Healthy ageing - Healthy Cities

advertisement
Healthy ageing
Vad säger WHO?
Birgitta Brännström Forss
Kristianstads kommun
Hälsosamt åldrande betyder
• Att optimera möjligheterna för fysisk, psykisk och
social hälsa genom att göra det möjligt för äldre att
aktivt delta i samhällslivet utan diskriminering och
att njuta av oberoende och god livskvalitet.
• Det betyder att anta en holistisk approach och att ta i
beaktande de olika aspekter i livet som spelar roll.
• Healthy ageing means optimising opportunities for physical, social
and mental health to enable older people to take an active part in
society without discrimination and to enjoy an independent and
good quality of life.
• It means taking a holistic approach, taking into consideration the
many different aspects of life which play a role.
WHO Malta september 2012
WHO – Strategy and action plan on
healthy ageing in Europe 2012-2020
Resolution Malta 10-13 september 2012
WHO – Strategy and action plan on
healthy ageing in Europe 2012-2020
Resolution Malta 10-13 september 2012
• Innehåller strategi och handlingsplan för
hälsosamt åldrande I Europa 2012-2020
• Synergi med Health 2020
• En guide för medlemsstater med olika
inkomstnivåer eller
som kommit olika långt med att skapa policies
eller den demografiska omställningen
Vision - An age-friendly WHO European Region
WHO – Strategy and action plan on healthy ageing in Europe 2012-2020
1. En åldrande befolkning – en möjlighet snarare än en börda för
samhället
2. Äldre kan behålla sin hälsa, funktionell kapacitet och njuta av
välbefinnande genom att
 Leva med värdighet, utan diskriminering och med adekvata finansiell
medel
 I omgivningar som stödjer dem att känna sig säkra, vara aktiva, känna
att man har makten över sitt liv och socialt engagerade
 Och att man har tillgång till lämplig, högkvalitativ hälso- och social
service och stöd
Vision - An age-friendly WHO European Region
WHO – Strategy and action plan on healthy ageing in Europe 2012-2020
3. An age-friendly European Region hjälper
människor
• Att åldras med bättre hälsa och
 Att fortsätta leva aktivt liv i olika roller
 Inkluderande arbete och frivilliga insatser
A number of principles of the
Health 2020 policy framework
Delaktighet - involvera äldre personer
Empowerment - på individuell och samhällelig nivå
Fokusera på jämlikhet med uppmärksamhet på sårbara
eller missgynnade grupper av äldre
Genus perspektiv
 Behov av intersektoriella handlingar
 Hållbarhet och valuta för pengarna
Fyra strategiska prioriterade områden
för handling
1. Hälsosamt åldrande i ett
livscykelperspektiv
2. Stödjande miljöer
3. Hälso- och långtidsvårdssystemen redo
för den åldrande populationen
4. Stärka den evidensbaserade forskningen
Mål för de fyra områdena
1. Healthy ageing over the life-course – att utveckla
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för ett
hälsosamt åldrande med fokus på vuxna i åldrande 50 år och
däröver
2. Supportive environments – utveckla strategier för att bli mer
”age-friendly”
• Tillhandahålla stödjande miljöer för äldre personer för att
skydda deras hälsa
• Utveckla inkluderande miljöer i lokalsamhällen så att äldre kan
spela en aktiv roll i utformningen av den sociala miljön
• Och lokala policys för hälsosamt åldrande
Åtta olika teman har identifierats i arbetet med Agefriendly Cities (blomman på föregående bild , texten på svenska)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Utemiljöer och byggnader
Transporter
Bostäder
Socialt deltagande
Respekt och social inkludering
Delaktighet och inflytande samt arbete och
sysselsättning
7. Kommunikation och information
8. Social service och hälso- och sjukvård
Mål för de fyra områdena
3. Stärka kapaciteten inom hälso- och sjukvårdssystemen
för att svara mot den åldrande befolkningen och för att
öka hälsa och välbefinnande hos äldre
Genom att underlätta användningen av lämplig högkvalitativ
service och finansiella och sociala mekanismer
– för att äldre ska kunna förbli med hälsa och kapabla att bo
oberoende så länge som möjligt och för att förebygga
ohälsa och funktionell nedsättning som leder till social
exklusion
Mål för de fyra områdena
4. Stärka evidensen och forskningen
Stärka den tekniska kapaciteten hos medlemsstaterna
och hos det regionala kontoret
För att kunna mäta och utvärdera hälsa och funktionell
status hos äldre och deras tillgång till hälso- och
sjukvård och social service
Fem prioriterade interventioner
1. Främja fysisk aktivitet
2. Fallprevention
3. Vaccinering av äldre och sjukdomsförebyggande
infektionsarbete i hälso- och sjukvården
4. Offentligt stöd till informellt vårdarbete med
fokus på hemvård
5. Geriatrisk och gerontologisk kapacitetsbyggande
hos hälso- och sjukvårds- samt hos äldrevårdens
arbetsstyrka
Stödjande interventioner –
understryker intersektoriella handlingar
1. Prevention av social isolering och social exklusion
2. Prevention av felbehandling av äldre
3. Kvalitet på vårdstrategier för äldre inkluderande
demensvård och palliativ vård för långtidssjuka
patienter
Prioriterade interventioner
KLK Birgitta Brännström Forss
Download