Det normala åldrandet

advertisement
Normalt
åldrande
Taina Hammarén
21.5.2015
En succesivt avtagande förmåga hos individen att anpassa sig till
omgivningens krav.
Fyiologiskt åldrande
•
•
•
•
•
Gemensamt för allt levande
Arteget beror inte på yttre faktorer
Fortsätter hela livet
Skadlig process för individen
Nyttig för arten
Yttre kännetecken
Längden minskar
från 40-år med 1-10
cm
 böjd hållning
Vikten stiger till 60 år
efter 70 år sjunker
den med 2-3 kg/10
år
Yttre
kännetecken/kroppens
uppbyggnad
• Fettets proportionella andel
stiger
• Den fettfria massan
minskar; vatten,
muskelmassa
(protein),skelettets täthet
(mineraler)
• Musklerna förtvinar,
musklernas styrka och
spänst minskar
Yttre kännetecken
• Huden mister sin
elasticitet och blir
skrynklig
• Hårväxten avtar
• Tänderna?
Känsloliv
Den som har ett gott socialt nätverk klarar av
åldrandets negativa sidor bättre än andra
Det sociala- nätverket tunnas ut på jämnåriga
Känsloliv
Släktingarna bor långt borta, de lever sin
brådaste tid
Svårare att knyta nya kontakter
•Telefonen
viktig –
hörseln?
•Ensamma äldre
kan förälska sig
Socialt åldrande
• Klara roller
• Allt man vill och kan bör man få göra
Åldersförändringar i ögonen
och synen
Vid 40 – 45 års åldern förlorar linsen sin elasticitet 
ackommodationsförmågan försämras  det blir
svårare att fokusera nära
• Mörkersynen försämras
• Behovet av ljus ökar
• Djupseendet blir sämre  det blir
svårare att bedöma avstånd
Känslighet för färger påverkas  svårare att
skilja mellan färger som ligger nära varandra i
nyans
Svårare med färger i den blå delen av spektrum
Grå starr
Ögonlinsen grumlas, konstgjorda linser
används för att förbättra synen
En fysiologisk förändring
Färgsynen försämras
Man blir lätt förblindad
Det blir svårare att se i
skymningen
Det blir svårare att skilja på
kontraster
Maculadegeneration
Åldersförändringar i gula fläcken. Sidoseendet
kvarstår och därför också ledsynen.
Hörseln
• Könsskillnader:
männen hör sämre
höga ljud > 2000 Hz,
kvinnor < 1000 Hz
• Efter 30 års ålder
försvinner de högsta
ljuden
• Mycket senare nedsatt
förmåga att uppfatta
snabbt tal
• Svårt att lokalisera ljud
• Bullerskador?
• Hörapparat, andra hjälpmedel?
Temperatursinnet
• Svårt att klara av extrema omgivningstemperaturer
• Känslighet för drag
Smärtsinnet
• Smärttröskeln höjs med
åldern
• En lätt beröring kan upplevas
som smärta
Urinvägarna
En njure
Prostatahyperplasi
Urinvägsinfektioner
Inkontinens
Näring
•
•
•
•
•
•
•
Energibehovet minskar
Protein 1 g / kroppsvikt
Vitaminer och mineraler
B-12- och D- vitamin
Kalk
Vätska
Förstoppning!
Alkohol
• 2/3 åldrande alkoholister
• 1/3 efter pensioneringen
• Koncentrationen stiger i blodet då den
cirkulerande blodmängden minskar
• Verkan på CNS blir mera markant
• UNDERDIAGNOSTICERAD
Minnet
Centralt för människohjärnan:
* att lära sig saker, funktioner, händelser
* att hålla i minnet
* att återhämta från minnet
Redan en lindrig minnesstörning hindrar
övrig intellektuell verksamhet, social samvaro
Godartad minnesförsämring vid åldrande
- försämrar inte märkbart hur man klarar sig
- de saker man glömt minns man senare
Demens
- försämrat korttids- och långtidsminne
- svårighet att lära sig nya saker
- svårighet att minnas tidigare upplevda saker eller
allmänna saker som president, datum
- försvagat abstrakt tänkande
- försvagad omdömesförmåga
- andra störningar på hjärnbarken
afasi, apraxi, agnosi, gestaltningssvårigheter
- personlighetsstörningar
- oförmåga att klara av arbete eller socialt liv
Tack!
Download