Minnesanteckningar från möte i Funktionshindersdelegationen (S

Promemoria
2014-06-30
Socialdepartementet
Enheten för familj och sociala tjänster
Jessica Dahlbäck
E-post
[email protected]
Minnesanteckningar från möte i
Funktionshindersdelegationen (S 1998:B) den 10 juni
2014
Närvarande:
Från funktionshindersorganisationerna:
Pelle Kölhed, Lars Berge Kleber, Anki Sandberg, Bengt-Erik Johansson,
Elizabeth Bergsten Nordström, Jan-Olof Forsén, Hanna Sejlitz, Eva
Nordin-Olson, Meta Wiborgh, Peter Andersson, Niklas Karlsson, Sara
Bryntse, Annika Nyström Karlsson
Från Regeringskansliet:
Barn- och äldreminister Maria Larsson, Statssekreterare Anna
Pettersson Westerberg, Ulrik Lindgren, Annika Gottberg, Lars Nilsson,
Inger Laudon, Håkan Wrede, Jessica Dahlbäck, (samtliga
Socialdepartementet), Integrationsminister Erik Ullenhag, Anna
Schölin (Arbetsmarknadsdepartementet), Statssekreterare Bertil
Östberg, Mattias Ahlquist (Utbildningsdepartementet), Dharmesh
Shah (Näringsdepartementet), Emy Widén (Kulturdepartementet)
Dagordning
Mötets öppnande
Barn och äldreminister Maria Larsson hälsade alla välkomna.
Sr Larsson gav därefter en presentation av pågående arbete på
funktionshindersområdet.
Se bifogad PPT.
2
Utbildning för alla
Statssekreterare åt utbildningsministern Bertil Östberg inledde med
att kommentera den senaste Pisa-undersökningen och konstaterade
att många elever presterar på för låg nivå. Den direkta orsaken till de
sjunkande studienivåerna finns i klassrummen där verksamheten
bedrivs men det finns flera faktorer bakom som påverkar
verksamheten. Därför har regeringen gjort en rad olika satsningar.
Ss Östberg konstaterade att om kvalitén i skolan ska förbättras måste
läraryrket bli mer attraktivt. Därför gör regeringen satsningar på
karriärtjänster samt examenspremier för att göra läraryrket mer
attraktivt. Andra kompetenssatsningar som regeringen satsar mycket
resurser på är det stora mattelyftet samt läslyftet. Vidare berättade Ss
Östberg om utredningen om en tio-årig grundskola och miljardsatsningen på ett lågstadielyft. Dessa generella åtgärder gynnar alla
elever, inte minst för de elever med funktionsnedsättning som i dag
inte når målen. Utöver detta behövs även särskilda insatser för elever
som behöver särskilt stöd. Därför har skollagen förtydligats, bland
annat så att elever till följd av funktionsnedsättning, som har svårt att
uppfylla de olika kunskapskraven, ska ges stöd som syftar till att så
långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.
Ss Östberg avslutade med att sammanfatta de faktorer som är
förutsättningar för att skolan ska fungera bra; en tydlig lagstiftning, en
effektiv tillsyn samt kompetensutveckling av lärare.
Synpunkter från delegationen var bland annat att det behövs ett
allmänt kompetenslyft inom skolan kring funktionshindersfrågor och
då även på skolledningsnivå samt att det finns ett stort problem att
föräldrarna får ta ett alltför stort ansvar när inte skolan fungerar som
den ska.
Diskriminering och mänskliga rättigheter
Integrationsminister Erik Ullenhag berättade om de föreslagna förändringarna i diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som grund för
diskriminering. Förslaget har utretts i 20 års tid. Anledningen till att
det tagit så lång tid är framförallt att individrättigheter är ett nytt
tankesätt inom svensk lagstiftning.
Sr Ullenhag berättade om den nya lagen som en prövning av
rättssamhället och av vad som ska ses som diskriminering. Det innebär
att det kommer dröja några år innan vi får se vad lagstiftning
innehåller på riktigt. Vidare ska lagen ses som normgivande. När de
första domarna kommer så kan attityderna i samhället förändras.
3
Förbudet omfattar samtliga av diskrimineringslagens 16
samhällsområden. Sr Ullenhag berättade att lagen inte är uttömmande
och menade att det ligger i sakens natur vid den här typen av
lagstiftning eftersom det handlar om bedömningar i enskilda fall. Det
finns några undantag i lagförslaget. I arbetslivet föreslås ett undantag
för den som gör förfrågan om arbete. Därutöver finns ett undantag vid
tillhandahållande av bostäder samt ett inom området varor och
tjänster. Sr Ullenhag berättade vidare att han inte utesluter att
lagstiftningen kan komma att skärpas på någon punkt efter det att en
utvärdering av lagen har gjorts efter några år. I dagsläget ska
lagförslaget ses som ett principgenombrott.
Synpunkter från delegationen var bland annat att man välkomnar
förslaget men att man har svårt att förstå undantaget om företagare
med färre än tio anställda. Frågan ställdes hur det går med arbetet att
införa en oberoende MR-institution. Statsrådet Ullenhag svarade att
frågan bereds. Regeringen kommer återkomma brett kring mänskliga
rättigheter med en skrivelse till riksdagen som kommer ta upp
funderingarna kring en MR-institution.
Aktuella socialförsäkringsfrågor
Statssekreterare åt socialförsäkringsministern Anna Pettersson
Westerberg berättade vad som händer på socialförsäkringsområdet. Se
bifogad PPT.