlig kontakt till dem
som kan ligga till grund för ytterligare arbetsuppgifter.
5. Att avskeda medarbetare.
6.
Side 2
Stillingsbeskrivelse
www.nordvu.org
ARBETSUPPGIFTER:
1. Övergripande planering, ledning och kontroll av medarbetare, hit hör att gå igenom
och kontrollera deras veckoschema.
2. Dagligt tillrättaläggande av egen och medarbetares arbetstid.
3. Drift och underhåll av maskiner och bilar.
4. Att se till att räkningar skrivs ut korrekt i nära samarbete med Gitte Aarup.
5. Att hålla möte med Lars Aarup en gång i veckan.
6. Beställa maskiner och material i nödvändig utsträckning.
7. Fylla i timlista för användandet av inhyrda maskiner.
Medarbetarens underskrift:________________
Lars Aarup:_____________________
Side 3
Stillingsbeskrivelse
www.nordvu.org
Befattningsbeskrivning i verksamheten: ________________
Befattning: _________________
Befattningsinnehavarens namn: _____________________
______________________________________________________________________
ORGANISATORISK PLACERING:__________________
Direkt referens till:_________________________
_______________________________________________________________________
ANSVARSOMRÅDE: (Huvudområde och ledningsmässigt ansvar)
1. _____________________________________________
2.______________________________________________
3. _____________________________________________
4. _____________________________________________
5. _____________________________________________
6. _____________________________________________
7. _____________________________________________
8. _____________________________________________
Side 4
Stillingsbeskrivelse
www.nordvu.org
_______________________________________________________________________
BEFOGENHETER: (Inköp, kundkontakt, lägga anbud, underentreprenörer mm)
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
5. _____________________________________
6. _____________________________________
_____________________________________________________________________
ARBETSUPPGIFTER:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
_____________________________________________________________________
Medarbetarens underskrift:________________
Ledare:_____________________
Side 5