Jobbets vikt för det sociala livet

advertisement
Dnr S2017/00618/FST
Socialdepartementet
Till riksdagen
Barn-, äldre- och jämställdhetsministern
Svar på fråga 2016/17:762 av Sten Bergheden (M) Jobbets
vikt för det sociala livet
Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder
inom ramen för mitt ansvarsområde i regeringen för att uppmuntra
våra äldre att jobba vidare.
En av regeringens målsättning inom äldrepolitiken är att äldre kvinnor
och män ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och
över sin vardag. Sverige har internationellt sett ett mycket högt
arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad bland
befolkningen över 60 år, och arbetskraftsdeltagandet har även ökat. År
2015 var totalt 21,6 procent av personer i åldern 65–69 år sysselsatta
och nästan 10 procent av dem i åldern 70–74 år.
Frågan faller inte främst inom mitt ansvarsområde men jag vill nämna
ett par områden där regeringen vidtar åtgärder som har särskild
betydelse för att skapa förutsättningar för äldre att kunna ha ett
fortsatt socialt och aktivt liv på arbetsmarknaden.
I diskrimineringslagen (2008:567) finns förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund a bl.a. ålder. Sedan den 1 januari 2017 gäller nya
regler för aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Alla arbetsgivare –
inte enbart statliga myndigheter – är skyldiga att bedriva ett
målinriktat
arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i
arbetslivet,
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Att fler behåller en god hälsa längre är viktigt för människors
möjlighet att förlänga sitt arbetsliv. Folkhälsomyndigheten har på
regeringens uppdrag utvecklat en samverkansmodell för ett hälsosamt
åldrande som handlar om att stötta personer i åldern 60–75 år till ett
aktivt och hälsosamt åldrande. Genom samverkan mellan landsting,
2
kommun och ideella föreningar erbjuds mötesplatser och ett brett
utbud av fysiska, sociala och kulturella aktiviteter. Att få träffas i grupp
uppskattas av många äldre, aktiviteterna får då en social funktion och
ger en gemenskap i lokalsamhället.
Stockholm den 8 februari 2017
Åsa Regnér
Download