Så ska alla kunna få chans att delta | Brännpunkt

advertisement
Så ska alla kunna få chans att delta | Brännpunkt | SvD
2014-03-03 10:36
Så ska alla kunna få chans att delta
Bristande tillgänglighet ska ses som diskriminering. Det är ett sätt att markera att självklara
åtgärder inte ska ses som en gåva från goda givare utan en rättighet. Därför föreslår
regeringen i dag en ny lag kring detta, skriver integrationsminister Erik Ullenhag (FP).
3 mars 2014 kl 01:26 , uppdaterad: 3 mars 2014 kl 07:40
BRÄNNPUNKT | DISKRIMINERING
Att förebygga och
motverka
diskriminering är
grundläggande i
en demokrati.
Erik Ullenhag
Regeringen har nu fattat beslut om en
lagrådsremiss med ett förslag som innebär att
bristande tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning ska införas som ny form av
diskriminering i diskrimineringslagen. Det är
ytterligare ett steg mot ett samhälle där alla ses
som individer och där fler kan delta på lika villkor.
Att införa bristande tillgänglighet som en form av
diskriminering handlar om att öka friheten för den
enskilde i det dagliga livet. Genom att lagstifta mot
diskriminering på grund av bristande tillgänglighet
får människor med funktionsnedsättning ett
verktyg att agera och genomdriva sina rättigheter.
I lagförslaget anges att med bristande tillgänglighet ska avses att en person
med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för
tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar
situation med personer utan sådan funktionsnedsättning. Vad som är skäligt
i ett enskilt fall bör bedömas utifrån krav på tillgänglighet i lag eller annan
författning och med hänsyn till bland annat ekonomiska och praktiska
förutsättningar. Förbudet föreslås gälla inom alla samhällsområden som
omfattas av diskrimineringslagen, exempelvis utbildning, hälso- och
sjukvård samt varor och tjänster.
När det gäller tillhandahållande av varor och tjänster samt på hälso- och
sjukvårdens område föreslås att förbudet inte ska gälla för privatpersoner
eller för företag med färre än tio anställda.
För att avgöra om en person har diskriminerats i det enskilda fallet föreslår
regeringen att man ska utgå från gällande regler om tillgänglighet, till
exempel i plan- och bygglagen eller i EU-förordningar. Där det inte finns
tillämpliga regler bör en skälighetsbedömning göras som kan leda till att
enklare åtgärder kan komma ifråga. Det nya diskrimineringsförbudet kan till
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-ska-alla-kunna-fa-chans-att-delta_3322536.svd
Sida 1 av 3
Så ska alla kunna få chans att delta | Brännpunkt | SvD
2014-03-03 10:36
exempel komma att träffa situationer som när trösklar inte har tagits bort i
en restaurang så att en rullstol eller rullator lättare kan komma in. Eller om
en butiksägare inte flyttar varor som har placerats så att framkomligheten
hindras. Andra exempel är om en person med funktionsnedsättning inte har
fått en turlista uppläst, inte har fått särskild hjälp att boka en biljett eller
blivit ledsagad inom stationsområdet. Information kan också behöva ges
genom särskilt anpassade format som exempelvis storstil, daisy, lättläst eller
klarspråk.
Att förebygga och motverka diskriminering är grundläggande i en
demokrati. Varje människa ska bemötas med respekt för sin person och sin
särart. För att uppnå detta måste samhället bygga på en gemensam
förståelse av och respekt för de mänskliga rättigheterna. Ett samhälle som
slår vakt om alla människors lika värde är ett samhälle som ger alla
möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella egenskaper och
förutsättningar och efter sin egen förmåga och sina egna val. Delaktighet i
samhällslivet för personer med funktionsnedsättning är därför en fråga om
mänskliga rättigheter.
Men personer med funktionsnedsättning står fortfarande i stor utsträckning
utanför samhället. Delaktigheten bygger inte på den enskilda individens vilja
till att delta utan på om samhället öppnar sina dörrar. Hälsosituationen för
personer med funktionsnedsättning är sämre än för resten av befolkningen.
Utbildningsnivån och sysselsättningsnivån är lägre. Personer med psykisk
funktionsnedsättning får sämre vård än andra. Och på område efter område
ser vi hur personer med funktionsnedsättning utestängs från att fullt ut
kunna delta i samhället. Ännu fler riskerar att utestängas när vi lever allt
längre. Vi måste bli bättre på att ta tillvara alla människors kraft och
potential. Det är viktigt för den enskilde individen, men det är också utifrån
samhällsperspektiv.
I dag är det en självklarhet att funktionshinderspolitiken bygger på full
delaktighet, jämlikhet och alla människors lika värde. Och under årens lopp
har reformer förändrat och förenklat livet för personer med
funktionsnedsättningar.
Dåvarande socialministern och Folkpartiledaren Bengt Westerberg drev i
början på 1990-talet igenom LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) och LASS (lagen om assistansersättning). Dessa
frihetsreformer har haft stor betydelse för att personer med
funktionsnedsättning ska kunna skapa sig så bra livsvillkor som möjligt.
Lagarna har gett människor större makt och ett ökat självbestämmande över
vardagen. Andra viktiga reformer är diskrimineringslagen och inrättandet av
Handikappombudsmannen som senare gick upp i
Diskrimineringsombudsmannen. I dag pågår arbete inom ramen för
regeringens strategi för funktionshinderspolitiken.
Och nu kan vi lägga ännu en pusselbit då regeringen föreslår att bristande
tillgänglighet ska ses som diskriminering. Det är ett sätt att markera att
självklara åtgärder för tillgänglighet inte ska ses som en gåva från goda
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-ska-alla-kunna-fa-chans-att-delta_3322536.svd
Sida 2 av 3
Så ska alla kunna få chans att delta | Brännpunkt | SvD
2014-03-03 10:36
givare utan en rättighet. Ett tillgängligt samhälle är centralt för människors
självbestämmande och delaktighet. Tillgängliga verksamheter upplevs också
ofta som bättre av människor som inte har funktionsnedsättningar. Det
handlar om individens frihet, en frihet som innebär att varje individ i så stor
utsträckning som möjligt har makt att forma sitt eget liv.
ERIK ULLENHAG (FP)
integrationsminister
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sa-ska-alla-kunna-fa-chans-att-delta_3322536.svd
Sida 3 av 3
Download