Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng

advertisement
Utbildningsplan
2012-11-22
Sida 1 av 7
Dnr: MDH 2.1.2-1232/10
Programkod: SSV21
Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng
Bachelor´s Program in Social Science, 180 Credits
Denna utbildningsplan gäller för utbildning som ges efter 2011-07-01. Utbildningsplanen är
fastställd av Fakultetsnämndens grundutbildningsutskott för samhälle 2012-01-18 och
därefter reviderad av Fakultetsnämnden 2012-11-22.
Mål
Det övergripande målet med Samhällsvetenskapliga programmet, 180 högskolepoäng, är att
de studerande ska tillägna sig teoretiska såväl som praktiskt tillämpbara kunskaper inom det
samhällsvetenskapliga området, som förbereder för både yrkesverksamhet och fortsatta
studier på avancerad nivå.
Syftet med Samhällsvetenskapliga programmet är att ge grundläggande kunskap inom
historia, sociologi och statsvetenskap samt ge de studerande förkunskaper för att efter
avslutade studier kunna gå vidare på avancerad nivå inom något av de tre huvudområdena
historia, sociologi eller statsvetenskap.
Avsikten är också att de studerande ska tillägna sig färdigheter, för att kunna arbeta som
utredare, utvärderare, projektledare eller strateg, och kunna se samband mellan olika
historiska, sociala, ekonomiska och kulturella processer där begrepp som hållbar utveckling,
mångfald, etnicitet och genus äger aktualitet.
Kunskap och förståelse
Efter fullgjorda studier på programmet ska den studerande:
- visa bred kunskap och förståelse inom huvudområdena historia, sociologi och
statsvetenskap,
- visa kunskap och förståelse om samhällsvetenskapens vetenskapliga grund, däribland hur
olika metoder kommer till användning i den samhällsvetenskapliga forskningsprocessen,
- visa fördjupad kunskap och vetenskaplig orientering inom något av huvudområdena
historia, sociologi eller statsvetenskap,
- visa kunskap om hur samhällsvetenskapen kan bidra till hållbar utveckling samt förstå
vikten av detta,
- visa förmåga till samhällsvetenskapligt kritiskt tänkande.
Färdighet och förmåga
Efter fullgjorda studier på programmet ska den studerande:
- visa förmåga att förstå och tolka information, kritiskt diskutera samt analysera
frågeställningar inom det samhällsvetenskapliga forsknings- och arbetsområdet,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem och uppgifter på ett
strukturerat och metodiskt sätt inom givna tidsramar,
Sida 2 av 7
Dnr: MDH 2.1.2-1232/10
Programkod: SSV21
- visa förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt med olika målgrupper inom
det samhällsvetenskapliga forsknings- och arbetsområdet,
- visa förmåga att etablera och upprätthålla kontakter med relevanta avnämare inom
offentlig sektor, organisations- och näringsliv,
- visa förmåga att arbeta och tänka samhällsvetenskapligt och kritiskt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter fullgjorda studier på programmet ska den studerande:
- visa insikt om etiska överväganden som kan komma ifråga inom det
samhällsvetenskapliga forsknings- och arbetsområdet,
- visa insikt om vilken roll samhällsvetenskapen spelar i det omgivande samhället, hur
samhällsvetenskaplig kunskap kan användas för olika syften, samt hur denna kunskap kan
tillämpas på ett ansvarsfullt sätt,
- visa insikt om vilken kompetens som leder till anställningsbarhet inom det individuellt
valda huvudområdet och hur denna kompetens kan fortsätta utvecklas,
- visa kunskap och insikt om olika synsätt, kulturer och traditioner,
- visa insikt i samhällsvetenskapligt kritiskt tänkande.
Undervisningsspråk
Det huvudsakliga undervisningsspråket är svenska. Engelskspråkig litteratur kan
förekomma.
Särskild behörighet
Områdesbehörighet 5: Matematik B och Samhällskunskap A.
Urval
Vid urvalet till programmet tillämpas betygsurval 60% och provurval 40%.
Innehåll
Samhällsvetenskapliga programmet ges med historia, sociologi och statsvetenskap som
huvudområden. Kurserna är obligatoriska inom programmets ram. Utbildningen ger en
ämnesteoretisk bredd där teoretiska moment varvas med fördjupnings- och
tillämpningskurser samt verksamhetsförlagda studier. Målet är att de blivande
samhällsvetarna professionellt ska kunna utföra arbete i offentlig förvaltning, frivilliga
organisationer och privat näringsliv. Förutom de tre huvudområdena historia, sociologi och
statsvetenskap bygger utbildningen på andra ämnen med relevans för verksamhetsområdet.
Genom kritiskt tänkande, reflekterande praktik, kunskapsproducerande arbete,
fördjupningsmoment och metodiska övningar, varvat med verksamhetsförlagda studier och
projektarbete, läggs grunden till både anställningsbarhet och fortsatta avancerade studier.
inom området. Under det tredje året väljer studenten sociologi, statsvetenskap eller historia
som huvudområde för examen i och med ämnesinriktning på sitt examensarbete.
Sida 3 av 7
Dnr: MDH 2.1.2-1232/10
Programkod: SSV21
I utbildningen ingår:
År 1
Under det första året läser studenten fyra temakurser och introduceras i vetenskapsfilosofi
och metod. Den första kursen är en introduktion till hela programmet där de studerande får
bekanta dig med olika tankar och perspektiv på samhälle och individ. Den andra kursen
behandlar arbete och demokrati ur ett historiskt perspektiv medan den tredje behandlar
politikens roll och den offentlig förvaltnings uppbyggnad och funktion. Den fjärde och sista
kursen tar upp individens roll som medborgare i samhället.
1:a terminen
Civilsamhälle, stat och marknad, 7,5 hp. Programmets övergripande teman och begrepp
introduceras . I kursen Demokratins och arbetets historia, 15 hp, ges ett historiskt perspektiv
på det moderna samhällets utveckling. Vetenskapsfilosofi och metod I, 7,5 hp introducerar
studenten i vetenskapsfilosofiska frågor, kritiskt tänkande samt kvantitativa och kvalitativa
metoder.
2:a terminen
Politik och förvaltning, 15 hp. Kursen behandlar den politiska idéhistorien och hur dess
tänkande kommit att utmynna i vår tids politiska ideologier. Kursen tar också upp den
offentliga förvaltningens framväxt och skapande, hur välfärdsstaten formerades och
förändrades från 1900-talet och framåt. Fokus ligger på hur arbete går till inom statlig och
kommunal förvaltning och hur politiskt styrda organisationer arbetar. Medborgarskap,
individ och samhälle, 15 hp fokuserar på medborgarnas och individens förändrade status och
handlingsmönster. Medborgaren sätts i relation till hushålls- och familjestrukturer och frågor
om etnicitet, genus och klass behandlas.
År 2
Under det andra året fördjupas kunskapsinnehållet med ytterligare två kurser med koppling
till civilsamhälle, stat och marknad. Teman som behandlas är globalisering, samt
kommunikation och medier. Under året breddas också de studerandes kunskaper med fyra
yrkesinriktade färdighetskurser i projektledning, samhällsekonomi, verksamhetsstyrning,
och utvärderingsmetodik. Läsåret innehåller också kurser i samhällsvetenskaplig teori och
metod. För den som önskar finns det under programmets fjärde termin möjlighet att som
alternativ välja utlandsstudier.
3:e terminen
Civilsamhälle, stat och marknad i ett globalt perspektiv fortsättningskurs,, 7,5 hp, behandlar
frågor om yttrandefrihet och opinionsbildning i relation till demokratiproblem ur ett globalt
perspektiv. Samhällsvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp, fördjupar det kritiska tänkandet
och ökar kunskapen om olika kvantitativa och kvalitativa metodproblem. Kursen behandlar
också intervju- och enkätteknik (7,5hp). Kommunikation och medier, 7,5 hp, behandlar
informationsöverföring ur en bred aspekt och tar upp olika tekniker och verktyg inom medieoch informationssystem, samt opinionsskapande verksamheter, marknadsföring och
varumärkesstrategier. Globalisering i historien, 7,5 hp, behandlar historiska skeden och
Sida 4 av 7
Dnr: MDH 2.1.2-1232/10
Programkod: SSV21
fenomen av globalisering i relation till dagens globaliseringsmönster så som bl.a. migration,
kolonialism och imperialism, rasism, internationell handel, arbetsmarknad och den
ekologiska utmaningen (hållbar utveckling).
4:e terminen
Projektledning, 7,5 hp, behandlar hur man leder projekt, hur man för fram idéer till
verklighet och hur förändringsarbete går till inom en organisation. Samhällsekonomi, 7,5 hp,
handlar om övergripande ekonomiska processer och de teorier som har varit vägledande för
såväl nationalekonomi som verksamhetsstyrning. Verksamhetsstyrning, 7,5 hp, tar upp hur
budgetprocesser kan förstås som styrinstrument och för utvärdering av organisationer.
Utvärdering, 7,5 hp, behandlar centrala begrepp, teorier, modeller och problemområden och
präglas av praktisk anknytning till verksamma utredare och utvärderade inom förvaltning
och näringsliv.
År 3
Under det tredje året fördjupas kunskapsinnehållet till civilsamhälle, stat och marknad.
Tema som behandlas är demokratins problem. Under sista året läser studenterna en kurs i
grundläggande juridik. Samt därefter följt av en fem veckor lång praktikperiod
(verksamhetsförlagda studier). Under det sista året väljer studenten huvudområde för
examen. Examensarbetet genomförs efter ytterligare fördjupning inom samhällsvetenskaplig
teori och metod liksom fördjupning inom ämnesområdet.
5:e terminen
Demokratins problem, 7,5 hp, behandlar olika demokratiteoretiska frågeställningar utifrån
vår tids demokratiska utmaningar som medias ökade makt, IT-utvecklingen, migration,
utomparlamentariska rörelser, könsförtryck, gränsöverskridande brottslighet och de politiska
problemens globalisering. Grundläggande juridik, 7.5 hp, behandlar medborgliga fri- och
rättigheter, grundlagar, rättsliga regler och normer som styr samhälle, förvaltning och
näringsliv och ger inblick i rättens roll i samhällsomvandlingen (7,5hp). Verksamhetsförlagda
studier, 7,5 hp, innebär att studenterna under en femveckorsperiod får praktisera antingen i
den offentliga förvaltningen, det privata näringslivet eller inom NGO (Non-Governmental
Organization). Avsikten är att studenten ska få en inblick i mer praktiska problem samt få
kännedom om olika organisationers verksamhet. Civilsamhälle, stat och marknad
fördjupning, 7,5 hp, kursen innehåller analyser och diskussioner och fördjupad kunskap om
civilsamhälle, stat och marknad samt relationerna dem emellan.
6:e terminen
Samhällsvetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp, konkretiserar hur olika
samhällsvetenskapliga teorier kan användas i vetenskapliga sammanhang. Kursen behandlar
olika kvantitativa och kvalitativa metoder. Uppsatsrelaterad ämnesfördjupning, 7,5 hp, är en
läskurs kopplad till studentens inriktnings- och uppsatsval som syftar till att fördjupa
studentens kunskaper inom huvudområdet för examen. Examensarbete, 15 hp. Studenten
skriver en uppsats inom historia, sociologi eller statsvetenskap, dvs. studentens val av
huvudområde för examen.
Sida 5 av 7
Dnr: MDH 2.1.2-1232/10
Programkod: SSV21
Termin 1
Civilsamhälle, stat och marknad, introduktion 7,5 hp
Demokratins och arbetets historia, 15 hp
Vetenskapsfilosofi och metod, 7,5 hp
Termin 3
Civilsamhälle, stat och marknad i globalt perspektiv, fortsättningskurs 7,5 hp
Samhällsvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Kommunikation och medier, 7,5 hp
Globalisering i historien, 7,5 hp
Termin 5
Demokratins problem, 7,5 hp
Grundläggande juridik, 7,5 hp
Verksamhetsförlagda studier (praktik), 7,5 hp
Civilsamhälle, stat och marknad 3, 7,5 hp
Termin 2
Politik och förvaltning, 15 hp
Medborgarskap, individ och samhälle, 15 hp
Termin 4
Projektledning, 7,5 hp
Samhällsekonomi, 7,5 hp
Verksamhetsstyrning, 7,5 hp
Utvärdering, 7,5 hp
Termin 6
Samhällsvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Uppsatsrelaterad ämnesfördjupning, 7,5 hp
Examensarbete, 15 hp
Val inom programmet
Samtliga kurser inom programmet är obligatoriska och inga valbara kurser ingår.
Värdakademi
Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling är värdakademi för
Samhällsvetenskapliga programmet.
Examen
Utbildningsprogrammet är upplagt så att studierna ska leda fram till att man uppfyller
fordringarna för följande examen/examina:
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Historia (Degree of Bachelor of Arts with
a Major in History),
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Sociologi (Degree of Bachelor of Social
Science with a Major in Sociology), eller
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Statsvetenskap (Degree of Bachelor of
Social Science with a Major in Political Science).
Om programmet innehåller valbara eller valfria delar, eller om man som student väljer att
inte slutföra en viss kurs, kan de val man gör påverka möjligheterna att uppfylla
examensfordringarna. För mer information om examina och examensfordringar hänvisas till
den lokala examensordningen som finns publicerad på högskolans webbplats.
Sida 6 av 7
Dnr: MDH 2.1.2-1232/10
Programkod: SSV21
Kvalitetssäkring
Kursvärderingar görs regelmässigt i varje kurs. I slutet av läsåret genomförs dessutom en
övergripande programutvärdering i varje årskurs av programmet. Efter läsåret anordnas en
uppföljningskonferens i vilken studenter, lärare och programansvariga deltar. Med
sammanställningar av kursutvärderingarna som underlag, redovisas och diskuteras
resultaten av de övergripande programutvärderingarna och de förändringar som kan komma
att bli aktuella i programmet.
Studentmedverkan
Studenterna är genom studentkåren representerade i akademins ledningsgrupp och
akademirådet. I dessa grupper diskuteras såväl frågor som rör innehåll i utbildningarna och
övergripande frågor för akademin.
Programmet har en programsamordnare som handhar kontakterna med programmets
studenter.
Forskningsbas
Högskolans forskning bedrivs främst inom sex prioriterade inriktningar: Didaktik och
interkulturell kommunikation, Inbyggda system, Innovation och produktrealisering, Miljö,
energi- och resursoptimering, Hållbar utveckling, arbetsliv och styrning samt Hälsa och
Välfärd. Samhällsvetenskapliga programmet anknyter i huvudsak till inriktningen Hållbar
utveckling, arbetsliv och styrning.
Samverkan
Högskolan arbetar aktivt för att erbjuda akademiska utbildningar som leder till jobb, bland
annat genom att utveckla utbildningarna i samverkan med det omgivande samhället. För
Samhällsvetenskapliga programmet finns ett branschråd där programmets förankring till
arbetslivet diskuteras. Studiebesök ingår och externa föreläsare deltar i programmet,
dessutom utgör Verksamhetsförlagda studier en del i utbildningen.
Internationalisering
Mälardalens högskola har sedan länge ansett internationalisering vara en av de viktigaste
faktorerna för att utbildning och forskning ska hålla god kvalitet.
Högskolan har ett antal partneruniversitet där man som student kan förlägga en del av sina
studier. Kontakta den internationaliseringsansvarige på akademin för mer information.
Jämlikhet och jämställdhet
Programstudenterna bemöts och bedöms likvärdigt oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell
läggning, ålder, funktionshinder eller könsöverskridande identitet/uttryck. I de fall då
funktionshinder försvårar deltagande i undervisningen kan stödåtgärder erbjudas.
Sida 7 av 7
Dnr: MDH 2.1.2-1232/10
Programkod: SSV21
Övriga föreskrifter
För varje kurs vid högskolan anges i kursplanen bland annat formerna för hur studenternas
prestationer skall bedömas såsom typer av examination för ingående moment och
betygsgrader. För uppflyttning mellan år 1 och år 2 krävs att den studerande avklarat 45
högskolepoäng från programmets första år. För uppflyttning mellan år 2 och år 3 krävs 90 att
den studerande avklarat sammanlagt 90 högskolepoäng från år 1 och år 2.
Examination för en kurs är översiktligt beskriven i kursplanen som förtydligas och
kompletteras med skriftlig information vid kursstart. Högskolan har beslutat om regler och
anvisningar för examination och dessa finns tillgängliga via högskolans webbplats.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards