Utbildningsplan Statsvetenskap

advertisement
UTBILDNINGSPLAN
MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP
120 HÖGSKOLEPOÄNG
INLEDNING
Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att
förstå och analysera politik, demokrati, offentlig styrning och samhällsutveckling. Syftet med
programmet är att förbereda de studerande för att arbeta med kvalificerad utrednings- och
utvärderingsverksamhet, omvärldsanalys och kunskapsförmedling. Programmet förbereder
också de studerande för studier på forskarnivå i statsvetenskap. Utbildningen riktar sig både till
studenter som nyligen tagit en kandidatexamen och till de som är yrkesverksamma och vill
fördjupa sina kunskaper och analytiska färdigheter.
EXAMENSMÅL
Efter, med godkända resultat, avslutad utbildning ska den studerande visa måluppfyllelse
avseende de examensmål som Högskoleförordningen (1993:100, bilaga 2, examensordning)
föreskriver samt visa måluppfyllelse avseende de lokala mål som gäller för masterprogrammet i
statsvetenskap vid LiU. Nedan preciseras de examensmål som gäller för master- och
magisterexamen i statsvetenskap.
MASTEREXAMEN
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet statsvetenskap, inbegripet såväl brett
kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av
området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet statsvetenskap.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma
och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad
information,
- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att
utvärdera detta arbete
-
visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för
att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten:
- visa förmåga att inom huvudområdet statsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om
etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.
MAGISTEREXAMEN
Kunskap och förståelse
För magisterexamen skall studenten
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet statsvetenskap, inbegripet såväl
överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt
insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet statsvetenskap.
Färdighet och förmåga
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa
företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera
och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser
och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika
grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för
att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För magisterexamen skall studenten
- visa förmåga att inom huvudområdet statsvetenskap göra bedömningar med hänsyn till
relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om
etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och
människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.
OMFATTNING OCH NIVÅ
Masterprogrammet i statsvetenskap är ett sammanhållet utbildningsprogram som omfattar 2
års heltidsstudier (120hp). Programmet omfattar 90 hp studier i statsvetenskap på avancerad
nivå samt 30 hp studier i valfritt ämne på grund- eller avancerad nivå. Möjlighet finns att ta ut en
magisterexamen efter ett års studier (60 hp).
PROGRAMMETS UPPLÄGG
Under programmets första termin läser alla studerande kurser på avancerad nivå i
statsvetenskap. De första två kurserna under termin 1 är obligatoriska, sedan väljer den
studerande en valbar profilkurs. Vilka profilkurser som erbjuds kan variera. Närmare
information om profilkurser tillhandahålls av institutionen.
Under den andra terminen gör den studerande antingen praktik eller läser valfria kurser på
grundnivå eller avancerad nivå. Den studerande som väljer att ta ut en magisterexamen läser
under denna termin valfria kurser om 15 hp, samt skriver en magisteruppsats i statsvetenskap om
15 hp.
Under termin tre läser de studerande två obligatoriska kurser följt av ytterligare en av de
valbara profilkurser som utbildningen erbjuder aktuell termin.
Den fjärde terminen skriver de studerande en masteruppsats i statsvetenskap.
År 1, HT
Samhälls- och vetenskapsteori (7,5 hp)
Statsvetenskaplig teori och analys (7,5 hp)
En valbar profilkurs om 15 hp
År 1, VT
Vid masterutgång, välj mellan:
- Praktik (30 hp)
- Praktik (15hp) samt ytterligare valfria kurser på avancerad nivå eller grundnivå om sammanlagt 15 hp.
- Valfria kurser på avancerad nivå eller grundnivå om sammanlagt 30 hp
Vid magisterutgång:
- Valfria kurser på avancerad nivå eller grundnivå om sammanlagt 15 hp
- Magisteruppsats i Statsvetenskap (15 hp)
År 2, HT
Forskningsdesign och metod (7,5 hp)
Ledarskap och styrning i offentliga verksamheter (7,5 hp)
En valbar profilkurs om 15 hp
År 2, VT
Masteruppsats i statsvetenskap (30 hp)
Programupplägget innebär att den studerande som väljer att läsa till en masterexamen läser
minst 90hp kurser i statsvetenskap på avancerad nivå inklusive masteruppsatsen. Den
studerande som väljer att läsa till i magisterexamen läser minst 45 hp i statsvetenskap på
avancerad nivå inklusive magisteruppsatsen. Programmet erbjuder möjligheten till praktik
vilket stärker anställningsbarheten.
ARBETSFORMER OCH EXAMINATION
Kurserna är planerade och placerade för att skapa progression och sammanhållning av
programmet. Kurserna omfattar olika arbetsformer anpassade för varje enskild kurs inom
ramen för en gemensam pedagogisk grundsyn om studentcentrerat lärande. Arbetsformerna
spänner mellan lärarledd salsundervisning, självstudier, grupparbeten, projektarbeten,
seminarier, individuell handledning, och fallstudier. Under programmet tränas den studerandes
färdighet i muntlig och skriftlig kommunikation.
Programmets samtliga kurser skall också kännetecknas av de riktlinjer som har tagits fram i
filosofiska fakultetens GrundGuide:
Tydlighet, vilket betyder att det skall finnas konsistenta och tydliga mål, spelregler och
rollfördelning mellan lärare, studenter och ledning;
Engagemang, som står för att programmet skall erbjuda meningsfulla utmaningar, ett
medägarskap för de studerande i läraruppgiften och aktiverande arbetsformer med syfte att
skapa engagemang och medvetna studenter som tar ansvar för sitt lärande;
Samspel mellan studenter och med läraren, vilket är betydelsefullt för studentens lärande
och att omgivningen därmed är en viktig utgångspunkt för lärande, i vilken studenterna själva
skall ses som betydelsefulla resurser för varandra; samt
Återkoppling så att studenterna skall ges möjlighet att utveckla förmågan att bedöma sin egen
kunskapsutveckling genom kontinuerligt stöd för reflektion och organiserad återkoppling.
Kurserna examineras med en för varje kurs avpassad examinationsform som t.ex. salstentamen,
skrivna rapporter, muntliga presentationer, seminariedeltagande, laborationer och
hemtentamina. Variationen syftar till att säkerställa examination med uppfyllelse av
examensmålens krav om kunskap, förståelse, färdighet, värderingsförmåga och förhållningssätt.
Variationen syftar också till att möta den mångfald som programmets studenter representerar.
Olika studerande har olika lärprofil och examinationsformerna inom programmet ger möjlighet
att fånga upp dessa variationer inom ramen för programmets övergripande mål. Detaljerad
kursinformation återfinns i respektive kursplan.
ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH ANVISNINGAR
ALLMÄNT
Upplysningar om de förkunskapskrav, mål samt undervisnings- och examinationsformer som
gäller för varje enskild kurs inom programmet anges i kursernas specifika kursplaner och i
studieanvisningen på kursens kurshemsida. Länk till kursplanen finns på respektive kurs
kurshemsida.
BEHÖRIGHET
För tillträde till programmet fordras särskild behörighet:
Behörig till utbildningen är den som har kandidatexamen i huvudområdet statsvetenskap, eller
annat samhällsvetenskapligt huvudområde
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande
behörighet på grundnivå.
TILLGODORÄKNANDE AV UTLANDSSTUDIER
Den studerande har möjlighet att få upp till en termins utlandsstudier 30 hp tillgodoräknade
inom programmet. Den studerande bör inhämta ett förhandsbesked innan utlandsstudier
påbörjas, för att säkerställa att de kurser som inhämtas vid de utländska lärosätena till innehåll
och omfattning kan tillgodoräknas i en masterexamen i statsvetenskap.
EXAMEN
Programmet leder till en Filosofie master- eller magisterexamen i statsvetenskap. Den som
uppfyller kraven för en master- alternativt en magisterexamen erhåller ett tvåspråkigt
examensbevis på svenska och engelska med beteckningen: Filosofie masterexamen med
huvudområdet statsvetenskap (Degree of Master (120 credits) of Social Science in Political
Science) eller Filosofie magisterexamen med huvudområdet statsvetenskap (Degree of Master
(60 credicts) of Social Science in Political Science.
Examensbevis utfärdas av Filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande.
EXAMINATION
Kurserna examineras i direkt anslutning till att kursen genomförs. Studerande som inte blivit
godkänd i ordinarie prov har möjlighet delta i extra prov. Studerande som underkänts två
gånger på en kurs eller del av en kurs har rätt att begära en annan examinator vid förnyat
examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov har inte rätt att delta i förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
ANTAGNINGSFÖRFARANDE
Den studerande antas till programmet i sin helhet.
TRÖSKELREGLER
För tillträde till termin 4 krävs minst 30 godkända högskolepoäng i statsvetenskap på avancerad
nivå.
Utbildningsplanen är fastställd av Filosofiska fakultetsstyrelsen 2011-10-27. Senast reviderad av
kvalitetsnämndens arbetsutskott 2016-11-25 .
Gäller för antagna från och med höstterminen 2017.
Dnr LiU-2013-00312
Download