Kursplan

advertisement
D.nr: HDa 5.2.2-2017/322
Sida 1(4)
SO1044
Kursplan
Sociologiska perspektiv på socialt arbete 7,5 högskolepoäng,
Grundnivå 1
Sociological Perspectives on Social Work 7.5 Credits*, First Cycle Level 1
Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
·
·
·
·
·
visa grundläggande kunskaper och förståelse för olika skolbildningar
och grundläggande teorier inom ämnet sociologi
visa grundläggande kunskaper och förståelse för sociologiämnets
teoretiska bredd och variation
redogöra för vad som inom sociologin kan menas med ”det
moderna samhället”
redogöra för det moderna samhällets maktstrukturer, som tar sig
uttryck i t.ex. klass, kön och etnicitet
visa grundläggande kunskaper och förståelse för sambandet mellan
individuella problem och sociala processer och strukturer.
Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
·
·
analysera olika sociala fenomen och problem med hjälp av
grundläggande sociologiska teorier
skilja på individcentrerade och sociologiska förklaringsmodeller.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
·
visa förmåga att reflektera över sociologi som en form av
samhällelig självkunskap och de etiska frågor som aktualiseras av
* 1 Credit = 1 ECTS
D.nr: HDa 5.2.2-2017/322
Sida 2(4)
SO1044
·
·
denna
visa förmåga att reflektera över sociologins möjlighet att bidra till den
personliga utvecklingen i form av ökad självkännedom
visa förmåga att reflektera över sociologins betydelse för socialt
arbete.
Innehåll
Kursen belyser olika sociologiska skolbildningar, samhällsstrukturer samt
samband mellan dessa och människors handlingsmönster. Olika
förklaringar av strukturer i samhället bearbetas utifrån ett sociologihistoriskt
perspektiv. Det sociologiska perspektivets betydelse för socialt arbete
behandlas.
Examinationsformer
Skriftliga redovisningar samt salstentamen.
Arbetsformer
Föreläsningar och seminarier.
Betyg
Som betygsskala används U - VG.
Betygsrapportering:
·
·
Salstentamen, 7,5 hp, U-VG
Skriftliga redovisningar, 0 hp, U-VG
Förkunskapskrav
Områdesbehörighet 5/A5 eller motsvarande kunskaper
Övrigt
Kursen ingår i Socionomprogrammet. Kursen motsvarar delkurs 1 i
SO1021.
Summary in English
Knowledge and understanding
After completing the course, the student shall be able to demonstrate basic
knowledge of:
·
·
different traditions and key concepts in sociology
the sociological meaning of “the modern society”
D.nr: HDa 5.2.2-2017/322
Sida 3(4)
SO1044
·
·
different power relations within modern society, such as those
based on class, gender and ethnicity
the dependence of everyday social problematics on social
processes and structures.
Competence and skills
After completing the course, the student shall be able to demonstrate the
ability to:
·
·
analyse different social phenomena through the use of sociological
concepts and theories
differentiate between person oriented and sociological models of
explanation.
Judgement and approach
After completing the course, the student shall be able to demonstrate the
ability to reflect upon:
·
·
·
sociology as a specific form of societal self-knowledge
the way in which sociological knowledge can contribute to personal
development
the relevance of sociology within social work.
Ämnestillhörighet:
Sociologi
Ämnesgrupp:
Sociologi
Utbildningsområde:
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
1. Sociologi
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1. G1N
D.nr: HDa 5.2.2-2017/322
Sida 4(4)
SO1044
Fastställd:
Fastställd 2017-03-13
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-08-28
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards