Våra minnesanteckningar 10 juni 2014

advertisement
Minnesanteckningar
Funktionshindersdelegationen 2014-06-10
Mötets öppnande
Barn – och äldreminister Maria Larsson inleder med en kort
redogörelse för aktuella frågor (se PP):





Ny Myndigheten för delaktighet är igång med nye
generaldirektören Anne Holm Gulati. Myndigheten har
lämnat rapporten Hur är läget? Kunskapsläget och struktur
för uppföljning är bättre. Myndigheten har också lanserat Koll
på läget med uppföljning från kommunerna.
Sveriges Kommuner och Landsting utreder förutsättningarna
för ett utvecklingsarbete för förstärkt samordning av stöd till
barn och unga med funktionsnedsättning och deras anhöriga.
Ska redovisas 31 december 2014.
En interdepartemental arbetsgrupp fortsätter utreda tolktjänst
Lagändringa för fritt val av hjälpmedel 1 juli. Info på 1177
Fortsatt arbete med FN-kommitténs rekommendationer är att
översättning ska ske och beredning av berörda departement.
Återrapportering till FN 2019.
Utbildning för alla
Utbildningsministerns statssekreterare Bertil Östberg. Med
hänvisning till bland annat PISA-undersökningens resultat
genomförs åtgärder:




Läraryrket ska bli mer attraktivt
Undervisningens kvalitet ska förbättras genom Lärarlyftet.
Arbete pågår mot 10-årig grundskola
Lågstadielyft genomförs
Särskilda insatser:





Ett förtydligande i skollagen angående stöd till elever med
funktionsnedsättning har gjorts.
Kravet på lärares dokumentationsskyldighet. Stöd ska kunna
ges till elever utan att åtgärdsprogram upprättas först.
Ökad tillgång på speciallärare.
Statsbidrag för utbyggnad av elevhälsa.
Effektiviserad tillsyn.
Minnesanteckningar funktionshindersdelegationen
2014-06-10/Annika Nyström Karlsson
Sida 1 av 3
Handikappförbunden framför kravet på ökad kompetens hos
skolledning och lärare. Undervisning om funktionsnedsättning
måste införas i rektors- och lärarutbildningen.
Minskade krav på åtgärdsprogram och individuella
utvecklingsplaner riskerar rättssäkerheten.
Det är viktigt att integrera andra kunskapsfält, till exempel
neurovetenskap och kognitionsvetenskap, i lärarutbildningen.
Särskolan och situationen för elever med flerfunktionsnedsättning
behöver lyftas.
Var går gränsen för föräldraansvar när skolan inte fungerar?
Föräldrar blir sjukskrivna och/eller tvingas arbeta deltid. Lärare
säger att de inte får rapportera problem.
Unga för tillgänglighet tar upp frågan om regeringens plan för ökad
inkludering samt likvärdig gymnasieutbildning för två-språkiga
elever.
Lika Unika tar upp skrivningen i skollagen om att elever kan nekas
stöd utifrån ”ekonomiska och organisatoriska svårigheter”.
Kommunerna nekar elever att välja skola i annan kommun.
Kommentar Bertil Östberg:
Lagändringarna om stöd har genomförts och det är en ovillkorlig
skyldighet för rektor att se till att elever får stöd. Brist på stöd kan
överklagas. God kunskap om funktionsnedsättning är viktigt men
mattelyft, läslyft, kollegialt lärande mm gynnar alla. Kravet för att
komma in på lärarutbildningen är skärpt.
Särskolan har inte mycket utrymme i allmänna politiska debatten,
men den är inte bortglömd.
Dokumentationens betydelse för rättsäkerheten ska inte överdrivas.
En sammanställning av ”vad som fungerar i klassrummet” görs.
Anmälningar till Skolinspektionen ska kunna göras anonymt.
Elever ska kunna välja skola i annan kommun och hemkommunen
ska betala. Skolskjuts ges dock ej.
Diskriminering och mänskliga rättigheter
Integrationsminister Erik Ullenhag redogör för förslaget om
diskrimineringslag.
Många lagstiftningar finns om förbud mot bristande tillgänglighet.
Nu ska individen kunna begära skadestånd. Näringsidkare måste
vidta åtgärder därför finns undantag för små företag som säljer varor
och tjänster. Lagstiftningen kommer driva rättigheten framåt.
Minnesanteckningar funktionshindersdelegationen
2014-06-10/Annika Nyström Karlsson
Sida 2 av 3
Handikappförbunden tackar för lagsförslaget men framhåller att det
måste förbättras. Ifrågasätter om det verkligen kan definieras som en
åtgärd för ”mänskliga rättigheter”. Hur stämmer lagförslaget med
FN:s kommentarer? Norge har en handlingsplan för universellt
utformad samhällsplanering.
Lika Unika lyfter frågan om oberoende MR-institution.
Kommentar Erik Ullenhag:
Frågan om oberoende MR-institution bereds. Kritiken från FN tas på
stort allvar. Diskussion om universellt utformat samhällsplanering
pågår.
Ministern tackar Torsdagsaktionen och framhåller betydelsen för att
ett förslag om lag kommit till stånd.
Aktuella socialförsäkringsfrågor
Statssekreterare åt Socialförsäkringsministern Anna Pettersson
Westerberg visar en powerpoint.
Handikappförbunden redogör för ”Fattigdomsfällan”. Åtskilliga
utredningar och myndighetsrapporter har pekat på situationen för
personer med aktivitetsersättning och sjukersättning som aldrig har
haft ett arbete. Kommunalt försörjningsstöd och/eller anhöriga, som
kan stötta ekonomiskt, är en förutsättning för att uppnå anständig
levnadsnivå. De bärande intentionerna i LSS, att inte ha
merkostnader för sin funktionsnedsättning, är satta ur spel.
Handikappförbunden framför också kritik mot att tiderna i
rehabiliteringskedjan är oavsett om personen fått tillgång till
rehabilitering eller ej. Om rehabiliteringsplanen är längre än kedjan
upphör sjukpenningen. 63% av Handikappförbundens
medlemsförbund uppger att personer inte får rehabilitering.
Kommentar Anna Pettersson Westerberg:
Fattigdomen är en ”svår problematik” - gränsdragningsproblem
mellan stat och kommun. Frågan bereds – har färre personer i
sjukersättningen istället blivit fler personer med kommunalt
försörjningsstöd?
Det är ett bekymmer att personer inte får rehabilitering, möjlighet till
undantag i ersättning finns. Tror arbetsförmågeutredningar är bra,
ny utredning på gång.
Minnesanteckningar funktionshindersdelegationen
2014-06-10/Annika Nyström Karlsson
Sida 3 av 3
Download