sociala skiktningslinjer

advertisement
(2008-12-01)
Temadag Genus, klass & etnicitet
Tisdagen den 9 december 2008
GA5221, AUO kurs 2, (ht 08)
SOCIALA SKIKTNINGSLINJER
– om makt, motmakt och vanmakt i skolan
Plats
Leonardo
08.30-09.30
Social skiktning – Stefan Pettersson (universitetsadjunkt i
sociologi) inleder dagen med en diskussion om hur människor
skiljer sig från varandra och vilka följder det får för våra livsvillkor.
09.30-10.30
Film ”På rätt sida älven”
10.30-10.50
Fika
10.50-12.00
Genus & maskulinitet – Anders Lundberg (lektor i sociologi)
introducerar och kopplar teoretiska aspekter av begreppet genus
till skolans värld.
12.00-13.00
Lunch
13.00-14.40
Klass och familj – Ellinor Platzer (lektor i sociologi) belyser
begreppet klass utifrån olika utgångspunkter. Sociala och ekonomiska skillnaders betydelse för t ex livsform och utbildningsval tas upp. Även aspekter som förändrade familjestrukturer,
kontinuiteter och förändringar i samhället samt förskolläraren/läraren som ofrivillig sorterare berörs under föreläsningen.
14.40-15.00
Fika
15.00-16.30
Kulturella möten – Farhad Khagani (projektledare och sex- och
samlevnadsinformatör i föreningen Noaks ark) pratar om förskollärar-/lärarrollen i det mångkulturella samhället.
Download