Vem ska jag kontakta?
Det kan vara svårt som medlem ibland att veta vilken i styrelsen eller vilken funktionär man ska kontakta i
olika frågor och ofta blir det då att man kontaktar vår ordförande. För att minska belastningen på
ordförandeposten så att den blir hanterbar kommer här en liten enkel beskrivning över vem man kontaktar i
olika frågor:
Övergipande frågor som du vill att styrelsen tar upp på ett möte
T.ex. ett konkret förslag/motion med en utförlig beskrivning och helst med en
kostnadsbeskrivning om det är förenat med kostnader.
Förslagen kan med fördel lämnas i brevlådan vid klubbstugan.
Ordförande/Förslagslåda
Ekonomiska frågor
Mindre kostnader upp till 500:- som berör respektive område (ej egna tomter)
– vänd er till er arbetsledare.
Kostnader som berör vatten – ansvarig i vattengruppen.
Mindre kostnader som berör bastun – bastugruppen.
Mindre kostnader som berör klubbstugan – stugfogden.
Vid mindre kostnader över 500:- vänder ni er till vår kassör som bedömer om
frågan först behöver behandlas i styrelsen. Större kostnader föregås alltid av ett
styrelsebeslut. Det sker då vid styrelsens nästa sammanträde.
I akuta frågor tas styrelsebeslut via mail/telefon.
Ekonomiska regler och skattefrågor kan kassör eller revisorer svara på.
Funktionär/Kassör/
Revisor
Medlemsfrågor i samband med köp/försäljning
Styrelsen/
Medlemsansvarig
Information
Är det någon information som man vill kommer ut till alla medlemmar så
ombesörjs det av vår sekreterare efter hantering i styrelsen.
Sekreterare
Hemsidan
Hemsidesansvariga
Förslag till nya styrelserepresentanter, revisorer och funktionärer
Valberedningen
Bastu
Bastukomittén
Trädgårdsmaskiner
Ofta samma person som er arbetsledare
Maskinansvarig
Frågor som berör era grannar
Så långt som möjligt löser man frågor gällande sina grannar bäst sinsemellan.
Om man misslyckats med det efter flera försök så kan det bli aktuellt med att
styrelsen som sista utväg får försöka medla för att uppnå ett respektfullt
samförstånd. Trivseln i vårt område har vi alla ett delat ansvar för.
Grannen
(brevlåda vid klubbstugan)
Styrelse och funktionärer är periodvis väldigt hårt belastade och vi ber er därför respektera de olika
ansvarsområdena så att arbetet fördelas på bästa sätt på flera. Då blir det också lättare för oss att rekrytera
nya till de olika posterna.
Tänk på att styrelsen har ett gemensamt ansvar och inte kan ta enskilda direkta beslut.
Att alla ledamöter kommer till tals och är delaktiga ökar chansen till bra beslut.
Kontaktuppgifter hittar ni på hemsidan och anslagstavlor.