Föreläsning 2/9

advertisement
Socialt arbete som ämne
• Avgränsat kunskapsområde med egen
benämning
• Mångvetenskapligt
• Avgränsningsdilemman
• Swedner - tillämpning och handling
• Praktiken, forskningen och utbildningen
Tre typer av teorier
• Vad socialt arbete är
• Teorier om klienternas värld
• Hur arbetet ska utföras
(Payne)
Socialvetenskapliga
utgångspunkter
•
•
•
•
Psykologi
Sociologi
Rättsvetenskap
Socialpolitik
1
Psykologi
Vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt
beskriva och förklara hur och varför människor känner,
tänker och handlar. En central frågeställning är hur
individer utvecklas i dessa avseenden, i ett livslångt
perspektiv, och vilken roll arv resp. miljö spelar i
utvecklingsprocessen. Frågorna om människors sätt att
tänka, känna och handla studeras i den moderna
psykologin mot bakgrunden av att en individ är både en
biologisk och en social varelse.
(Nationalencyklopedin)
Några teoretiska riktningar
•
•
•
•
Behaviorism (Watson, Skinner)
Gestaltpsykologi =>Socialpsykologi
Psykodynamisk teori (Freud)
Anknytningsteori (Bowlby)
• Barnabyn Skå – betydelse för
forskningsämnet ”Socialt arbete”
2
Socialarbetaren och barnet
• BBIC – Barnets Behov i Centrum
• Anknytningsteori (ex Bowlby)
• Utvecklingsekologisk teori (Brofenbrenner)
• Risk och skyddsfaktorer
Resilience (motståndskraft, återhämtning)
KBT – grund för flera metoder inom socialt arbete,
ex. ART Agression Replacement Training
Sociologi
läran om samhället och har ”det sociala”
som särskilt studieobjekt.
Individ, samhälle och relationen mellan
dessa.
Olika nivåer i samhällsliv
• Makronivå – samhällen och relationer
mellan samhällen
• Mesonivå – institutioner och
organisationer och relationer mellan dessa
• Micronivå – individer och relationer mellan
individer
Nivåer studeras med hjälp av teorier och
begrepp och olika metoder.
3
Socialpsykologi
Ofta betonat som mest centrala i socialt
arbete = Mötet socialarbetare/klient
• Samspel mellan individer
• Interaktionism – förstå stämplingsprocess,
eller mobbing.
• Förhållningssätt
Individ och social teori
• Handlingsteori (Berglind)
• KASAM (Antonovsky)
Känsla av sammanhang. Förmåga att finna
tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull
Juridik och socialt arbete
•
•
•
•
•
•
•
Socialtjänstlagen en ramlag
LSS
Politisk styrning
Professionellt handlingsutrymme
Informera och vägleda
Offentliga och privata
Frivillighet och tvång, LVU och LVM
4
Sveriges domstolar
• Förvaltningsrätt – kammarrätt –
regeringsrätten
Tvister enskild/myndighet
• Tingsrätt – hovrätt – högsta domstolen
tvistemål mellan enskilda individer
ex. familjerätt
Socialpolitik
Det staten gör – direkt eller genom
kommunala eller andra organ – för att
tillförsäkra de enskilda människorna
drägliga levnadsförhållanden eller med
andra ord för att lösa eller förebygga
sociala problem.
(Elmèr 1998)
Socialpolitik/socialt arbete
• Det sociala arbetets villkor beror i hög
grad på de generella välfärdssystemens
karaktär.
• Socialt arbete som socialpolitikens ”sista
skyddsnät”, ”yttersta ansvaret” är ålagt
kommunen.
5
Socialpolitik/socialt arbete
• Generellt välfärdssystem/begränsat
behovsprövat bistånd
• Socialt arbete som instrument för att
hävda sociala rättigheter för alla
medborgare
• En förlängning av politikernas verksamhet
Social politik/socialt arbete
•
•
•
•
Inriktning, omfattning och utförande
Organisatoriska ramar
Generellt eller restriktivt
Resurser
6
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards