Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande

advertisement
Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande
Samverkansmodellen handlar om att landsting, kommun och ideella föreningar
samverkar för att stötta personer i åldern 60–75 år till ett aktivt och hälsosamt åldrande.
De som ingått i projektet är Region Skåne, samt landstingen i Jönköping, Sörmland och
Värmland med tillhörande kommuner och stadsdelar. Därtill har ett 20-tal vårdcentraler
och ett stort antal ideella föreningar medverkat.
En del i projektet har varit att utveckla mötesplatser och erbjuda ett brett
aktivitetsutbud. Valet av ideella föreningar som knutits till projektet har till stor del
baserats på deltagarnas behov och önskemål. Exempel på aktiviteter som erbjudits har
varit fysisk aktivitet och träning. matlagningskurs för män, kulturella och sociala
aktiviteter, samt föreläsningar och studiecirklar. Att få träffas i grupp har uppskattats av
många deltagare. Aktiviteterna har då inte bara haft en social funktion utan även gett en
positiv stämning och gemenskap i lokalsamhället.
Resultaten visar tydliga förbättringar i hälsa och livskvalitet bland de ca 1300 personer
som följts under tre år. Deltagarna upplever att projektet varit motivationshöjande och
bidragit till förändringar i levnadsvanor och förbättrade mätvärden vid hälsokontroller.
Bland annat har andelen dagligrökare minskat och fler deltagare än vid starten
rapporterar att de ägnar sig åt motion och träning. Deltagarna menar också att de
utrustats med kunskap och verktyg som gör att de har fått en bättre självkänsla.
Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Telefon 010-205 20 00 E-post [email protected] www.folkhalsomyndigheten.se
Sida
2 (2)
Viktiga faktorer vid deltagarnas val av aktiviteter
Få vistas i naturen
Möjlighet att träna
Kostnad
Öppettider/tidpunkt
Avstånd till aktivitet
Möjlighet till gemenskap med andra
Få lära sig mer om hälsosam mat/matlagning
Prova nya aktiviteter
Kunna delta med partner
%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Utifrån regionala och lokala förutsättningar har samverkansstrukturer byggts upp och
utvecklats under projekttiden. Över lag har samverkan förbättrats väsentligt utifrån hur
den upplevdes före projektet, både mellan landsting och kommun, och mellan kommun
och ideella föreningar. Strukturen är dock i många fall starkt personbunden snarare än
knutet till funktion, vilket upplevs som hinder för långsiktig samverkan. Men resultaten
visar även på vinster i form av en ökad medvetenhet om vikten av att främja ett
hälsosamt åldrande och ett ökat engagemang i arbetet med att främja ett hälsosamt
åldrande. Faktorer som bidragit till en lyckad samverkan är att arbetet är förankrat,
prioriterat och är resurssatt. Genom samverkan kan landsting och kommun gemensamt
ge bra förutsättningar för ett hälsosamt åldrande. Något som både gagnar samhällets
ekonomi och den enskildes livskvalitet.
Detaljerad beskrivning av projektet Samverkansmodell för hälsosamt åldrande finns på
www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden
H
Hälsosamt
åldrande – En process där möjligheterna till fysisk, social och psykisk hälsa
ä
optimeras
så att äldre människor kan ta aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv
l
med
god livskvalitet utan att diskrimineras på grund av ålder.
s
Källa:
Äldres hälsa – en utmaning för Europa. Statens folkhälsoinstitut, 2007.
o
s
a
m
t
å
l Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, SE-831 40 Östersund. Besök: Forskarens väg 3.
Solna
Telefon
010-205 20 00 E-post [email protected] www.folkhalsomyndigheten.se
d
r
a
n
d
Download