Desinfektion

advertisement
Desinfektion
Ingrid Ekfeldt
November 2016
Desinfektion
• är en behandling av lokaler, materiel eller personer med fysikaliska
eller kemiska medel så att risken för överföring av smitta elimineras.
• det innebär inte att alla mikroorganismer avlägsnas eller avdödas utan
att mängden av patogena mikroorganismer reducerats så långt att
smittrisken elimineras.
Wikipedia
• Huddesinfektion – vid penetration av hud
• Desinfektion medicintektiska produkter
Huddesinfektion - varför?
Reducera antalet bakterier på huden för att förebygga
infektioner i samband med:
-punktioner
-inläggning av kvarvarande infarter/drän
-operation.
Normalflora
Kind
Ljumske
bakteriologisk skyddsoverall

Nyttiga och nödvändiga på rätt ställe

Skydd mot ”ockupanter”

Olika lokaler – egen flora
Endogen smitta
CVK
Tracheostoma
Opsår
Artärnål
Drän
KAD
Sår
Huddesinfektion - preparat
 Transient (tillfällig) flora
Desinfektion med minst 70% etanol
Omedelbar effekt
 Resident hudflora (normalflora)
Desinfektion med klorhexidin
Kvardröjande effekt
Klorhexidin (Hibiscrub - Descutan)

Brett antibakteriellt spektrum

Snabb effekt

Kvardröjande effekt

Kumulativ effekt

Låg toxicitet
Verkningsmekanism:
Adsorberas till bakteriens cellmembran
Permeabilitetsförändring i cellväggen
Osmotisk barriär
Cytoplasmainnehållet läcker ut
Bakteriedöd
Huddesinfektion
 I.m och s.c injektion samt venpunktion sluts instickstället
snabbt – saknas evidens – för huddesinfektion
Erfarenhetsmässigt inte påverkat infektionsfrekvensen
 Klorhexidinsprit 5 mg/ml 30 sekunder - lufttorka
Huddesinfektion
 Blododling - för att förhindra förorening av provet!
 Punktion/injektion i ex.vis epidural/spinalrum, benvävnad,
leder, pleura - desinfektion med klorhexidinsprit 5 mg/ml
under minst 30 sek. Låt lufttorka.
Huddesinfektion
 Inläggning av kvarvarande material som penetrerar
hud, ex.vis CVK, dränage, ortopediska stag
desinfektion med Hibiscrub/DesCutan x 2
samt klorhexidinsprit 5 mg/ml
Påbyggnad av långtidseffekt - Hibiscrub/DesCutan 1g/v
Huddesinfektion
 Inläggning PVK
- Applicera flödigt med Klorhexidinsprit 5mg/ml
- Gnid in under minst 30 sek
- Lufttorka
 PVK så kort tid som möjligt
 Akut inläggning – byt PVK så snart som möjligt
Preoperativ helkroppsdesinfektion
Preoperativ helkroppsdesinfektion
Syfte:
• Att reducera bakterietalet på hela kroppen till en så låg
nivå som möjligt
• Att hålla bakterieantalet på en låg nivå under 6-7 dagar
d.v.s. så lång tid det tar för ett normalt sår att läka
Hur gör man?
• Varje dusch är en ”dubbeldusch”!
Första intvålningen – Mekaninsk rengöring och tar bort äldre
epitelceller
Andra intvålningen – Klorhexidin binds till yngre , längre kvarsittande
hudepitel
• Upprepa 3 gånger för optimal bakteriereduktion
Tillvägagångssätt
•
Blöt ner kropp & hår. Stäng duschen.
•
Fukta svampen
•
Tvätta håret med lösningen i påsen el. tvål från svampen
•
Tvåla in hela kroppen med svampen så lödder uppstår.
•
Skölj av hår och kropp. Stäng av duschen
•
Upprepa från punkt 3-5 med ny svamp till kroppen.
•
Torka med ren handduk. En dubbeldusch är gjord!
•
Ta på rena kläder. Renbädda sängen
Hur många gånger?
 Planerad kirurgi
Inför infektionskänslig kirurgi t ex ortopediska ingrepp,
kärl- och implantatkirurgi - 3 dubbelduschar
Övrig kirurgi - minst 2 dubbelduschar
 Akut kirurgi
Varje dubbeldusch förbättrar situation! = Gör så mycket
som hinns med och som patientens tillstånd medger!
Behövs alltid en preoperativ dusch?
• När man gör ett hudsnitt
• Ej vid toncillektomi, olika skopier etc
Uppskjuten operation
Ny tid inom 7 dagar  en ny ”dubbeldusch”
Ny tid efter 7 dagar  hel preoperativ
helkroppsdesinfektion enligt rutin
Preoperativ helkroppsdesinfektion
•
•
•
•
•
Informera patienten – syftet
Informera hur den genomförs och ge skriftlig anvisning
Vad innebär en dubbeldusch ?
Konfirmera att de gjort rätt
Ev. erbjud hjälp med duschning
Preoperativ helkroppsdesinfektion
S.Aureus
CFU/cm2
150
Läpp
Armhåla
Ljumske
100
50
0
Före
Tvätt 1
Tvätt 3
Preoperativ helkroppsdesinfektion
S.aureus
CFU/cm2
> 150
Ljumskar
Person 1
Person 2
100
50
0
Före
Efter
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag 7
Dag 10
Ljumske
Å. Brandberg, J Holm 1971-74
Kärlkirurgi (före preoperativ antib.)
Antal patienter
Män
Kvinnor
341
254
87
Postoperativ infektion
Kontroll
WBD
Män
Kvinnor
19,5%
12%
8,7%
4,5%
Totalt
17,5%
8%
Postoperativa förbandsrutiner

Byt förband när det är mättat (t.ex Aquacel)

Tvätta bort blod och vävnadsvätska med
Hibiscrub/Descutan = Långtidseffekten byggs på

Tvätta under ½ minut och torka torrt

Kvarvarande drän – Descutan/Hibiscrubtvätt runt och
utefter dränet var 6:e dygn + vb.
Njurtransplanterade (ej pancreas)
Postop sårinfektion 1-4 veckan
Infektion
utan sårtvätt (1987-1988)
(181 pat)
19
(11%)
med sårtvätt (1988-1989)
(212 pat)
8
(3.7%)
(p <0.01)
1990 (109 pat)
1991 (137 pat)
2
3
(1.8%)
(2.2%)
Ytterligare användning av Klorhexidin
•
•
•
•
•
Skötsel av trackeostoma – lösning, tvål
Munvård – förebygga VAP - lösning
Tandvård - lösning
Gel vid insättning av KAD – Instillagel
Dekolonisation beh MRSA
Helkroppsdesinfektion

Klorhexidin ger signifikant sänkning av hudbakterier
efter helkroppsdesinfektion

Maximal reduktion efter tre dubbelduschar, därefter
ingen ytterligare reduktion

Minskad risk för postoperativa infektioner kan
förmodas
Annals of Thoracic Surgery 45(1);35-8, 1988
J Infect Control and Hosp Epid 9(3);109-13, 1988
J Hosp Infect February 15(2);183-7, 1990
J Hosp Infect March 17(3);217-22, 1991
J Hosp Infect June 18(2);145-8, 1991
Am J Infect Control Aug 21(4);205-9, 1993
Medicintekniska produkter
• Produkt som påvisar, förebygger, övervakar, behandlar, lindrar:
sjukdom, skada eller funktionshinder
• Undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller fysiologisk process
• Kontrollerad befruktning
Grafisk symbol SS-EN 980
engångsprodukter
2

• Do not re-use
• Single use
• Engångsanvändning.
Produkten får ej
återanvändas.
SOSFS 2001:12
Om en engångsprodukt används på ett sätt som
tillverkaren inte avsett eller återanvänds övertar
vårdgivaren hela ansvaret för produkten som en
egentillverkad medicinteknisk produkt
Mikrobiologisk renhet av medicintekniska
flergångsprodukter inom sjukvården
utifrån risken att en infektion kan uppstå vid användning av produkten:
Fåtal
mikroorganismer
• Rena produkter ”för ögat rena”
• Höggradigt rena produkter, desinfekterade,
• Sterila produkter
I princip inga
mikroorganismer
Rena produkter
Rena för ögat
• Produkter som berör intakt hud –
dvs. ej slemhinna eller
skadad hud
Höggradigt rena produkter
Produkter som
• berör slemhinna
• skadad hud
• till ren rutin
insättning
Gastroskop, kompresser, instrument vid ren metod
Sterila produkter
Alla mikroorganismer inkl. sporer avdödas
1: 1000000
Produkter som
• penetrerar hud eller slemhinna
• till omläggning sår- öppenförbindelse till steril kroppshåla/led
• till kateterisering/blåssköljning vid kirurgiska ingrepp
• till områden med sterila kroppsvätskor
• implantat
CVK, injektionssprutor,
kirurgiska instrument
Vad innebär:
• Rengöring
• Desinfektion
• Sterilisering
Rengöring är det viktigaste steget!!
Rengöring – Desinfektion – Höggradigt rent gods
Rengöring - avlägsna synligt smuts
och eventuellt organiskt material så det
blir rent för ögat = ”Rena produkter”
Desinfektion – en process, vilken minskar
mängden mikroorganismer till ett så lågt
antal att smittspridning inte kan ske.
Höggradigt rena produkter
Organiskt material (blod, urin,sårsekret,
etc) komplettera med desinfektion
Det kan variera från att det kan finnas
enstaka (kompress) mikroorganismer per
produkt och upp till en mikroorganism per
1000:e produkt (ex.gastroskop). Beroende
av användningsområde.
Fria från sjukdomsalstrande
mikroorganismer
Desinfektion av föremål
Värmedesinfektion:
Diskdesinfektor
Spoldesinfektor
•
Kemisk desinfektion:
Till föremål som ej tål
värme
Värmedesinfektion med fuktig värme
Spoldesinfektor - temp 80°- 60 sekunder processtid
temp 90°- 6 sekunder processtids
Diskdesinfektor - temp 80°C - 10 minuter processtid
temp 90 °C – 60 sekunder processtid
Kokning i hemmiljö
Spoldesinfektor
Utslagsfunktion (toalett)
Renspolar - ej diskprogram
Desinfektion het vattenånga
Diskdesinfektor
Saknar utslagsfunktion
Sköljning
Rengöring - diskprogram
Desinfektion – hett vatten
Ibland tork
Ca 50 min
Avsedd för rengöring och
desinfektion av bl a instrument
och “slangar
Kvalitetssäkring av spol och diskdesinfektorer
Loggbok från Västfastigheter
Förebyggande underhåll
minst 1 ggr/år
Dagliga kontroller
Diskarmar kan rotera
Diskmedel/sköljmedel
har gått åt
Rena dysor och spjut
till spoldesinfektor
Rena spolhål
Rengöring av sil
Kan allt köras i en desinfektor?
•
Bara rostfri metall el. aluminium
•
Tål hög värme
•
Inte poröst material
Vad kan hända?
•
Risk att rost ”smittar” maskinen
•
Risk att instrumenten rostar
•
Poröst material – fel värmefördelnig

Risk att instrument ej uppnår
avsedd
renhetsgrad
Placering av gods i diskdesinfektor
• Vattenstrålar skall nå godsets
in och utsida
• Instrument i en korg
• Öppna saxar och peanger
• Fästanordningar till rörformigt
gods och slangar
• Överlasta inte diskdesinfektorn
Aseptiskt handhavande av höggradigt
rent gods
• Öppna locket till diskdesinfektorn
• Desinfektera händerna
• Desinfektera avställningsytan med
70% sprit
• Kontrollera diskresultatet
• Torka vått gods med M-tork - godset
kan snabbt tas ut från sköljen –
förebygger bildning av rost
Förvaring av höggradigt rent gods
• Förvara godset torrt och
dammfritt, gärna i ett skåp
• Pincetter, saxar förvaras stående
• Töm skåpet en gång per vecka,
torka med 70% sprit,
desinfektera godset
Bevara renhetsgraden –
desinfektera händerna innan du
plockar ut materialet
Hantering höggradigt rent gods
Aseptik - bevarar produktens ursprungliga renhetsgrad
Ren rutin (verksamheten bestämmer)
Användning av höggradigt rena:
• Instrument
• Skålar
• Kompresser
Samt:
• Nytappat kroppsvarmt kontrollerat kranvatten
“Duka en bricka/vagn”
Blåssköljning
Katetrisering
Flesta såromläggningar
Rengöring – Desinfektion - Sterilisering
Höggradigt rena
Rena produkter:
produkter:
Sterila
produkter:
• rengöring
• rengöring
• rengöring
• desinfektion
• desinfektion
• sterilisering
Hel hud
Slemhinna
Skadad hud
Penetrerar hud/slemhinna
Områden med sterila
kroppsvätskor
Implantat
Sköljrum
• Kontrollerade och kvalitetssäkrade desinfektorer
• Smutsig – ren sida
• Handsprit, förkläde, handskar
• Ej fungera som förråd (undantag bäcken, urinflaskor, handfat
etc, regöringsmedel)
Genomräcknings-diskdesinfektor
Desinfektionsrum operation
Rum för orent gods med genomräcknings-diskdesinfektor och genomräckningsdesinfektor för
endoskop
Rum för rent gods
Skåp för höggradigt
rena endoskop med
hepafiltrerad luft
• Hur lång är hållbarhetstid har en spruta i sin produktförpackning om
sprutan förvaras i en plastlåda
• 5 år
• 1 år
• ½ år
- Produkt
- Produktförpackning
- Avdelningsförpackning
- Transportförpackning
Sammanfattning
2
Daglig kontroll av spol och
diskdesinfektorer
Sköljrum: Ren och en smutsig sida
Behåll det höggradigt rena godset
höggradigt rent från diskdesinfektorn fram
till patienten
Referenser:
• Rutin Vårdhygien
Anvisningar för
kvalitetssäkring av spol- och
diskdesinfektorer
• Rutin Vårdhygien Ren rutin
• Vårdhandboken
Download