Dyspepsi och ulcus
161122
Generell ulcusprofylax vid cancersjukdom rekommenderas inte. Profylax vid kortisonbehandling
är normalt inte nödvändig. Patienter med pågående behandling med COX-hämmare bör dock
behandlas profylaktiskt med omeprazol vid förekomst av en eller flera riskfaktorer.
Diagnostik och behandling
Patienter med cancer löper sannolikt inte högre risk än andra att utveckla ulcus. Cancer innebär emellertid
en ökad stress och syrarelaterade symtom är vanliga. Behandling med cytostatika medför ofta
gastrointestinala besvär med bland annat ökad syraproduktion. Behandlingsförsök med omeprazol 20 mg
1-2 gånger dagligen kan göras i dessa fall. Vid god effekt behöver ytterligare utredning inte göras. Vid
utebliven effekt och/eller andra symtom som inger misstanke om esofagit eller ulcus bör i första hand
gastroscopi göras. Konsultera kirurg.
Som vid all annan läkemedelsbehandling ska effekt och indikation utvärderas och medicineringen
avslutas om behovet har upphört.
Profylax
Generell ulcusprofylax vid cancersjukdom rekommenderas inte. Profylax vid kortisonbehandling är
normalt inte nödvändig, om andra riskfaktorer inte föreligger. Patienter med pågående behandling med
COX-hämmare bör behandlas, liksom patienter med ulcus i anamnesen. Även behandling med SSRI eller
antikoagulantia ger ökad risk för gastrointestinal blödning och risken ökar med stigande ålder.
Profylaktisk behandling med PPI bör då övervägas. Vid behandling med lågdos-ASA rekommenderas
profylax till patienter som tidigare haft ulcus eller övre GI-blödning.
Under pågående cytostatikabehandling rekommenderas frikostig inställning till profylax.
Länkar:
http://epi.vgregion.se/sv/Lakemedel-i-Vastra-Gotalandsregionen/Vardgivarstod/Riktlinjer-Terapirad/Mage-tarm/
http://www.regionhalland.se/PageFiles/85878/2016/Terapirekommendation_Kapitel_12_bokmarken.pdf
CancervårdprocessenRCC-väst
Detta dokument är en bilaga till vårdprogrammet som
finns på www.rccvast.se Ansvarig: Gunnar Eckerdal
Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen