Baksidestext Om författarna

advertisement
Baksidestext
Ojämlikheten bland äldre tar sig många uttryck. I bokens kapitel ställs frågor om möjligheter
att arbeta längre, och hur det går för dem som måste sluta arbeta i förtid. Andra frågor är hur
det nya pensionssystemet fungerar ur rättvisesynpunkt, liksom hur jämlikt samhället
egentligen är när det gäller ekonomi, hälsa och äldreomsorg. Boken visar att ojämlikhet i
ålderdomen existerar i varierande grad och inom flera välfärdsområden. Med mer jämlika
livsvillkor skapas förutsättningar för en god ålderdom för fler.
Boken vänder sig till studerande inom socialt arbete, sociologi, vårdvetenskap och
närliggande ämnen, i synnerhet på kurser med inriktning på äldre och välfärdsfrågor.
Om författarna
Lars Andersson är professor i gerontologi vid NISAL, Linköpings universitet, samt knuten till
Stiftelsen Äldrecentrum. Hans forskning om åldrande och äldre har behandlat pensionering,
äldre arbetskraft, ålderism, ensamhet och sociala relationer, formell och informell omsorg,
psykisk ohälsa och folkhälsofrågor. Han är också redaktör för tidskriften International
Journal of Ageing and Later Life.
Stefan Fors är sociolog och fil. dr i socialt arbete. I dag arbetar han som forskare vid Aging
Research Center, ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut som drivs i samarbete mellan
Karolinska institutet och Stockholms universitet. Hans forskning handlar främst om
hälsoutveckling och socioekonomiska skillnader i hälsa bland äldre.
Anders Klevmarken är professor emeritus i ekonometri, Uppsala Universitet. Han har under
senare år främst studerat hur den åldrande svenska befolkningen påverkar de äldres
inkomstutveckling, hälsovård och omsorg, samt betingelserna för att äldre ska förvärvsarbeta
även efter nuvarande normala pensionsålder. Den metodik som använts bygger bland annat på
så kallad mikrosimulering av levnadsbetingelserna för ett stort urval av svenskar.
Urban Lundberg är fil. dr i historia och sedan 2012 verksam vid Stockholms universitet. Han
disputerade på en avhandling om 1990-talets stora pensionsreform, och hans forskning
tangerar olika aspekter av svensk, nordisk och europeisk välfärd, samt relationen mellan stat
och individ i svenskt samhällsliv. För närvarande arbetar han med ett projekt om den svenska
biståndspolitikens historia.
Ann-Britt Sand är fil. dr i sociologi och arbetar som universitetslektor och forskare vid
institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet samt som forskare vid det av
regeringen inrättade Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (www.anhoriga.se). Hennes
forskning har fokuserat såväl arbets- och försörjningsproblematik som sociala och
psykologiska konsekvenser av anhörigomsorg. Nuvarande forskningsprojekt handlar om
anhörigomsorgens pris.
Marta Szebehely är professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Hon har forskat om
äldreomsorg och andra omsorgsfrågor ur vardags-, genus- och socialpolitiska perspektiv
sedan mitten av 1980-talet, och hon är särskilt intresserad av familjens, kommunens och
marknadens skiftande betydelse för äldre människors omsorg i olika länder. För närvarande
leder hon forskningsprogrammet Omsorg i omvandling: vardagsliv, organisering och
välfärdspolitik.
Mats Thorslund är professor i socialgerontologi vid Aging Research Center, Karolinska
Institutet/Stockholms universitet. Hans forskning rör den äldre befolkningens levnadsvillkor,
behoven av vård och omsorg, liksom hur behoven varierar över tid och mellan olika grupper i
samhället. Han har också beskrivit och analyserat effekterna av förändringar i
välfärdssystemet för äldreomsorgen, för familjerna och för de äldre själva.
Alan Walker är professor i socialpolitik och socialgerontologi vid University of Sheffield. Han
leder de stora projekten New Dynamics of Ageing Programme, the European Research Area
in Ageing och the FUTURAGE Project. Hans forskning spänner över ett brett fält inom social
analys, socialpolitik och social planering och har publicerats i trettio böcker samt flera hundra
artiklar, rapporter och bokkapitel.
Peter Öberg är docent i sociologi och lektor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle. Hans
forskning om åldrande har bland annat handlat om ensamhet, attityder, livshistoria,
demografiska förändringar och livslopp, kroppsbild och identitet. Hans nuvarande
forskningsprojekt handlar om nya intima relationer på äldre dagar och äldres förändrade
intimitetsformer i det senmoderna samhället.
Download