Rapport från Geriatric Medicine Section & Board of U.E.M.S. (UEMS-GS), 4 maj, 2013
Bucharest
Vid mötet deltog 20 deltagare. Från Sverig deltog Anne Ekdahl, Vrinnevisjukhuset, Norrköping – tillika
kassör.
Med anledning av diskussion om stadgar diskuterades hur man kunde förstärka UEMS-GS och skapa
bättre kontinuitet i ledarskapet. Det har varit problem då nuvarande ordf. har haft mycket svårt att
prioritera exemepelvis mailväxling vilket bl a lett till att nuvarande kassör vald att avgå. Efter lång och
givande diskussione beslöts att större rotation är nödvändig med en « president elect » utöver en
« president ». En arbetsgrupo med deltagare från UK, Österrike, Danmark och Tyskland tillsattes för
att se över detaljerna – skall presenteras på nåsta möte i Venedig.
Då undertecknad vald att avgå valdes en ny representat som kassör = Margareta Lamberts från
Belgium. Detta också för att underlätta banktransaktioner genom UEMS banken BNP-fortis vilket har
varit mycket svårt från Sverige. Det är numera påkrävet att alla UEMS organisationer har sina bankkonti i Belgien.
En del av mötet rörde sig om ökat samverkan mellan EUGMS (den andra stora Europeiska geriatriska
organsationen) och UEMS-GS. Viktetn av ökat kommunikation betonades.
Genom ett fantastisk systematisk arbete ledd av Andreas Stuck från Österike har man fått in
synpunkter och förslag från samtliga länder kring pregraduat utbildning i geriatrik. Detta
presenterades och skal nu bli föremål för vetenskaplig publikation och förhoppningsvis massiv
spridning till alla Europiska länder.
Uäver pregraduat utbildning i geriatrik diskuterades specialistexamen i geriatrik samt utbildning i
geriatrik för andra specialiteter – inte minst primärvårdsläkare – arbetet fortsätter och ansvariga
utsågs.
Vid mötet presenterades slutligen en förnämlig översikt kring akut screening för geriatriska patienter
på akutmottagningar (Georg Pinter) – även detta arbete kommer at fortsätta och läget presenteras
vid kommande möten.
Linköping 2013-05-26
Anne Ekdahl
representant i UEMS - Geriatric Medicine Section
Vrinnevisjukhuset, Norrköping