Blankett för utlåning av utrustning

Styrelsen
Avtal
Utlåning av utrustning till funktionär.
Efter beslut av Styrelsen kan funktionär få låna utrustning som behövs för att
utföra arbete för föreningen.
Utlånad dator övergår i funktionärens ägo om denne fortsätter i samma roll som
föranledde utlåning av datorn i minst 5 år. Slutar funktionären dessförinnan skall
datorn återlämnas.
Annan utrustning som lånas ut skall lämnas tillbaka när funktionären ej behöver
den eller avgår som funktionär.
Användningsområde.
<beskriv vad utrustningen skall användas till>
Beskrivning av utlånad utrustning.
Typ/modell: <beteckning>
Godkännes enligt beslut av styrelsen/AU den <ÅÅMDD>
_______________________Uppsala den ________________________
Vice Ordf. Webb-IT
Låntagare:
Efternamn
Förnamn
Personnummer
Utdelningsadress
Postnummer
Postadress
Telefon
E-postadress
Härmed bekräftas mottagandet av ovanstående utrustning.
Funktionär: ________________________
Uppsala den ______________Signatur___________________________
Sida 1(3)
Uppsala senioruniversitet
Styrelsen
Avtal
Utlåning av utrustning till funktionärer.
Villkoren för funktionärer inom Uppsala Senioruniversitet har fastställts av
Styrelsen och finns beskrivna i följande protokoll med bilagor.
Protokoll från 2009-11-03 bilaga 16 samt 2008-12-01 bilaga 1.
Från dessa beslutsdokument har följande utdrag skett.
Bilaga 16.
”Huvudprincip.
USU skall så långt möjligt ställa det material och de resebiljetter till sina frivilliga
funktionärers förfogande som behövs för att deras verksamhet skall kunna
bedrivas.
Vem är funktionär?
Inför varje nytt verksamhetsår tas dokumentet ”USU’s organisation och
funktionärer” fram.
Alla där uppräknade tillhör gruppen funktionärer.
Man får inte ersättning för allt.
Alla som accepterar att arbeta som funktionärer förutsätts ha egen PC, skrivare
och internetuppkoppling. Någon ersättning för slitage på denna typ av
utrustning utgår normalt inte.
Förbrukningsmaterial som ställs till förfogande.
USU skall i nödvändig omfattning ställa skrivarpapper till förfogande samt svart
toner eller bläckpatron. Kopiering sker på Sekretariatet. Om funktionär bedöms
ha stort behov av att använda telefon och inte kan nyttja Sekretariatets service i
detta avseende kan USU överväga att ställa ett mobilabonnemang till förfogande.
Därvid skall säkerställas att kostnader för privat användning inte belastar USU.
Speciell utrustning som behövs.
Behövs speciell utrustning eller materiel för att fullgöra uppdraget eller innebär
uppdraget mycket intensiv användning och slitage på den egna utrustningen kan
USU välja att köpa in aktuell utrustning och låna ut denna till funktionären.
Ex. på speciell utrustning:
 Specialprogram för exv. medlemsbladets redaktörer
 Program för underhåll/utveckling av USU’s webbplats
 Hjälpmedel för utveckling och underhåll av det administrativa datasystemet
 Backup-media då stora datamängder behöver säkerhetskopieras t.ex.
bildarkivet.”
Bilaga 1.
”Övriga specialfunktioner
Den som behöver speciell utrustning för att kunna utföra sitt arbete kan erhålla
sådan som lån från Senioruniversitetet. Efter 5 års användning kan
utrustningen tillfalla funktionären även om denne slutar som funktionär.
Sida 2(3)
Uppsala senioruniversitet
Styrelsen
Avtal
Tillämpning.









Beslut om utlåning fattas av Styrelsen alt. Styrelsens arbetsutskott.
Anskaffning och val av utrustning koordineras av WebbIT-gruppen som
verkställer utlåningen och ser till att utlåningen registreras och arkiveras.
Utrustningen förutsätts vara försäkrad genom låntagarens hemförsäkring.
Låntagaren ansvara för utrustningen underhåll och skötsel under lånetiden
uppkoppling mot internet bekostas av låntagaren
vid eventuella tekniska problem med datorn kontaktas WebbIT-gruppen för
beslut om åtgärd
specialprogram som kan behövas under utbildningen kan ev. betalas av
USU. Beslutas av WebbIT.
kostnaden för antivirus och brandvägg bekostas av USU.
låntagaren svarar för att det finns försäkring som täcker lånedatorn
Sida 3(3)