SAMHÄLLSVETAR

advertisement
SAMHÄLLSVETARPROGRAMMET
180 HP, SUNDSVALL
SAMHÄLLSVETARPROGRAMMET
180 HP, SUNDSVALL
Samhällsvetare arbetar bland annat med
analys och utvärdering av olika samhällsfrågor. Programmet ger dig breda
kunskaper om hur samhället organiseras,
styrs och påverkar oss som individer och
grupp. Utbildningen har en kombination
av statsvetenskap och sociologi där ett av
dem blir ditt huvudämne, men där även
studier i juridik ingår. Programmet har
genomgående en stark samverkan med
regionala aktörer. Det framträder särskilt
under programmets femte termin där
praktik och teori kombineras.
En röd tråd genom Samhällsvetarprogrammet
är samhälleliga förändringsprocesser. Tillsammans ger sociologi och statsvetenskap både
en bred och djup kunskapsbas där det
statsvetenskapliga perspektivet fokuserar
på ramarna för samhället och dess politiska
styrning och det sociologiska perspektivet
fokuserar på sociala strukturer samt på
relationen mellan individ och samhälle. De
båda ämnena studerar således samhälleliga
strukturer som till exempel välfärd, privata
aktörers påverkan på beslutsfattande och
arbetsmarknad. Förutom en gedigen grund
i samhällets organisation får du bland annat
lära dig att analysera politiska system och
metoder inom utrednings- och utvärderingsarbete, något som är efterfrågade kunskaper
på arbetsmarknaden.
Förutom djupgående teoretiska kunskaper
i de båda ingående ämnena har programmet
även en stark arbetslivsanknytning. Under
hela utbildningen sker en samverkan med
lokala och regionala aktörer som tar sig
uttryck i bland annat projekt och praktik,
gästföreläsningar och temadagar. Under den
femte terminen är detta särskilt betonat då
fokus riktas mot konkret samhällsanalys då
en del av terminen är förlagd ute i praktiska
verksamheter.
Sammantaget ger utbildningen en inriktning som ger fördjupad kunskap om hur
olika politiska frågor drivs och får fotfäste
bland beslutsfattare, liksom den analytiska
förmågan att också se konsekvenserna av
de politiska besluten både ur ett sociologiskt
och ett statsvetenskapligt perspektiv.
SAMMANKOMSTER
Programmet bedrivs som en campusutbildning
i Sundsvall.
KURSER SOM INGÅR I PROGRAMMET
År 1
Statsvetenskap GR (A), 30 hp
Statsvetenskap GR (B), 30 hp
År 2
Sociologi GR (A) 30 hp
Sociologi GR (B), 30 hp
År 3
Samhällsanalys i teori och praktik, 30 hp,
med delmomenten:
Juridik GR (A), Förvaltningsrätt, 7, 5 hp
Sociologi GR (B), Organisation och välfärd,
7,5 hp
Statsvetenskap GR (B), Projektanalys och
utvärdering, 15 hp
Statsvetenskap GR (C), 30 hp inklusive
Självständigt arbete 15 hp
alternativt
Sociologi GR (C), 30 hp inklusive Självständigt
arbete 15 hp
EXAMEN
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet
statsvetenskap alternativt sociologi.
EFTER STUDIERNA
De arbetsuppgifter du utbildas för kan
variera mellan kvalificerad handläggning,
utredningsuppdrag och planering på flera
nivåer inom olika verksamhetsområden.
Utbildningen förbereder dig för att arbeta
både inom den privata och den offentliga
sektorn, biståndsorganisationer och
frivilligorganisationer, både nationellt och
internationellt.
Efter studierna kan du t.ex. jobba med:
• Planering och genomförande av projekt av olika slag.
• Handläggnings- och analysarbete.
• Utredning och utvärdering.
Du kan arbeta inom:
• Offentlig sektor: myndigheter, statliga verk, kommuner och landsting.
• Privat sektor.
• Biståndssektorn.
• Frivilligorganisationer.
• Driva eget företag.
KONTAKTPERSONER
Studentexpeditionen
Carina Ring Tfn: 060-14 86 62
E-post: [email protected]
Sara Nyhlén
E-post: [email protected]
Gustav Lidén
E-post: [email protected]
YTTERLIGARE INFORMATION
Avdelningen för samhällsvetenskap:
www.miun.se/shv där du kan klicka dig
vidare till programmets hemsida.
Tel: 0771-97 50 00 | MIUN.SE
Omslagsfoto och sid 2: Tina Stafrén, Foto sid 3: Casper Hedberg
Produktion: Mittuniversitetet Grafisk service 2013
871 88 Härnösand | 851 70 Sundsvall | 831 25 Östersund
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards