Kursplan

advertisement
D.nr: HDa 5.2.2-2017/390
Sida 1(3)
RK2034
Kursplan
Mänskliga rättigheter som ideal: Historiska, filosofiska och
politiska aspekter 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2
The Ideal of Human Rights: Historical, Philosophical and Political Aspects 7.5
Credits*, First Cycle Level 2
Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
·
återge en, av politisk filosofi och etik informerad, teoretisk bild av
rättighetsspråket
·
tillämpa ett urval av teoretiska distinktioner på den historiska och
sociala utvecklingen av mänskliga rättigheter
·
redogöra för, problematisera och diskutera huvuddragen i de
mänskliga rättigheternas historiska utveckling
·
beskriva, analysera, och kritiskt förhålla sig till samspelet mellan
mänskliga rättigheter och lokala traditioner samt religioner i ett urval
av historiska och nutida sammanhang
·
beskriva och kritiskt granska utformningen av statliga och
överstatliga institutioner som ansvarat och ansvarar för
upprätthållandet av mänskliga rättigheter.
Innehåll
Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande ramverk för hur stater och
medborgare/individer bör agera i förhållande till varandra. Kursen
behandlar de mänskliga rättigheternas historia och hur de idag kommer till
uttryck, såväl som det bakomliggande rättighetsspråkets filosofiska grund
och värden.
Examinationsformer
Examinationen sker genom förberett och aktivt deltagande i seminarier,
muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter.
Arbetsformer
Kursens arbetsformer är föreläsningar och obligatoriska seminarier.
Undervisningsspråk är engelska.
* 1 Credit = 1 ECTS
D.nr: HDa 5.2.2-2017/390
Sida 2(3)
RK2034
Betyg
Som betygsskala används U - VG.
Förkunskapskrav
60 högskolepoäng på grundnivå inom något av ämnena historia, religionsvetenskap,
sociologi, statsvetenskap, internationella relationer och Engelska B/Engelska 6 från
gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för
grundläggande behörighet
Övrigt
All undervisning är nätbaserad. Seminarier och föreläsningar är
schemalagda på bestämda tider och seminarierna förutsätter interaktivt
deltagande. Kursen kräver därför tillgång till dator, headset, webbkamera
och internetuppkoppling, eller motsvarande funktionsenlig teknisk
utrustning.
Ersätter RK2003.
Ämnestillhörighet:
Religionsvetenskap
Ämnesgrupp:
Religionsvetenskap
Utbildningsområde:
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n):
1. Historia
2. Religionsvetenskap
3. Sociologi
4. Statsvetenskap
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde:
1. G2F
2. G2F
3. G2F
4. G2F
D.nr: HDa 5.2.2-2017/390
Sida 3(3)
RK2034
Fastställd:
Fastställd 2017-03-13
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-03-13
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards