ANELÄK Ulcusprofylax

advertisement
1 (2)
MEDICINSK RUTIN
ANELÄK ULCUSPROFYLAX
06201-2
Anestesiläkareavdelningen
Ulrika Östberg
ANELÄK Ulcusprofylax
Risken för att IVA-patienter utvecklar ulcus har under senare år minskat betydligt. I
den svenska intensivvårdsboken betonas profylax i en vid mening innebärande en
optimal organstödjande intensivvård, med adekvat vätsketillförsel och bibehållen
mikrocirkulation. Därtill kommer våra ambitioner att i största grad minska smärta,
oro och konfusion. Tidig sondmat minskar också risken.
Ett problem med överanvändning av syrasekretionshämmare (H2-rec-blockare och
protonpumpshämmare) är att det normalt låga pH:t i magsäcken stiger med risk
för bakteriell överväxt som följd. Detta ökar i sin tur risken för att patienterna vid
mikroaspirationer av magsaftinnehåll utvecklar en VAP. Evidensgraden för eller
emot användning av olika preparat för ulcusprofylax är dock låg.
Nexium ska rutinmässigt enbart ges till riskpatienter. I första hand används tabl
20 mg som kan lösas upp i vatten. Intravenös tillförsel av Nexium 40 mg ger en
mer kortvarig effekt på syrasekretionen än peroral administrering, är betydligt
dyrare och är därför andrahandsmetod.
Riskpatienter är:

Pat med syrasekretionshämmande behandling sedan tidigare

Kortisonbehandling (motsvarande >7,5 mg Prednisolon/dag)

Högdos NSAID

Tidigare ulcus

Koagulationsrubbade och blödningsbenägna

Hypoterma

Uremiker

Skallskadade
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
GILTIGT FR O M
Pia Iwars
Ulrika Östberg
2015-12-29
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
2 (2)
MEDICINSK RUTIN
ANELÄK ULCUSPROFYLAX
06201-2
Anestesiläkareavdelningen
Ulrika Östberg
GODKÄNT AV
GRANSKAD AV
GILTIGT FR O M
Pia Iwars
Ulrika Östberg
2015-12-29
Original lagras och godkänns elektroniskt. Utskrifter gäller endast efter verifiering mot systemet att utgåvan fortfarande är giltig.
Download