Vad är ett gott åldrande?

advertisement
Vad är ett gott åldrande?
• .. en from förhoppning
• eller
• .. ett realistiskt scenario
Åldrande
Komplext samspel mellan biologiska,
psykologiska och sociala processer
som påverkar individens överlevnad
och funktionella förmåga
Åldrande – vad handlar det om ?
– de lagbundna …. förändringar
– som uppträder med ökad kronologisk ålder
– hos mogna
– genetiskt representativa organismer
– som levt under representativa miljöbetingelser
En allm. definition
1
Komplext samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala processer
som bidrar till förändring av individens funktionella förmåga
Förtida
åldrande
Premature
aging
Gott åldrande
Successful
aging
(Delayed, Elite)
Population
NORMAL
BAD
MOL.
CELL
NORMAL
GOOD
ORGANS
INDV.
POP.
Oundvikliga vs. “undvikliga” förändringar
Gerontologi – framväxt av ett
flervetenskapligt paradigm
Psykologiskt
Socialt
Livslångt utvecklingsperspektiv
Biologiskt
!
2
Kriterier på normal-biologiska eller
primära åldrandeförändringar
förändringarna ..
1. … uppträder hos alla individer av en art
2. … beror på faktorer i individens inre
biologiska miljö
3. … är långsamma och tilltagande
4. … är irreversibla
Den samlade effekten av dessa förändringar ger en försämrad
funktions- och överlevnadsförmåga – minskad reservkapacitet
3
Arv och miljö
miljö - ett livslå
livslångt samspel
Ett gott åldrande
”Successful Aging”
relativt bibehållna biologiska funktioner som gör det möjligt för
individen att överleva i sin miljö
= En biologisk definition =
att vara i livet
(att uppnå hög ålder)
4
Crystallized intelligence - Gc
Fluid Intelligence - Gf
Kaskadmodellen
(J. Birren)
Primärt / ”Normalt”
åldrande
Fluida förmågor, inkl.
episodiskt minne,
psykisk snabbhet
Kristalliserade/erfarenhetsbaserade förmågor
Sekundärt
åldrande
sjukdomsrelaterat
Tertiärt åldrande terminal nedgång
Påverkar alla våra
kognitiva funktioner
Psykologisk bemästringsmodell för gott åldrande
(SOC - Baltes & Baltes, 1980; 1990)
Basala
förändringar
Utveckling – Åldrande
som specialicering
Åldersrelaterad försämring
av biologisk reservkapacitet
Åldersrelaterad förbättring
genom erfarenheter
Bemästringsstrategier
Selektion
Optimering
Kompensation
Utfall
Mer begränsat
men
fortsatt effektivt
leverne
5
Ett gott åldrande
”Successful Aging”
relativt bibehållen förmåga att hantera och anpassa sig till
såväl inre biologiska förändringar som till förändringar i den
yttre miljön trots ev. sjukdom, funktionsnedsättning och
vetskapen om en begränsade livslängd
= En psykologisk definition =
livet är värt att leva
(både dagen och morgondagen ses som
värdefull)
Demografiska förändringar
• Ålderssammansättning
i befolkningen
Under 200 år
http://www.h.scb.se/kommunfakta/pyramid
er/pyra_frame.asp?region=00
6
Förväntad medellivslängd
Hur du åldras beror på var
ett globalt perspektiv du lever och får åldras
Socialt n tverk och v lbefinnande
" #
$
" %
" &
" % $
$
Ett gott åldrande
”Successful Aging”
relativt bibehållna social roller och en social funktion som gör det
möjligt för individen att vara delaktig i ett socialt nätverk trots
eventuella hälsorelaterade problem och kognitiva förändringar
= En social definition =
ett socialt integrerat liv
(att ha en roll och funktion i samhället)
7
Gerontologi
Psykologiskt
Socialt
Biologiskt
Livslångt utvecklingsperspektiv
Hälsa och välbefinnande:
flera dimensioner
Socialt
Känslomässigt
Åldrande
Existentiellt
Kognitivt
Ekonomiskt
Basal-biologiskt
%
' %
())*
Forskningstrender
•
från tvärsnittsstudier som sökte samband i hög ålder
•
till longitudinella studier av förändringar under
åldrandet
•
till studier av prediktorer under tidigare livsfaser
vilka kan ge olika utfall på äldre dar
•
till behov av studier där ovan lärdomar kan omsättas i
interventioner med syfte att påverka åldrandeförlopp
8
Cognitive Reserve
Cognitively
intact
PROTECTIVE
FACTORS
RISK
FACTORS
Mild
cognitive
impairment
Dementia
0
Age
50
90
l
mpe
Exe
Är BMI under medelåldern relaterad till kognitiv funktion
30 år senare: En prospektiv longitudinell studie
• Kognitiv prestation bland icke-dementa (N=430 80-90
åringar)
• i relation till Body Mass Index (BMI)
• i medelåldern (50-60 årsåldern)
• Kognitiv funktion undersöktes 30-år senare
• vid 5 tillfällen med 2-års mellanrum
•
Ja - negativa effekter sent i livet av förhöjt medelålders
BMI
Hassing, L., et.al
9
”Kompression eller Extension” av period
för sjuklighet och funktionsnedsättning
Compression or Extension of
Morbidity and Disability
Idag
+
Förlängd period med ohälsa
- bristande funktionsförmåga
Förkortad period
med ohälsa - bristande
funktionsförmåga
0
Compresion or Extension of
morbidity and disability
Åldrande och Äldre:
från gårdagens – till dagens – och morgondagens situation
10
Download