Sociologi
2016
10 år med de främsta författarna och den senaste forskningen.
Nyhet
Mångfaldens dilemman
Boendesegregation och områdespolitik
Roger Andersson (red), Bo Bengtsson (red),
Gunnar Myrberg (red)
200 s, 2015
I den här boken behandlas flyktingrelaterade
frågor men huvudtemat är mer långsiktiga
frågor om boendemönster, segregation och
utsatta bostadsområden, och hur de senaste
decenniernas ökade närvaro av etniska minoriteter aktualiserar frågor kring strukturell
underordning, diskriminering på bostadsmarknaden, kulturell praxis, och nya former för anti-segregationspolitik.
Ny upplaga
Sociologi 2.0
Samhällsteori och samtidskultur
Simon Lindgren
239 s, 2 uppl, 2015
Sociologi 2.0 - Samhällsteori och samtids­
kultur riktar sig till alla som är intresserade
av sociologi och samhällsteori, men är särskilt tänkt som lärobok på grundläggande
teorikurser inom sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen.
Detta är den ena av två böcker på temat ”mångfaldens dilemman” som
Gleerups publicerar parallellt. Systervolymen har titeln Mångfaldens
dilemman. Medborgarskap och integrationspolitik.
I andra upplagan har många exempel
aktualiserats som illustrerar de etablerade teoriernas ibland nästan förvånansvärda användbarhet när man ska ge sig i kast med att analysera
dagens samhälle. När klassikerna utarbetade sina perspektiv fanns varken snabbmat, reality-TV eller mobiltelefoner, men de lyckades ändå finna
perspektiv på samhället som i allra högsta grad bör hållas vid liv.
Mångfaldens dilemman Sociologi 2.0 Ny upplaga
40692115
221:-
Ungdomskulturer
Simon Lindgren (red)
172 s, 2 uppl, 2015
Ny upplaga
40688170
285:-
Intersektionalitet i socialt arbete
Teori, reflektion och praxis
Tina Mattsson
232 s, 2 uppl, 2015
Generation Y, Generation Z, nätgenerationen och digitala infödingar, dagens unga
har kallats för mycket! I Ungdomskulturer
presenteras aktuell svensk ungdomskulturforskning, där större frågor kring perspektiv
samsas med mer specifika studier av ungas
identitetsarbete och vuxenblivande. Det handlar bland annat om hiphopens roll i svenska
förorter, genusfostran i gymnasiet och om
hur nätet blir allt viktigare i processen att hitta sig själv, och kanske även
andra. I andra upplagan har bokens bidrag aktualiserats, men den grundläggande strukturen har bevarats.
Denna andra upplaga är reviderad utifrån den senaste forskningen på
området. Dessutom har författaren utvecklat och fördjupat diskussionen
om reflektion och professionellt ansvar.
Ungdomskulturer Intersektionalitet i socialt arbete 40688187
225:-
I skärningspunkten mellan kön, sexualitet,
klass och etnicitet/”ras” skapas föreställningar,
åsikter och handlingar som leder till förtryck
och ojämlikhet. Sådana vardagliga maktstrukturer är ofta svåra att sätta fingret på, och just
därför får de stora konsekvenser för både individer och samhället i stort. Emotionssociologi
Åsa Wettergren
192 s, 2012
Emotionssociologi kan användas för att förstå
oss själva och samhället bättre; varför vi gör
som vi gör och varför vi är beroende av andra.
Emotioner finns med i alla sammanhang;
driver våra handlingar, men vi kan inte alltid se
dem och har lärt oss att bortse från dem. Den
här boken förmedlar en integrerad och
sammanhållen teori om emotioners betydelse
i det sociala livet. Utifrån interna­tionell
forskning presenterar författaren ett
samhällsvetenskapligt perspektiv på emotioner. Detta illustreras med
exempel från vardagen, från skönlitteraturen, och inte minst från aktuella
vetenskapliga studier.
Emotionssociologi
40676535222:-
Alla priser är exkl moms och gäller t o m 30 september 2016. P=preliminärt pris.
Vi hänvisar privatpersoner till våra återförsäljare.
40690715255:-
Andra män
Maskulinitet, normskapande
och jämställdhet
Lucas Gottzén (red), Rickard Jonsson (red)
184 s, 2012
Sverige är världens mest jämställda land, med
världens mest jämställda män hävdas det
ibland. I den här antologin diskuteras hur det
som uppfattas som goda handlingar används
för att representera det gemensamma, medan
våldsbrott, kvinnomisshandel och sexism förklaras som ett verk av ”Andra män”.
I Andra män diskuterar forskare från antropologi, genusvetenskap,
socialt arbete, sociologi och ungdomsvetenskap hur ”Andra män” pekas
ut som avvikande, men också hur dessa män hanterar utpekandet.
Andra män 40677280 213:-
Litteratur inom sociologi
I år firar Gleerups högskoleutgivning 10 år med de främsta författarna och den senaste forskningen.
Våra författare är verksamma universitetslärare och alla kursböcker har forskningsanknytning.
Hos oss hittar du ett brett och aktuellt utbud av litteratur inom ämnet sociologi.
I denna folder hittar du ett mindre urval av våra titlar. På gleerups.se finns fler titlar inom området,
smakprov och möjlighet att beställa utvärderingsexemplar.
Här anmäler du dig också till vårt nyhetsbrev. För varje ny prenumerant skänker vi 30 kronor till
Rädda Barnen, och du missar inga nyheter inom ditt ämne/område.
Sociologins teoretiker
Lucas Gottzén (red), Ulrik Lögdlund (red)
272 s, 2014
Sociologi är studiet av samhället och människan i samhället.
Den här boken presenterar fjorton tänkare som har varit, och
fortfarande är, centralfigurer inom sociologin. I varje kapitel
beskrivs och diskuteras de centrala teorierna och begreppen
hos en enskild sociologisk teoretiker, liksom teoretikerns
betydelse för sociologin idag.
Boken vänder sig främst till studenter inom sociologi och andra
samhälls- och beteendevetenskaper som möter sociologisk
teori för första gången.
Sociologins teoretiker
Servicemötets gnissel och skav
Andersson Cederholm, Jacobsson, Leppänen,
Säwe, Åkerström
140 s, 2014
40678638 289:-
Konflikthantering i arbetslivet
Förstå, hantera, förebygga
Thomas Jordan
192 s, 2015
Boken ger läsaren en rad analytiska be­grepp
för att på ett mer strukturerat sätt kunna
närma sig fenomenet service. Alla har en intuitiv uppfattning om vad bra och dålig service
är. Men hur kan man analysera ett servicemöte, fånga vad som gick rätt och vad som
gick fel med hjälp av samhällsvetenskapliga
begrepp? Författarna bygger sitt resonemang
på två analytiska begrepp – serviceramar och förväntanshorisonter – som
springer ur goffmansk tradition och interaktionistisk teoribildning. Bokens
empiri är hämtad från både privat och offentlig servicemarknad.
Vi berörs av konflikter på olika områden
i livet, inte minst på våra arbetsplatser.
Men konflikter är inte bara problem. En
konstruktiv hantering av konflikter kan leda
till att organisationen utvecklas. Den här
boken ger redskap för att förstå konflikter,
kunna sortera i dem och se vilka möjligheter som finns att hantera dem konstruktivt.
Författaren behandlar teman som konfliktkunskap, självinsikt, ansatser
för problemlösande kommunikation, strategier och redskap för konflikthantering samt strategier för att bygga en robust samarbetskultur.
Servicemötets gnissel och skav Konflikthantering i arbetslivet 40678621 164:-
40688354 221:-
Akademiskt skrivande
En skrivhandledning
Simen Andersen Øyen, Birger Solheim
100 s, 2015
Att studera handlar om att skriva, inte
bara om att läsa. Denna bok hjälper dig att
knäcka den akademiska skrivkoden. Den
ger dig verktygen och färdigheterna som
behövs för att du ska kunna uttrycka din
kunskap i skrift. Boken behandlar hur en
uppsats bör se ut och vad den bör innehålla, illustrerat med exempel. Författarna
tar även upp hur skrivandet kan vara ett stöd när materialet samlas in,
ett redskap i forskningsarbetet. Och inte minst tar den upp hur man
kommer igång!
Nyhet
Academic Writing in English
A practical handbook
Per Lysvåg och Gjertrud Flermoen
200 s, 2015
Academic Writing in English är en bok för
studerande på universitet och högskolor
som har svenska som modersmål, men som
måste kunna formulera sig korrekt på engelska. Därför lyfter författarna i ett avsnitt
fram grammatiska områden där missförstånd är särskilt vanliga. Målgruppen är alla
studerande som inom ramen för sitt utbildningsprogram förväntas lämna in egenhändigt producerade texter på
korrekt akademisk engelska.
Kommentarer till bokens övningar med förslag på lösningar hittar man i
e-boken: Academic Writing in English – Suggested answers.
Akademiskt skrivande 40687999 139:-
Den interagerande människan
Carl-Göran Heidegren, David Wästerfors
236 s, 2008
Människor är ständigt involverade i andra
människors handlande – med eller mot sin
vilja, medvetet eller omedvetet. Detta är en
av utgångspunkterna inom interaktionismen.
Vad är då interaktionism? Ett svar är mikro­
sociologi och socialpsykologi, där man
stu­derar hur människor beter sig mot var­
andra ansikte mot ansikte.
Bokens författare vill emellertid hävda att interaktionism är ett nödvändigt
synsätt inom all sociologi. Struktur, kultur, klass, kön och ålder är abstrakta
kategorier som behöver människor för att fyllas med blod och liv.
Den interagerande människan 40651044
2
59:-
Academic Writing in English Nyhet
Introduktion till samhällsvetenskaplig analys 40686121 234:-
Sociologiska perspektiv
på religion i Sverige
Magdalena Nordin, Mia Lövheim (red)
176 s, 2015
Den här boken vill ge en introduktion i hur
sociologiska perspektiv bättre kan hjälpa
oss förstå och förklara religion i dagens
Sverige. Fokus i boken ligger framförallt
på de uttryck för religion som är vanligast
förkommande i det svenska samhället. Det
innebär framförallt Svenska kyrkan och
kristna frikyrkor, men också mer nyligen
anlända religiösa traditioner som islam. Syftet med boken är framför­
allt hur vi kan få kunskap om, förstå och tolka religion som en del av
samhället.
Sociologiska perspektiv på religion i Sverige
Introduktion till
samhällsvetenskaplig analys
Mikael Hjerm, Simon Lindgren,
Marco Nilsson
208 s, 2:a uppl, 2014
I boken beskrivs och förklaras det
veten­skapliga hantverk som krävs för att
man ska nå underbyggd kunskap om vårt
samhälle. Boken utmärker sig dels genom
att betona tolkningsarbetet som tar vid
efter insamling av data, dels genom att
avdramatisera skillnaderna mellan
kvantitativ och kvalitativ analys. I denna
andra upplaga har två kapitel om datainsamlingsmetoder tillkommit och
texten har uppdaterats och delvis strukturerats om.
40691132 195:-
40690432 204:-
Ledarskapets psykologi
Att leda medarbetare i
en föränderlig värld
Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller
Lene Tanggaard
200 s, 2015
I en alltmer komplex och globaliserad värld
ställs nya krav på organisationer och ledarskapet i dem. Ambitionen med den här
boken är att visa hur ledarskap kan ses som
ett socialt fenomen. Författarna ser ledar­
skap som uppgifter och processer, som
rör en rad olika personer i organisationen – med eller utan ett formellt
ansvar som ledare. I boken berörs centrala teman som ledarskap och
kreativitet, att leda förändring, att motivera medarbetare, att skapa trivsel och hantera konflikter samt ledarskapsutveckling.
Ledarskapets psykologi 40688132 226:-
Nyhet
Inga prestationer utan relationer
Studier för pedagogisk socialpsykologi
Jonas Aspelin
136 s, 2015
Klassiker
I den samtida skoldebatten framgår det
tydligt att vi lever i ett prestationssamhälle.
Med prestation avses då enskilda individers
resultat på standardiserade kunskapstest.
Här presenteras ett alternativt synsätt, där
prestationer blir inslag i relationsprocesser.
Bokens kapitel behandlar diverse aktuella
utbildningsfrågor, t ex vad meningen med utbildning är, vad som karakteriserar ordning i undervisningen, hur lärare kan kommunicera med sina
elever så att fruktbar åtskillnad uppstår dem emellan samt vad konceptet ”kreativa relationer” kan betyda inom entreprenörskapspedagogik.
Inga prestationer utan relationer
40688453164:-
Behovet av arbete har tack vare den teknologiska utvecklingen aldrig varit mindre än
idag. Ändå arbetar vi mer än vad man gjort
under större delen av den mänskliga historien. I arbetssamhället arbetar man inte
för att producera något i förstahand, utan
arbetet är ett självändamål. Som en följd av
denna arbetsideologi töms arbetet på innehåll och mening.
Arbetssamhället är en bok ämnad att uppmuntra till kritisk reflektion
kring arbetets historiska betydelse för samhälle och ekonomi och ger en
utmärkt introduktion till arbetskritisk litteratur.
Arbetssamhället Sociala relationer i arbetslivet
Eva Bejerot (red), Annika Härenstam (red)
208 s, 2011
Nyhet
40668233
237:-
Jämlikhetens pedagogik
Carl Anders Säfström
140 s, 2015
Jämlikhetens pedagogik 40682703
165:-
174:-
I andra upplagan av Skola i normer granskas
hur normer om sexualitet, ålder, klass och
etnicitet upprepas och utmanas av elever
och lärare i skolan, på lärarutbildningen
och i skolans värdegrundsarbete. I boken
relateras detta till hur utbildning också formas genom normer om nyliberalism och
välfärdssamhälle.
Skola i normer
Klassiker
I den här boken identifieras det största hindret för att utbildning och undervisning ska
utgå från jämlikhet, nämligen att vi tenderar
att acceptera ojämlikhet som ett uttryck för
ordning som är naturgiven. Samtidigt visar
boken att det i skolans praktik alltid finns
möjlighet till andra förhållningssätt, där man
bekräftar den andres jämlikhet och intelligens som ett talande subjekt med en egen
röst. Först då kan undervisning och utbildning verka frigörande och leda
till verklig förändring.
40671370
Skola i normer
Lena Martinsson (red), Eva Reimers (red)
224 s, 2:a uppl, 2014
Sociala relationer är nödvändiga för att vi
människor ska förstå och hantera vår omvärld
och för att vi ska kunna utföra ett arbete. Att
ingå i en social gemenskap är för många en
av de viktigaste drivkrafterna för att arbeta.
I den här boken belyser flera studier från
olika forskningsdiscipliner hur ett föränderligt
arbetsliv påverkar oss. Sammantaget visar de
att en tydlig struktur och kollektiv gemenskap blir än viktigare under sådana omständigheter. Individer som ingår i
en sådan gemenskap har större möjligheter att möta utmaningar i arbetslivet på ett konstruktivt sätt. Boken visar också hur organisationer och
företag kan skapa förutsättningar för goda sociala relationer. Boken kan
även användas som fördjupning inom samhällsvetenskaplig metod.
Sociala relationer i arbetslivet Arbetssamhället
Hur arbetet överlevde teknologin
Roland Paulsen
240 s, 2010
40685995254:Kulturnavigering i skolan
Gösta Arvastson (red), Billy Ehn (red)
176 s, 2007
Den svenska skolan är en sammansatt
arbets­plats med elever, lärare och skol­
personal från olika sociala och kulturella
miljöer. För att man som lärare eller lärar­
studerande ska ha större möjlighet att förstå
och handskas med skolans på samma gång
välbekanta och gåtfulla värld, är ett kultur­
analytiskt perspektiv till hjälp.
Kulturnavigering i skolan 40661081
229:-
400995
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på gleerups.se så
skänker vi 30 kr till Rädda barnen. Du kan även titta
på smakprov och beställa utvärderingsexemplar.
Kontakta oss gärna!
Vill du veta mer om någon bok eller beställa utvärderingsexemplar?
Vill du diskutera någonting inom området, eller har du själv en bokidé?
Gleerups Kundservice
Telefon: 040-20 98 10
E-post: [email protected]
Ulf Wagner
Förläggare samhällsvetenskap
Telefon: 040-20 98 43
E-post: [email protected]
Postadress: Gleerups, Box 367, 201 23 Malmö
Besöksadress: Hans Michelsensgatan 9
Telefon: Växel 040-20 98 00, Kundservice 040-20 98 10.
Fax: 040-12 71 05. E-post: [email protected]
www.gleerups.se