1
Mölndals Hundsällskap
Protokoll 2 fört vid styrelsemöte
2016-03-30
Mölndals Hundsällskap
Närvarande:
Nicke Kaatman
Lars Otto Thorin
Lars-Göran Kvernby
Marie Palerius
Marie Hörlind
P-O Espenholt
Tina Nilsson
Dagordningen
1§
2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§
Mötets öppnande
Godkännande av dagordningen
Föregående minnesanteckningar
Rapporter
 Genomförda aktiviteter
 Kommande aktiviteter
Ekonomi
Beslut
Övrigt
Nästa möte
Mötets avslutande
Minnesanteckningar
 1§. Mötets öppnande
Mötet öppnades av ordförande Nicke Kaatman.
 2§. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes
 3§. Föregående Minnesanteckningar
Föregående minnesanteckningar godkändes och ska vara tillgängliga på klubben.
2
 4§. Rapporter
Genomförda aktiviteter
o
Årsmötet genomfört den 16/3.
o
Söndagspromenader pågår. Anmälningar till kurser har startat.
Kommande aktiviteter
o
Vårens kurser, onsdagsträningarna.
 5§. Ekonomi
Budget ska beslutas för 2016 vid nästa styrelsemöte.
 6§. Beslut
o
Beslut att köpa in 2 st presentkort a 300 kr och 5 chokladaskar till
avtackningar av Malin, Cia, Eivor, Berith, Kicki och Gunilla. Nicke köper in och
överlämnar till respektive tidigare styrelsemedlem.
o
Beslut att Stig Andreasson, DotSE AB blir MHS kassör. Stig kommer att
ansvara för bokföringen, in och utbetalningar. Stig och Berith behöver träffas
för överlämning.
Styrelsen godkänner kostnaden för extern kassör som beräknas kosta mellan
5-6000 kr/år.
o
Beslut att Otto ansvarar för inköp till fika mm och får 4000 kr som en
handkassa. Kvitto och redovisning överlämnas till kassör enligt
överenskommelse med kassören.
o
En budget på ca 20 000 kr godkänns av styrelsen med koppling till
utjämningen av planerna. Det finns en muntlig offert som även önskas
skriftligt. P-O kontaktar Cia för att gå igenom hur vi går vidare med planerna.
o
Beslut att gräsklippningen sköts under vår/sommar av Lars-Göran Kvernby
och Kjell Andersson. Avstämning/uppföljning sker i september. Agility-hinderna
behöver flyttas undan efter varje träning så att gräsklippningen kan
genomföras.
o
Godkänt inköp av verktyg/material upp till 5000 kr.
 7§. Övriga frågor


Lina presenterade vilka aktiviteter som ingår i utbildningsansvaret.
Två nya instruktörer för i år: Anette Alsterå och Elenor Swedin.
Monica Larsson har startat upp Rallylydnad nybörjare.
Valpkurs för omplaceringshundar är en ny kurs inom MHS.
Hur gör vi för att få in fler instruktörer och fler kurser tex Lydnadskurser
saknas. Lina går ut på Facebook och hemsidan och meddelar.
Lina lägger i snitt ner ca 2 timmar/vecka i snitt. Idag har inte Lina ngn
ersättning. Styrelsen tar upp ersättningsfrågan vid kommande styrelsemöte.
Ersättning från studiefrämjandet för söndagspromenaderna är inte ok enligt
Anders Westerstrand från Studiefrämjandet. Om vi tar in instruktörer som
undervisar/informerar om ngt ämne får vi ersättning.
3




Vi behöver fortsätta att satsa på föreläsningar. Lars-Göran tar fram förslag till
nästa gång. Föreläsningar ger ersättning från Studiefrämjandet.
Medlemsregistret - Marie laddar Vismas medlemsprogram med aktuella
medlemmar. Lina Dahlman kontaktas för fråga om hon kan tänka sig hålla i
medlemsregistret med hjälp från Marie. Nicke kontaktar Lina.
Mailadresserna till ordförande och kassör fungerar inte på hemsidan. Nicke tar
kontakt med Linnea som ordnar så att det blir rätt. Kassör Stig Andreassons
mailadress är: [email protected].
Nycklar ska överlämnas till Göran som ansvarar för nycklarna framöver.
 8§. Nästa möte
Tisdagen den 19 april kl. 18.30. På agendan framförallt aktivitetsplanen och budget
för 2016.
 9§. Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat
Protokollet skrivet av
Marie Palerius, Sekr
Protokollet justerat av
Nicke Kaatman, Ordförande