Arbetsplan i Sociologi. Komvux. Tibro
Undervisningen i ämnet sociologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
1. Kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika
teorier och teoretiska perspektiv.
2. Förmåga att använda sociologiska begrepp, teorier och modeller.
3. Färdigheter i att kritiskt samla in, bearbeta och använda information från olika
källor och förmåga att använda olika metoder för att samla in och bearbeta
information.
4. Förmåga att diskutera samhällets, egna och andras attityder samt diskutera
handlingar och värdera olika ståndpunkter.
5. Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-,
grupp- och samhällsnivå.
Undervisningen i kursen sociologi ska behandla följande centrala innehåll:







Skapandet av samhällen, kulturer, identiteter, sociala processer och
socialisation.
Sociala strukturer utifrån klass, genus, etnicitet, kultur och religion.
Sociala normer och kategoriseringar av människor.
Innebörden av integritet, social kontroll, segregering och marginalisering.
Diskriminering, jämställdhet och likabehandling.
Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
Aktuella sociala frågor
Arbetsplan.
Lärobok i sociologi. Johan Forsell, stenciler.
Kapitel 1. Det sociologiska tänkandet, s 7-33
Läs igenom avsnittet och gör uppgift 1, 4,5,6,7 på s. 33. Lämna i skriftligt.
Kapitel 2.a Individen och den skapande identiteten, s 35-59
Arbeta med lärobok och studiematerialet till kapitlet.
Prov på avsnittet.S. 35-57.
2 b Metodavsnitt
Läs igenom s. 60-67 och lär dig vilka metoder man använder sig av inom sociologi Genomför en
intervju.
Kapitel 3. Interaktion på gruppnivå, 69-93
Läs igenom avsnittet s 69-79. Besvara frågorna på stencil.
Uppgift inom kriminologi / familjen. Se stencil
Gör en observation.
Kapitel 4. Strukturens påverkan på individen., s 99-113
Läs igenom avsnittet och besvara fråga 5 på s. 113.
Uppgift: Gör en enkätundersökning. Läs sid. 114-117
Kapitel 5. Klass-ekonomi, arbete och status, s. 119-139
Läs igenom avsnittet.
Prov på avsnittet.
Kapitel 6. Etnicitet s. 141-166
Läs igenom texten 141-166. Gör en uppgift enligt stencil/ prov.
Kapitel 7. Genus- det social skapade könet s. 169-185
Läs igenom avsnittet och besvara frågor enligt stencil. Skriftligt.
Kapitel 8. Moderna eller postmoderna samhällsproblem, s. 189-205.
Läs igenom avsnittet och ta upp ett område till diskussion.
Ingrid Tengelin
ingrid.tengelin.edu.tibro.se