Sociologi – En ram för kriminologin
*kriminologi som
specialinriktning
* Sociologi som
förståelsebakgrund
* Begrepp och
’verktyg’
• Speciellt sätt förstå
samhället och oss
själva
Peter Berger Prof. Emeritus
Sociology Boston Univ.

Författare av Invitation till sociologi
Vad sociologen inte är!...









Bild 1. Socialarbetare? Praktisk avsikt hjälpa
Nej – sociolog teoretisk, värderingsfri
Bild 2. Samhällsreformatör? Sekulär teolog.
Nej – försöker inte direkt förändra samhället
Bild 3. Statistiker?
Nej – statistik måste tolkas sociologiskt.
Bild 4. Kylig oengagerad betraktare?
Nej – Varm engagerad, betraktare
(”håller huvudet kallt, hjärtat varmt”)
Vad sociologen är…

•
En som försöker…
förstå samhället enl. specifika vetenskapliga
normer t ex:
•
A. objektivitet – kontrollera preferenser och
fördomar
•
B. definiera begrepp och termer (ej kopiera
vardagligt språk)
•
C. förståelse för förståelsens egen skull – ej
huvudsak hur vetenskapen används i samhället
Sociologen…



* är skamlöst och gränslöst intresserad av
människors handlingar (men har
vetenskaplig integritet…)
* har som global hemvist alla världens
samlingsplatser (men försmak för
’problemarenor’)
* är lika intresserad av det ordinära som
av det extraordinära, av prästen som av
den prostituerade kvinnan
Ex. på sociologiska frågeställningar
 Vad
gör människor, i relation till
varandra, på denna plats?
 Hur relaterar/organiserar de sig?
 Vilka kollektiva tankar driver dem?
 Vilka outtalade antaganden (’taget
för givna sanningar’) existerar här?
Kriminologiska frågeställningar (ex)
*
Hur definieras ett brott eller en
social avvikelse, samt en
brottsling/avvikare?
 * Vem/vilka definierar (avgör) och
hur ser processen när man definierar
vad som är brott?
 * Hur ser konsekvenserna ut (straff,
social kontroll)?
Sociologi som spänningsfält
 Studieområdet
är överallt,
synsättet är specifikt
 Spänning upptäcka nytt i det
välkända (wow-känsla)
 Som om…
marsmänniska/kulturchock…
(sociologisk fantasi)
Sociologiskt medvetande
•
Sociala verkligheten har lager av
betydelser (lökmetafor)
•
Modern form av medvetande –
växling mellan olika sätt att se
* Misstänksamhet mot enkelriktade
sanningar (trots auktoritet)
Modernt medvetande…
 Föreställer
sig allting kunde varit
annorlunda (traditionellt: alltid varit
såhär)
 Identiteter föränderliga
 Geografisk social rörlighet
 Förmåga växla mellan motsägande
tankesystem
Människan i samhället
Lokalisering av jaget
 Det
personliga - opersonligt
gemensamma
 Deltagare i en ’vuxen’ värld
 Rutinmässig identifiering och
placering – t ex ”vi och dom”
Samhällskontroll
*
*
*
*
*
*
slutgiltiga: staten använda våld
ekonomisk påtryckning
grupptryck – förtal, mobbing
moral, sedvänjor, etikett
sjukförklara – hjälpa/stjälpa?
inom privatsfären (familj)
Social skiktning
 Under
och –överordning
 Makt och prestigesystem – olika slag
 Bourdieu – socialt, kulturellt &
ekonomiskt kapital
 Klass-system –ojämlikhet men social
rörlighet
 Ras-system? Etnicitet - Sverige
Definition
av situation
 ”What
we define as real is real in its
consequences” /Thomas and Thomas
 Vi skapar vår verklighet - inom ram
 Tolkningsföreträde?
 Skillnad i situationsdefinitioner
genom historien/mellan kulturer
Samhället i människan
Rollteorin
* utvecklades i USA av t ex James,
Cooley och Mead
* Vi internaliserar samhället – tar
roller, utövar självkontroll
• Varaktiga/föränderliga roller i
samhället (Exempel)
• Rolldistans eller –engagemang (val).
• Individ/struktur?
Samhället som drama
 Möjlighet
till motstånd och
förändring!
 Samhället skapats av människor och
kan förändras av människor
 -t ex ta distans till rådande
samhällssystem
 Skapa alternativ subkultur/samhälle
 Samhället scen befolkad av LEVANDE
skådespelare