Välkommen till profilinformation inför åk 4

advertisement
Välkommen till profilinformation
inför åk 4
Innehåll
23 MARCH 2017
Information från studievägledningen bl.a. om
kursanmälan och tröskelkrav inför termin 7
Övergripande information från Mathias Henningsson om
profilerna
Profilansvariga presenterar profilerna och svarar på frågor i
olika lokaler enligt schema i slutet på
presentationen
2
23 MARCH 2017
Anmälan till kurser
Kursanmälan
Registrering
Anmäler intresse
Bekräftar platsen
1-10 april
från 28 augusti
Anmäl dig via Studentportalen. Extra viktigt nu när det är valbara
kurser! För få anmälda – kursen riskeras att ställas in.
Kan du inte göra något val skicka mail till [email protected]
Kontrollera att du har valt rätt kurser i rätt Studiehandbok dvs 2017
3
Tröskelkrav på programmet
Tröskelkrav inför påbörjande av examensarbete
240hp inom programmet
Samtliga kurser godkända från termin 1-6
30hp avancerade kurser inom huvudområdet
Tröskelkrav inför termin7
150hp från programtermin 1-6
Tröskelkrav inför kandidatprojektet
90 hp från termin 1-4
+ spärrkurser
10
9
8
7
6
4
5
3
2
1
Åk 1-3
Åk 4-5 Masterprofil
23 MARCH 2017
Uppflyttning till termin 7
• För uppflyttning till termin 7 krävs 150hp från kurser inom
programmets termin 1-6 när terminen startar.
• Finns en risk att du inte kommer att uppfylla kravet?
 Gör en individuell studieplan tillsammans med din
studievägledare i slutet av vårterminen.
• Uppnått kravet men kurser kvar från åk 1-3?
 Gör en egen plan där tid finns att läsa till de gamla kurserna
också.
5
23 MARCH 2017
Individuell studieplan
• I första hand ska de icke avklarade kurserna från termin 1-6 planeras
in
• Hur fungerar studieplanen?
• Du gör en omregistrering på termin 6 samt
registrerar/omregistrerar dig på kurserna från studieplanen.
• Sista datum för studieplan till hösten: 9 juni
• Om en studieplan inte görs?
• Omregistrering på gamla kurser, dvs du kan inte registrera dig på
de kurser du har anmält dig till under kursanmälan.
6
Omregistrering på kurser
NÄR?
När du ska ta igen gamla kurser som du inte slutfört ännu. Du vill
antingen följa kursen igen och gå på föreläsningarna eller studera på
egen hand och sedan tentera av kursen.
HUR?
Du gör omregistrering i
Studentportalen
VARFÖR?
Om du inte är omregistrerad
kan inte dina resultat
rapporteras in
VAD GÖR JAG OM DET INTE FUNKAR?
Kontakta Centrala
studerandeexpeditionen
Masterprofil
• Obligatorisk masterprofil från åk 4
• Du väljer formellt inte en profil, utan endast
kurserna som ingår i profilen
• Mer information om profilerna hittar du här:
Åk 1-3 kandidatnivå
Åk 4-5 masternivå
23 MARCH 2017
Titel/föreläsare
Examensarbete termin 10
Behörighetskrav för påbörjande:
• 240hp på programmet
• Alla obligatoriska kurser åk 1-3
• 30hp avancerade kurser inom huvudområdet
Exjobbsinformation kommer längre fram
9
Titel/föreläsare
23 MARCH 2017
Ta chansen – bli klassföreståndare 2017
Studievägledningen söker klassföreståndare inför mottagningen 2017!
• Länk till tjänsten skickas ut via mail
• Sista ansökningsdag är den 11 april
10
23 MARCH 2017
11
Öppet Forum
Öppet Forum är en serielunchföreläsningar för LiTH studenter där inbjudna gäster föreläser
om aktuella teman.
Tiden är alltid lunchtid, 12.15-13.00 och platsen är C-huset, sal T1.
23 mars: Om uppskjutande – prokrastinering, Studenthälsan, Campus Valla
4 maj: Muntliga presentationer. Ulrika Axelsson på Språkverkstaden ger värdefulla råd, Campus
Valla.
Om dudu
har har
frågorfrågor
Om
Lena-Lotta Kjellberg
Susann Årnfelt
013-28 23 41
013-28 22 90
[email protected]
Drop-in mottagning i Origo måndagar och onsdagar 12.15 – 13 under
läsperioderna (kortare frågor)
Tidsbokning www.timecenter.com/liu (längre samtal)
OBS vid mailkontakt ange program,
personnummer, teknisk inriktning och profil
Utökad lunchmottagning
• Datum: 6 och 10 april
• Plats: PG1, C-huset
• Tid: Kl. 12:15 – 13:00
Masterprofiler
Industriell ekonomi och Industriell ekonomi - internationell
Mathias Henningsson
Ordförande programnämnden Industriell ekonomi och logistik
Examenskrav
• Samtliga obligatoriska kurser inom programmet.
• Minst 45 hp i matematik/tillämpning inom matematik.
– uppfylls med obligatoriska kurser på programmet.
• Teknisk inriktning om minst 70 hp
• Kandidatprojekt omfattande minst 15 hp
• Minst 90 hp på avancerad nivå (A). Däri ska ingå:
– kurser om minst 30 hp på avancerad nivå inom
vald masterprofil
– examensarbete på 30 hp på avancerad nivå inom
vald masterprofil
• Valfria kurser från programplanen så att kravet på minst
300 hp uppnås varav högst 12 hp språk/kultur.
Masterprofiler
• Syftet är att erhålla ett djup inom ett
huvudområde
– Oftast Industriell ekonomi men andra
huvudområden möjliga
• 30 hp avancerade kurser ska läsas inom en
masterprofil
– 8 masterprofiler inom Industriell ekonomi
– Ytterligare masterprofiler i 4 tekniska
inriktningar
Masterprofiler
• Vissa profiler har inledande G2-klassade kurser som
EJ räknas med i 30hp kravet
– Grundläggande logistik, Offensiv kvalitetsutveckling,
Corporate finance
• Profilerna har ett antal obligatoriska kurser
• Vissa profiler har o/v krav, tex krav på 2 av 3 kurser
• De flesta profiler innehåller projektkurs på 12hp
• Utlandsstudier kan räknas in i respektive profil på
ungefär samma sätt som tekniska poäng i de
tekniska inriktningen
Masterprofiler inom Industriell ekonomi
• Ekonomiska informationssystem
– Handlar om de nya, snabbväxande, IT-intensiva företagen,
organiserings- och styrningsformerna. Utvecklingen av
sociala media gör att den privata sfären blir viktig att förstå
och ta hänsyn till. Både att förstå sociala nätverk och hur
organisationer påverkas.
• Kontaktperson, Alf Westelius
• Finans
– Handlar om metoder för att hantera osäkerhet och erhålla
en helhetsförståelse för finansiella marknader genom
fackkunskap, teorier och modeller samt verktyg (Excel/VBA
och Thomson/Reuters).
• Kontaktperson, Jörgen Blomvall
Masterprofiler inom Industriell ekonomi
• Industriell marknadsföring
– Handlar om hur företag eller organisationer gör affärer med
varandra - ”business-to-business”. Profilen är en process
från marknadsanalys och produktutveckling, via marknadskommunikation och försäljning till leverans och tjänster.
• Kontaktperson, Daniel Kindström
• Kvalitet- och verksamhetsutveckling
– Handlar om att erhålla rätt förutsättningar för att aktivt
kunna medverka i lednings- och förbättrings-processer med
ett helhetsperspektiv på företagande. Profilen behandlar
förbättringsarbete på strategisk och operativ nivå och
kundtillfredsställelse som drivkraft för lönsamhet.
• Kontaktperson, Bonnie Podsinska
Masterprofiler inom Industriell ekonomi
• Logistik
– Handlar om att designa, utveckla och styra flöden och
processer så att de blir så effektiva som möjligt och
därmed bidra till långsiktig lönsamhet.
• Kontaktperson, Björn Oskarsson
• Produktionsledning
– Handlar om att utifrån kunskap om marknadens
konkurrenssituation (ordervinnare/orderkvalificerare)
kunna överföra detta till hur företaget ska planera och
styra sitt produktionssystem. Hjälpmedel och
analysmetoder är tex optimering, simulering och
matematisk statistik.
• Kontaktperson, Fredrik Persson
Masterprofiler inom Industriell ekonomi
• Projekt, Innovationer och Entreprenörskap
– Förenar moment kring personlig utveckling,
entreprenörskap och tidiga utvecklingsprocesser samt
ledarskap och projektstyrning och baseras på studier på
företag och forskningsbaserade analyser av organisationsformer och styrmetoder.
• Kontaktperson, Dag Swartling
• Strategi och styrning
– Handlar om utveckling och implementering av strategi –
både funktion och på ledningsnivå. Den behandlar även
samspelet mellan strategi och operativ verklighet.
• Kontaktperson, Daniel Kindström
Masterprofiler inom teknisk inriktning
• Datateknik
– Kontaktperson, Kristian Sandahl
• Energi- och miljöteknik
– Kontaktperson, Joakim Wren
•
Maskinteknik
– Kontaktperson, Erik Sundin
– Produktion, Produktutveckling, Träteknik
• Elektroteknik
– Kontaktperson, Jan Åslund
– Telekommunikation, Reglerteknik, Signal- och bildbehandling
Avslutningsvis
• Välj först och främst efter intresse
• Alla masterprofiler ger bra examensarbeten och
bra arbete efter examen
• Mer information efter idag
– Öppen institution torsdag 23 mars 15-18
A2
A34
A37
10.40 – 11.00
Strategi
och
styrning
Kvalitets- och
verksamhets
utveckling
Produktions Projekt,
Elektroteknik
ledning
innovation och
entreprenörskap
11.00 – 11.20
Industriell
marknadsföring
Logistik
Finans
Ekonomiska
informations
system
11.20 – 11.40
Strategi
och
styrning
Kvalitets- och
verksamhets
utveckling
Finans
Projekt,
Maskinteknik
innovation och (info 24/3
entreprenörskap kl.12:30-13:30,
Industriell
marknadsföring
Logistik
Produktions Ekonomiska
ledning
informations
system
11.40 – 12.00
A38
A311
Datateknik
A-huset,
[email protected]
3D:896)
Energi- och
miljöteknik
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards